You are here

Archer Turbo 575 EC

Viimati uuendatud
10.03.2017

Fungitsiid

Reg.nr: 
0458/18.04.12
Pakendi suurus: 
5 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
ALS inhibiitor
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp B
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav, raviv ja kaitsev, süsteemne ja translaminaarne

Propikonasool on triasoolide keemilisse klassi kuuluv fungitsiid. Toimeaine adsorbeerub taime assimileerivate osade kaudu enamjaolt ühe tunni jooksul. Liigub ksüleemis akropetaalselt (tõusva vooluga taime tipu suunas). Selline süsteemne liikumine tagab toimeaine leviku taimes ja kaitseb seda ärauhtumise eest. Propikonasool mõjub taimes seenhaigusele esimeste haustorite moodustumise faasis. See peatab seene arengu, mõjutades steroolide biosünteesi raku membraanis. Kuigi propikonasooli bioloogiline toimemehhanism võimaldab preparaati kasutada profülaktikaks, raviks või haigustekitajate tõrjeks, saadakse parim tulemus, kui pritsitakse haiguse aktiivses, kuid siiski varases arengufaasis. Fenpropidiinon piperidiinide keemilisse klassi kuuluv süsteemse toimega fungitsiid. Enamjaolt adsorbeerub ühe tunni jooksul. Liigub akropetaalselt (alt ülespoole tõusva vooluga). Fenpropidiin on tugeva haigust tõrjuva toimega, eriti sellise haiguse vastu nagu kõrreliste jahukaste, hoides ära haiguse edasise leviku, kui pritsida 1 kuni 3 päeva pärast esimeste haigustunnuste ilmumist. Toimib hästi ka profülaktiliselt kasutades. Fenpropidiin takistab ergosterooli biosünteesi, kuid tema toimemehhanism on erinev asoolfungitsiidide omast. Fenpropidiini tugev toime kindlustab resistentsuse vältimise kõrreliste jahukastel ja parandab propikonasooli mõju äärislaiksuse ja helelaiksuse vastu.

Süsteemse toimega fungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, tritikalel ja rukkil. Toode on eriti tõhus jahukaste tõrjel! Toode on taimekaitseregistrist kustutatud. Lubatud turustada kuni 01.07.2019 ja kasutada kuni 19.03.2020.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2018

Kaer

Nisu

Oder

Rukis

Tritikale

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Archer Turbo 575 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (v.a. spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitada eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Preparaati võib kasutada segus mitmesuguste taimekaitsevahendite ja lämmastikväetistega. Kasutades paagisegus kasvuregulaatoritega Moddus 250 EC või Moddus Start, võimendub mõlema preparaadi toime. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus Archer Turbo 575 EC-d pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputada tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisada loputusvesi pritsipaaki. Pritselahust segada hoolikalt nii enne tööd kui pritsimise ajal. Valmis pritselahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Töö lõppedes tühjendada pritsipaak ning pesta pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-300 l/ha.

Vihmakindlus

1 tund

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise Kuupäevast alates. Hoida kuivas, kaitstuna otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ning üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole ja näidake talle toote etiketti. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.