You are here

Reglone Super

Viimati uuendatud
10.07.2017

Desikant

Reg.nr: 
0054/01.07.05
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 1 punkt

 
Toimeained: 
Keemiline klass:
Bipüridüül
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp K3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
SL (vesilahus)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Reglone Super mõjub kõige efektiivsemalt kaheidulehelistele umbrohtudele ja kultuuridele. Kuivatab lehestiku ja võimaldab seega praktilise ja ökonoomse koristuse. Kiirendab taimede kuivamise protsessi, eriti kui vili on ebaühtlaselt valminud. Reglone Super on kiire ja usaldusväärse toimega isegi siis, kui vihma tuleb lühikese aja jooksul pärast pritsimist. Toimib kiiremini kuuma päikesepaistelise ilmaga ja põhjalikumalt külma sombuse ilmaga. Reglone Super mõjub taime roheliste osade kaudu.

Reglone Super on desikant taimede koristuseelseks närvutamiseks.
Toode on taimekaitseregistrist kustutatud. Laovarusid on lubatud müüa kuni 30.10.2019 ja kasutada kuni 04.02.2020.

Registreering kehtib kuni: 
30.04.2019

Kapsas

Kartul

Lutserni seemnepõllud

Peet

Porgand

Raps

Ristiku seemnepõllud

Seemneks koristatav põlduba

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitsevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-400 l/ha.

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle 30ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske nahapindu rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel loputada 15 minuti jooksul rohke veega, ka silmalaugude alt ja pöörduda arsti poole. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Allaneelamise korral kutsuda esile oksendamine. Teha koheselt maoloputus, vältides mao sisu sattumist hingamisteedesse.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.