You are here

Taspa 500 SC

Viimati uuendatud
03.02.2020

Fungitsiid

Reg.nr: 
0396/01.03.11
Pakendi suurus: 
5 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav, kaitsev ja raviv, süsteemne ja translaminaarne”

Propikonasool on triasoolide keemilisse klassi kuuluv fungitsiid. Toimeaine absorbeerub taime assimileerivate osade kaudu enamjaolt ühe tunni jooksul. Liigub ksüleemis akropetaalselt (tõusva vooluga taime tipu suunas). Selline süsteemne liikumine tagab toimeaine leviku taime kudedes ja kaitseb ärauhtumise eest. Difenokonasool absorbeerub taime assimileerivate osade kaudu. See toimeaine on lokaalselt süsteemse toimega, tungides taimesse kiiresti ja liikudes translaminaarselt. Difenokonasool ja propikonasool kuuluvad DMI (demetülatsiooni pidurdamine) fungitsiidide hulka. See tagab parema kaitsva toime ja pikemaajalise mõju. Propikonasool ja difenokonasool mõjuvad haigustekitajale taimes esimeste haustorite moodustumise faasis. DMI fungitsiidid takistavad steroolide biosünteesi raku membraanis ja seene areng peatub. Propikonasooli ja difenokonasooli bioloogiline toimemehhanism võimaldab preparaati kasutada kaitsvalt, ravivalt või haigustekitaja hävitamiseks, kuid parim tulemus saadakse Taspa 500 EC-ga pritsimisel haiguse aktiivse, kuid siiski varases arengufaasis.

Taspa 500 EC on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid kõrreliste helelaiksuse, nisu pruunlaiksuse ehk DTR-i, roostete ja (osaliselt) kõrreliste jahukaste tõrjeks suvi- ja talinisul. Sobib seenhaiguste hiliseks tõrjeks. Toode on taimekaitseregistrist kustutatud. Lubatud turustada kuni 01.07.2019 ja kasutada kuni 19.03.2020.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2018

Nisu

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Taspa 500 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Uuringute ja praktiliste kogemuste põhjal sobib Taspa 500 EC paagisegus teiste fungitsiididega, herbitsiididega, insektitsiididega, kasvuregulaatoritega ja lämmastikväetisega. Soovitame teha eeltesti planeeritud seguga, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile testile järgnevatel päevadel. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/4-1/3 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-300 l/ha.

Vihmakindlus

1 tund

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla -10ºC ja üle 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada, rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662