You are here

Kasutustingimused ja reeglid

Teretulemast Syngenta.ee veebileheküljele! Syngenta veebilehekülg on loodud selleks, et pakkuda teile üldist informatsiooni Syngenta enda ning selle toodete ja teenuste kohta. Te võite seda veebilehekülge kasutada, juhul kui te nõustute järgnevate kasutustingimuste ja -reeglitega.

Kasutustingimuste ja -reeglitega nõustumine

Palun võtke endale aega, et tutvuda põhjalikult nende kasutustingimuste ja -reeglitega. Külastades ja kasutades seda veebilehekülge nõustute te automaatselt järgima kasutustingimusi ja -reegleid ning need on teile siduvad. Kui te ei nõustu järgima neid tingimusi, siis te ei või külastada, kasutada ega alla laadida materjale sellelt veebileheküljelt. Privaatsusavaldus, mis kuulub lahutamatu osana kasutustingimuste ja -reeglite juurde, asub sellel veebileheküljel kasutustingimuste ja -reeglite lingi kõrval.

Kasutustingimused ja -reeglid võivad muutuda

Syngenta jätab endale õiguse ajakohastada või muuta neid tingimusi ja reegleid igal ajal ning eelneva etteteatamiseta. Sel põhjusel soovitame teil vaadata üle neid kasutustingimusi igal korral kui te külastate seda lehekülge. Neid kasutustingimusi ja -reegleid revideeriti viimati 6. oktoobril 2009..

Autoriõiguse teade ja piiratud litsents

Kõik, mida te sellel veebileheküljel näete („Sisu”), kaasaarvatud nt kogu tekst, fotod, illustratsioonid, graafika, heliklipid ja heli-videoklipid, on autoriõigusega kaitstud.

Teile on antud Sisule juurdepääsuks lihtlitsents, kuid siiski peate te arvesse võtma järgnevaid piiranguid:

Te võite alla laadida, salvestada, printida ja kopeerida selle veebilehekülje sisu valitud osasid, tingimusel et te:

  1. kasutate alla laetud Sisu ainult enda isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks või oma äri edendamiseks suhetes Syngentaga;
  2. ei avalda ega postita ühtegi osa veebilehekülje sisust ühelgi teisel interneti leheküljel;
  3. ei avalda ega edasta mis tahes Sisu osa üheski teises meedias või teise meedia kaudu;
  4. ei muuda ega teisenda andmeid mingil viisil, ega kustuta või muuda autoriõiguse- või kaubamärgi teateid ega konfidentsiaalsuse hoiatusi.

Välja arvatud, nagu eelpool on selgesõnaliselt väljendatud, ei tohi te kopeerida, alla laadida, printida, avaldada, kuvada, esitada, levitada, edastada, siirdada, tõlkida, muuta, täiendada, ajakohastada, kompileerida, kärpida või mis tahes muul viisil moondada või mugandada kogu veebilehekülje Sisu või osa sellest, ilma eelnevalt Syngenta poolt väljastatud kirjaliku loata.

Välja arvatud, nagu eelpool on selgesõnaliselt väljendatud, Sisu allalaadimisega sellelt leheküljelt ei kandu teile üle sisuga kaasnevat voli, omandiõigust ega materiaalset huvitatust. Välja arvatud piiratud lihtlitsentsi puhul, mis on eelpool selgesõnaliselt antud, ei tõlgendata mitte miskit nendes kasutustingimustes ja -reeglites ning sellel veebileheküljel sisalduvat kui litsentsi või muud õigust mis tahes autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, või muu intellektuaalomandi õiguse all, mis kuulub Syngentale või kolmandatele osapooltele.

Kaubamärgi teade

Kõik sellel veebileheküljel kuvatavad kaubamärgid, teenindusmärgid ja logod ( „Kaubamärgid”) on registreeritud ja registreerimata Syngenta kaubamärgid või selle tütarettevõtte või kolmandate osapoolte omad, kes on litsentseerinud oma kaubamärgid Syngentale või selle tütarettevõttele.

Välja arvatud, nagu on selgesõnaliselt märgitud kasutustingimustes ja -reeglites, ei või te taastoota, kuvada või muul viisil kasutada mis tahes kaubamärki ilma eelnevalt Syngentalt kirjaliku loa saamist.

Palumata ideed

Syngenta ootab rõõmuga teie kommentaare ja tagasisidet veebilehekülje kohta. Kõik andmed ja materjalid, mis on esitatud selle lehekülje kaudu Syngentale, nagu näiteks kommentaarid, tagasiside, ideed, küsimused, arvutlused, andmed või muu sarnane, loetakse MITTEKONFIDENTSIAALSEKS ja sellel puudub OMANDIÕIGUS. Sel põhjusel palume teil mitte saata informatsiooni või materjale, mida te ei soovi meile anda, kaasa arvatud, piiranguteta, mis tahes konfidentsiaalset informatsiooni ja originaalloomingu materjale.

Edastades Syngentale selle veebilehekülje kaudu teateid ja/või materjale, loovutate Syngentale tasuta kõik ülemaailmsed õigused, omandiõigused ja huvid kõikides autoriõigustes ja intellektuaalomandi õigused teabele ja/või materjalile, mida te Syngentale edastate. Syngenta on õigustatud kasutama mis tahes informatsiooni ja/või materjale mida te saadate selle veebilehekülje kaudu, ja mis tahes ideid, kontseptsioone, oskusteavet või meetodeid sisaldavat mis tahes sellist teavet ja /või materjale, mis tahes eesmärgil, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, toodete arendamine, tootmine ja turustamine, kasutades sellist teavet või materjale piiranguteta ja teile kompensatsiooni tasumata.

Te vastutate kommunikatsiooni eest, mida te edastate selle veebilehekülje kaudu, kaasa arvatud, ilma piiranguteta, ka teabe tõesuse ja täpsuse eest.

Pange tähele, et teie esildistel (st kasutades selleks meie kontaktivormi) puudub igasugune õiguslikult siduv mõju Syngentale. Seetõttu peavad arved, meeldetuletused ja muu sarnane olema saadetud eranditult vastavas lepingus toodud aadressidele.

Informatsioon kolmandatelt osapooltelt

Osa informatsiooni, artikleid ja muid materjale, mis on saadaval sellel leheküljel, on Syngentale antud kolmandate osapoolte kaudu. Võimaluse korral, meie arvates, on kolmandate osapoolte materjalide allikas tuvastatud. Need kolmandate osapoolte materjalid on esitatud ainult teie huvisid ja mugavust silmas pidades. Syngenta ei garanteeri ega seisa selle eest, et need materjalid on ajakohased, täpsed, terviklikud või usaldusväärsed. Syngenta ei võta endale vastutust kolmandate osapoolte informatsiooni mis tahes kasutamisviisi eest.

Lingid teistele veebilehtedele

See veebileht sisaldab hüperlinke veebilehtedele, mis ei ole Syngenta poolt hallatavad. Need hüperlingid on pakutud teile viiteks ja mugavuseks ning ei sisalda mingeid kinnitusi materjali kohta nende kolmandate osapoolte veebilehekülgedel või mingit partnerlust nende käitajatega. Syngenta ei kontrolli neid veebilehekülgi ja ei vastuta nende sisu eest. Te külastate ja kasutate neid veebilehekülgi omal vastutusel.

Tooteinfo

Iga informatsioon, mis sellel veebileheküljel on esitatud, sobib ainult ja seda ei saa tõlgendada teisiti kui sissejuhatust Syngenta toodetele ja teenustele. Konkreetsete nõuannete ja juhendite kohta, mis on seotud meie toodete ja teenustega, palun võtke ühendust otse Syngentaga. Isikud, kes kavatsevad kasutada taimekaitsevahendeid või seemnetooteid, peavad lugema ja järgima tootega kaasasolevat etiketti ja täitma kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, mis on seotud selle toote kasutamisega. Enne mis tahes taimekaitsetoote kasutamist veenduge, et sellel on teie riigis kehtiv registreeritud kasutusluba.

Ülemaailmne kättesaadavus

Kuna erinevates riikides üle maailma kehtivad erinevad seadused ja regulatiivsed nõuded, siis mõned tooted on mõnes riigis saadaval ja teistes mitte. See lehekülg võib sisaldada viiteid või ristviiteid Syngenta toodetele, programmidele ja teenustele, mis ei pruugi olla saadaval või välja kuulutatud teie riigis. Need viited ei tähenda seda, et Syngenta kavatseb esitada selliseid tooteid, programme või teenuseid teie riigis. Konsulteerige oma kohaliku Syngenta müügiesindajaga või võtke ühendust Syngentaga, kui teil on küsimusi teile kättesaadavate toodete, programmide ja teenuste kohta.

Õigus muuta veebilehekülge

SYNGENTA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MUUTA KÄESOLEVA VEEBILEHEKÜLJE SISU JA FUNKTSIONAALSUST IGAL VÕIMALIKUL VIISIL VÕI PIIRATA JUURDEPÄÄSU SELLELE LEHELE, VÕI SULGEDA VEEBILEHEKÜLG IGAL AJAL IGAL PÕHJUSEL ILMA EELNEVA HOIATUSETA JA EI VASTUTA MINGIL VIISIL SELLISTEST MUUDATUSTEST TULENEVATE TAGAJÄRGEDE EEST.

Ei ole pakkumine ega kutse investeerimisele

Veebileheküljel leiduv informatsioon ei kujuta endast ja seda ei tohi ka käsitleda kui pakkumist või kutset investeerimisele või muul viisil tegeleda Syngenta aktsiate või muude väärtpaberitega. Samuti ei ole ühtegi sellist pakkumist või kutset tehtud või esitatud. Aktsiate hinnad ja nendelt aktsiatelt tulenev tulu võib kõikuda üles-alla igal ajal ja potentsiaalsed investorid peaksid olema teadlikud, et varasem tootlus ei pruugi tingimata olla indikatsiooniks tuleviku tootlusele. Potentsiaalsed investorid peaksid konsulteerima finantsnõustajaga enne igasugust iseseisvat investeerimisotsust.

Tulevikku suunatud avaldused

Meie lehekülg võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi - nt avaldusi mitteajalooliste faktide kohta, samuti avaldusi meie uskumuste ja ootuste kohta. Need avaldused põhinevad praegustel plaanidel, hinnanguil ja prognoosidel, mille osas Syngenta ei ole mingil viisil vastutav. Need avaldused hõlmavad loomupäraseid riske ja ebakindlusi, millest paljud on väljaspool Syngenta kontrolli. Syngenta ei võta endale mingit kohustust ajakohastada mis tahes avaldusi silmas pidades uusi andmeid või tuleviku sündmusi.

GARANTIIST LOOBUMINE

SEE VEEBILEHEKÜLG ON EDASTATUD „NAGU ON,” „NAGU SAADAVAL” PÕHIMÕTTEL, ILMA IGASUGUSTE GARANTIIDETA. MAKSIMAALSEL VÕIMALIKUL MÄÄRAL VASTAVALT KEHTIVATELE SEADUSTELE SYNGENTA JA TEMA TÜTARETTEVÕTTED LOOBUVAD KÕIKIDEST GARANTIIDEST, NII OTSESTEST, KAUDSETEST VÕI KOHUSTUSLIKEST, KAASA ARVATUD KUID MITTE PIIRATUD, EELDATAVAD KAUBANDUSLIKUD GARANTIID, SOBIVUS TEATUD EESMÄRGIKS JA KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMINE. ILMA EELNEVAT PIIRAMATA, SYNGENTA EI ESINDA EGA GARANTEERI, ET SEE VEEBILEHEKÜLG ON IGAL KINDLAL AJAL VÕI KOHAS SAADAVAL VÕI ET SELLE OPERATIIVSUS SAAB OLEMA KATKESTUSTE VÕI TÕRGETETA. SYNGENTA EI ESINDA EGA TAGA, ET SELLE VEEBILEHEKÜLJE SISU ON VIIRUSTE-, USSIDE- VÕI MUUDE KOODIDEVABA, MILLEL ON SAASTAVAD VÕI DESTRUKTIIVSED OMADUSED. KUIGI SYNGENTA ON TEINUD JA TEEB EDASPIDIGI JÕUPINGUTUSI, ET TAGADA TÄPSET JA AJAKOHAST TEAVET, VÕIB SIISKI SELLEL VEEBILEHEKÜLJEL OLEV INFORMATSIOON OLLA PUUDULIK VÕI VANANENUD JA VÕIB SISALDADA EBATÄPSUSI VÕI TRÜKIVIGU. SYNGENTA EI GARANTEERI EGA TEE MINGEID AVALDUSI SELLE VEEBILEHEKÜLJE KASUTAMISE, KEHTIVUSE, TÄPSUSE, AJAKOHASUSE VÕI USALDUSVÄÄRSUSE VÕI VEEBILEHEKÜLJE KASUTAMISE TULEMUSTE VÕI VEEBILEHEKÜLJEL AVALDATUD INFORMATSIOONI KOHTA.

VASTUTUSE PIIRANG

SELLE VEEBILEHEKÜLJE KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA VASTUTUSEL. MITTE MINGISUGUSTEL TINGIMUSTEL EI VASTUTA SYNGENTA, SELLE TÜTARETTEVÕTTED EGA ÜKSKI NENDE VASTAVATEST DIREKTORITEST, AMETNIKEST, TÖÖTAJATEST JA AGENTIDEST LUBATUD ULATUSES VASTAVALT KOHALDATAVA SEADUSE ALUSEL, ÜHEGI OTSESE VÕI KAUDSE KAO VÕI KAHJUSTUSE EEST, MIS TULENEVAD VEEBILEHEKÜLJE KÜLASTUSEST, KASUTUSEST VÕI OSKAMATUSEST KASUTADA LEHEKÜLGE VÕI SELLELT LEHEKÜLJELT SAADUD INFORMATSIOONI USALDAMISEST. ILMA EELNEVAT PIIRAMATA, SYNGENTA EI VASTUTA MINGIL VIISIL VÕIMALIKE VIGADE VÕI PUUDUSTE EEST, MIS ILMNEVAD SELLEL VEEBILEHEKÜLJEL; SEE KEHTIB EELKÕIGE SYNGENTA POOLT PAKUTAVATE TOODETE JA TEENUSTE KOHTA KÄIVATELE VIIDETELE. SEE ON ULATUSLIK VASTUTUSE PIIRANG, MIS KEHTIB KÕIKIDE MIS TAHES LIIKI KADUDE JA KAHJUSTUSTE KOHTA, KAS SIIS OTSESTE VÕI KAUDSETE, ÜLDISTE, SPETSIAALSETE, JUHUSLIKE, PÕHJUSLIKE, HOIATAVATE VÕI MUUDE PÕHJUSTE KOHTA, KAASA ARVATUD PIIRANGUTETA ANDME-, TULU- VÕI KASUMIKADU. SEE VASTUTUSE PIIRANG KEHTIB VAATAMATA SELLELE, KAS VÄIDETAV VASTUTUS TUGINEB LEPINGULE, HOOLETUSELE, ÕIGUSRIKKUMISELE, RANGELE VASTUTUSELE VÕI MUULE.

KUI MINGI OSA SELLES VASTUTUSE PIIRANGUS OSUTUB KEHTETUKS VÕI JÕUSTAMATUKS, SIIS SYNGENTA JA/VÕI SELLE TÜTARETTEVÕTTE KAASVASTUTUS SELLISTEL TINGIMUSTEL KOHUSTISTE KOHTA, MIS VASTASEL JUHUL OLEKS OLNUD PIIRATUD, EI ÜLETA SADAT (100,00 USD) DOLLARIT.

 

  • Syngenta Põllumajanduslik Teabeteenistus kasutab parimat tehnilist ja professionaalset abi selle informatsiooni loomisel. Syngenta AIS pakub seda teenust ja kogu informatsiooni, millele pääseb ligi läbi selle veebilehekülje ja kõik tulemused, mis on saadud selle informatsiooni kasutamisest, esitatakse „NAGU ON" põhimõttel ja ilma otsese või kaudse garantiita. Syngenta AIS ei vastuta sellise informatsiooni täpsuse, teenuse viivituse või tegevusetuse eest, mille üle Syngenta AIS-il puudub kontroll.
  • Syngenta ei vastuta selle eest, kui teenused ei ole tehnilistel põhjustel saadavad.
  • Syngenta (AIS) (AIS - automaatne identifitseerimissüsteem) kasutab Google Analytics-it, et jälgida kasutaja käike veebilehel (kui Te juba kasutate Google Analytics-it ülejäänud veebilehe alal, siis teil ei ole vaja lisada midagi täpsustavat AIS-Ie).
  • Syngenta võib salvestada kogu lisateavet, mida kasutaja avaldab, eesmärgiga kasutada mudeleid (maatükid, põllukultuurid, …).
  • Me võime kasutada Google-i kaarte.
  • Me kasutame mõningaid jälgimismehhanisme (nagu näiteks küpsised, kuid mitte ainult) statistika ja personaliseerimise huvides. Teadmiseks, et mehhanismid ei edasta mitte isiklikke identifitseerivaid andmeid nagu nimi või aadress jms, vaid asukohta linna näol.

Meie teenused püüavad mitmel viisil geograafiliselt määratleda kasutaja kõige täpsemat prognoositavat asukohta.