You are here

Ridomil Gold MZ 68 WG

Viimati uuendatud
11.08.2021

Fungitsiid

Reg.nr: 
0221/21.12.10
Pakendi suurus: 
5 kg

 


​    1 kg = 2 punkti

Toimeained: 
Keemiline klass:
Fenüülamiid
Ditiokarbamaat
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp A1, kood 4
Unikaalne toime, FRAC kood M3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
WG (vees dispergeeruvad graanulid)
Toimemehhanism: 
ennetav, raviv, süsteemne, kontaktne

Ridomil Gold MZ 68 WG on süsteemse ja kontaktse toimega preparaat. Metalaksüül-M on süsteemse toimega: adsorbeerub kiiresti (30 minuti jooksul) ja kandub taimes edasi, kaitstes uusi juurdekasvavaid pealseid. Mankotseeb on kontaktse toimega, tekitades taimele kaitsekile.

Ridomil Gold MZ 68 WG on süsteemse ja kontaktse toimega fungitsiid kartuli lehemädaniku ja pruunmädaniku, tomati-pruunmädaniku tõrjeks ning Phytophtora spp. poolt tekitatud haiguste tõrjeks sibulal, kõrvitsalistel ja dekoratiivtaimedel.

Müük ja levitamine lubatud kuni 01.08.2021. Kasutamine lubatud kuni 15.11.2021.

Registreering kehtib kuni: 
01.02.2021

Dekoratiivtaimed

Kartul

Kurk katmikalal

Sibul

Suvikõrvits katmikalal

Tomat katmikalal

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Ridomil Gold MZ 68 WG-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Segada vajaminev preparaadi kogus eraldi anumas vähese veega pastataoliseks seguks. Pritsipaak täita 1/2 ulatuses veega ja alustada segamist. Pastataoline segu valada läbi filtri pritsipaaki. Jätkata segamist, täites paak veega. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

300-400 l/ha.

Vihmakindlus

2-3 tundi.

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest hästiventileeritud kohas, vältidatemperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Nahale sattumisel võtta ära saastunud riided ning pesta kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel loputada avatud silmalaugudega silmi 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega. Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, loputada suud veega ja pöörduda koheselt arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada, rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.