You are here

Cidely Top

Viimati uuendatud
06.03.2019

Fungitsiid

Reg.nr: 
0517/24.03.14
Pakendi suurus: 
0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Fenüülatsetamiid
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
Unikaalne toime, FRAC kood U6
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
DC (dispergeeruv kontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav, raviv ja kaitsev, süsteemne, translaminaarne, kontaktne ja auruv

Difenokonasool on pikaajalise toimega profülaktiliselt ja ravivalt kasutatav fungitsiid. Kuulub triasoolide keemilisse klassi ja tema toimemehhanism on sarnane teiste triasoolide toimega. Triasoolfungitsiidid on süsteemse toimega, tungides taimesse kiiresti, liikudes ksüleemis translaminaarselt, jaotudes hästi taimerakkudes ning kaitstes ärauhtumise eest. Difenokonasool mõjub haigustekitaja sisenemise ja haustorite moodustumise faasis. Takistab steroolide biosünteesi raku membraanis, mis peatab seene arengu. Steroolide biosünteesi takistamine katkestab membraani funktsioonid, tsütoplasma imbub välja ja seenehüüf hävib. Tsüflufenamiid kuulub uudsesse ja unikaalsesse fungitsiidide keemilisse klassi – amidoksiimid. Bioloogiline toimemehhanism patogeenide vastu ei ole selge, kuid see on erinev sellistest fungitsiididest nagu bensimidasool, demetülaasi inhibiitorid ja strobiluriinid. Tsüflufenamiid on väga hea profülaktilise, raviva ja pikaajalise toimega paljude jahukaste tekitajate vastu. Kontaktse, translaminaarse ja auruva toimega. Difenokonasooli ja tsüflufenamiidi kombinatsioon tagab laia toimespektri paljude jahukaste ja lehe laiktõve tekitajate vastu.

Cidely Top on süsteemne ja kontaktne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tomatil, kurgil, pipral, suvikõrvitsal ja maasikatel katmikalal.

Registreering kehtib kuni: 
31.03.2021

Kurk katmikalal

Maasikas katmikalal

Pipar katmikalal

Suvikõrvits katmikalal

Tomat katmikalal

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Cidely Top`i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist.

Paagisegud

Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Pritsipaak täidetakse 1/4 ulatuses puhta veega ja alustatakse segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati, täidetakse paak veega jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Valmis pritselahus tuleb koheselt ära kasutada. Töö lõppedes tühjendada pritsipaak ning pesta pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal.

Vee kulu

300-1000 l/ha

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas ja vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole ja näidake talle etiketti. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662