You are here

Amistar Opti

Viimati uuendatud
03.02.2020

Fungitsiid

Reg.nr: 
0349/19.09.08
Pakendi suurus: 
5 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
Strobiluriinid (Qol)
Klorotaloniilid (ftalonitriilid)
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp C2, kood M5
Unikaalne toime, FRAC kood M5
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
SC (suspensioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav, raviv, kontaktne, süsteemne, translaminaarne

Asoksüstrobiinon looduslikult esinevate strobiluriinide sünteetiline analoog, mis tagab pikaajalise kaitse paljude haiguste vastu. Süsteemne ja translaminaarne toime avaldub alljärgnevalt: * toimib taime pinnal ja peatab haiguse enne kui see kahju tekitab * kinnitub taime pinnale tungib taime kudedesse ja liigub läbi lehe * liigub taimesoontesse. Parim tulemus saadakse, kui pritsitakse enne haiguse lööbimist või haiguste varases aktiivses arengufaasis. Klorotaloniil peatab spooride idanemise, häirides ja blokeerides erinevate ensüümide toimet. Pärsib seega kogu seene elutsüklit peamiselt spooride idanemise ja leviku kaudu. Püsib Erakordselt tugevalt taime pinnal, on tugeva kaitsva toimega, vähendades samal ajal taimede abiootilist stressi (sh füsioloogilisi laiksusi) ja tagades tervemad ning tugevamad taimed. On unikaalse toimemehhanismiga ja seetõttu oluline resistentsuse tekke vältimise strateegias.

Laia toimespektriga süsteemne ja kontaktne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, tali- ja suvitritikalel ning rukkil. Toode on taimekaitseregistrist kustutatud. Lubatud turustada ja kasutada kuni 20.05.2020.

Registreering kehtib kuni: 
20.11.2019

Oder

Rukis

Tritikale

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Amistar Opti`t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Mitte kasutada Amistar Opti`t või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab klorotaloniili, rohkem kui 1 kg klorotaloniili hektari kohta samal põllul igal teisel aastal. Mitte kasutada lähemal, kui 10 m veekogudest. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (v.a. spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitada eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Amistar Opti`t võib segada paljude fungitsiidide, insektitsiidide, akaritsiidide ning mikroelementidega. Veelgi laiema toimespektri saamiseks võib kasutada segus Amistar Opti 1,2 l/ha + Menara 410 EC 0,5 l/ha. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Pritsipaak täidetakse 1/4 ulatuses puhta veega ja alustatakse segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati ja täidetakse paak veega, jätkates segamist. Tühje pakendeid loputada vähemalt 3 korda veega ja lisada loputusvesi pritsipaaki. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Valmis pritselahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Töö lõppedes tühjendada pritsipaak ning pesta pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-400 l/ha

Vihmakindlus

1 tund

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, kaitstuna otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla -10ºC ning üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

 • Fungitsiidi Amistar Opti kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Amistar Opti puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. Iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Fungitsiidid
  Adexar
  Corbel
  ELATUS ERA
  Fandango
     
  Folicur
  MENARA 410 EC
  Opus
  Propulse
     
  Prosaro
  Rubric

  Talius
   
  Herbitsiidid
  Ally Max SX 
  Axial 50 EC
      
  BOXER 800 EC
  Starane 333 HL
      
  Starane XL
  Insektitsiidid
  KARATE ZEON *
      
  Decis
      
  Decis Mega
  Kasvuregulaatorid
  Cerone
  ​MODDUS 250 EC
   Stabilan 750 SL
  Terpal
    
  Leheväetised
  YaraVita Bortrac
  ​YaraVita Coptrel 500
  ​YaraVita Croplift
  ​YaraVita Foliar Potash

  YaraVita Liquid Manganese
     
  YaraVita Magflo 300
  ​YaraVita Mancozin
  ​YaraVita Mancuflo

  YaraVita MagPhos
  ​YaraVita Mantrac 500
     
  YaraVita Mantrac 500
  ​YaraVita Sopti
  ​YaraVita Sulphur F3000
  ​YaraVita Zintrac 700
  Tooted, mis EI SOBI Amistar Optiga paagisegusse:
  Ignite
  Märkused:
  * Lisage Karate Zeon pritsipaaki alati viimasena, v.a. leheväetiste kasutamise puhul paagisegus.