You are here

Tilt 250 EC

Viimati uuendatud
03.02.2020

Fungitsiid

Reg.nr: 
0076/30.07.06
Pakendi suurus: 
5 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav, kaitsev ja raviv, süsteemne ja translaminaarne

Difenokonasoolon pikaajalise toimega profülaktiliselt ja ravivalt kasutatav fungitsiid. Kuulub triasoolide keemilisse klassi ja tema toimemehhanism on sarnane teiste triasoolide toimega. Triasoolfungitsiidid on süsteemse toimega, tungides taimesse kiiresti, liikudes ksüleemis translaminaarselt, jaotudes hästi taimerakkudes ning kaitstes ärauhtumise eest. Difenokonasool mõjub haigustekitaja sisenemise ja haustorite moodustumise faasis. Takistab steroolide biosünteesi raku membraanis, mis peatab seene arengu. Steroolide biosünteesi takistamine katkestab membraani funktsioonid, tsütoplasma imbub välja ja seenehüüf hävib. Vaatamata sellele, et bioloogiline toimemehhanism võimaldab preparaati kasutada raviks, profülaktikaks ja haigustekitajate tõrjeks, saadakse parim tulemus, kui pritsitakse haiguse varases arengufaasis.

Tilt 250 EC on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid teraviljade, kõrreliste heintaimede seemnepõldude, männiseemikute ja golfimurude seenhaiguste tõrjeks. Toode on taimekaitseregistrist kustutatud. Lubatud turustada kuni 01.08.2019 ja kasutada kuni 19.03.2020.

Registreering kehtib kuni: 
31.01.2019

Golfimurud

Harilik mänd

Kõrreliste heintaimede seemnepõllud

Teraviljad

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Tilt 250 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Toote kasutamisel paagisegus soovitame teha eeltesti planeeritud seguga, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile testile järgnevatel päevadel. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/3 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-500 l/ha.

Vihmakindlus

0,5-1 tund

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla -10ºC ja üle 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Toote sattumisel nahale võtke ära saastunud riided ning peske koheselt saastunud nahapinda rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Eemaldage kontaktläätsed. Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662