You are here

Banvel 4S

Viimati uuendatud
06.02.2019

Herbitsiid

Reg.nr: 
0045/14.07.09
Pakendi suurus: 
1 l


    1 liiter = 2 punkti

Toimeained: 
Keemiline klass:
Bensoehapped
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp D
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
SL (vesilahus)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Banvel on selektiivne süsteemne tärkamisjärgne herbitsiid. Toimeaine dikamba imendub taimedesse peamiselt lehtede kaudu, kuid lisaks absorbeerub ka mulla ja juurte kaudu. Mõjub väga hästi 2,4-D ja MCPA suhtes mittetundlikele umbrohuliikidele, nagu kõrvikud, kesalill, vesihein, linnu- ja kirburohud, virn, puju, paiseleht, kassitapp, põld- ja piimohakad, konnatatar, punand, nälghein jt. Järelmõju mullas 30-45 päeva. Suuremate veekoguste kasutamine ja umbrohtude parem kattuvus suurendavad toimeaine efektiivsust. Puuduvad piirangud järelkultuuridele.

Banvel 4S on herbitsiid raskesti tõrjutavate ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks teravilja- ja kõrrepõldudel, maisil ja mittepõllumajanduslikel aladel.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2019

Kõrreliste heintaimed

Mais

Mittepõllumajanduslikud alad

Teraviljad

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Banvel 4S-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Banvel 4S on lubatud kasutada temperatuuril +8°C kuni +25°C, optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +15°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Preparaati võib segada paljude agrokeemiliste toodetega. Siiski, kui ei ole spetsiaalselt soovitatud segud, on nende valmistamine kasutaja enda riskil. Soovitame teha eeltest (enda vastutusel ja riskil) planeeritud segudega, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile, mida töödeldakse testile järgnevatel päevadel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal.

Vee kulu

Teraviljad, kõrrepõllud, mittepõllumajanduslikud alad 200-300 l/ha, mais 200-500 l/ha.

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Toote säilivusaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ning üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage 15 minuti jooksul voolava veega, püüdes hoida silmalaud avatuna. Viivitamatult konsulteerida silma- või üldarstiga. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte, konsulteerige arstiga. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge koheselt arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi. Allaneelamise puhul teha maoloputus: 30 g aktiveeritud sütt 0,1 l vee kohta. Lahtistiks kasutada 15 g naatriumsulfaati 0,2 l vee kohta.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.