You are here

Menara 410 EC

Viimati uuendatud
06.02.2019

Fungitsiid

Reg.nr: 
0540/28.01.15
Pakendi suurus: 
5 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav, raviv ja kaitsev, süsteemne ja translaminaarne”

Mõlemad toimeained,tsüprokonasooljapropikonasoolabsorbeeruvad taime assimileerivate osade kaudu enamjaolt ühe tunni jooksul. Nad liiguvad ksüleemis akropetaalselt (tõusva vooluga taime tipu suunas). Selline süsteemne liikumine tagab toimeainete leviku taimes ja kaitseb neid ärauhtumise eest. Vaatamata sellele, et tsüprokonasooli ja propikonasooli bioloogiline toimemehhanism võimaldab preparaati kasutada raviks, profülaktikaks ja haigustekitajate tõrjeks, saadakse parim tulemus, kui pritsitakse haiguse varases aktiivses arengufaasis. Kaitsev toime püsib 3-4 nädalat.

Menara 410 EC on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid kõrreliste jahukaste, kõrreliste helelaiksuse, roostete, odra-võrklaiksuse, odra-triiptõve, äärislaiksuse ja nisu pruunlaiksuse ehk DTR-i tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talitritikalel ning rukkil.

Registreering kehtib kuni: 
31.05.2022

Nisu

Oder

Rukis

Tritikale

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Menara 410 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Pritsipaak täidetakse 1/2 ulatuses puhta veega ja alustatakse segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati, täidetakse paak veega jätkates segamist. Loputada tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisada loputusvesi pritsipaaki. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Valmis pritselahus tuleb koheselt ära kasutada. Töö lõppedes tühjendada pritsipaak ning pesta pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal.

Vee kulu

200-400 l/ha

Vihmakindlus

1 tund

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästiventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole ja näidake talle etiketti. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.