You are here

Actara 25 WG

Viimati uuendatud
30.04.2020

Insektitsiid

Reg.nr: 
0184/31.10.08
Pakendi suurus: 
40 g, 250 g

 


​    1 kg = 13 punkti *

Toimeained: 
Keemiline klass:
Neonikotinoid
Toimeaine grupp: 
IRAC grupp 4A
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
WG (vees dispergeeruvad graanulid)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Actara 25 WG on laia toimespektriga insektitsiid, mis sobib nii imevate kui ka mõnede närivate kahjurite tõrjeks. Actara 25 WG toimib juure-, lehe- ja varresüsteemselt. Kahjurputukatele mõjub kiiresti kontaktselt ja seedetrakti kaudu. Actara 25 WG mõjub kahjurputuka närvisüsteemile. Actara 25 WG on väga efektiivne imevate kahjurite tõrjel (lehetäid). Tõrjub efektiivselt liblikalisi ja lehekaevandajaid pikaealistel kultuuridel. Mõningad mardikalised (kartulimardikas) on samuti hästi tõrjutavad.

Kahjurite tõrjeks katmikalal lõikelilledel, kurgil ja tomatil.

Alates 01.05.2020 on Actara 25 WG taimekaitseregistrist kustutatud. Toote müük ja levitamine on lubatud kuni 01.11.2020 ja kasutamine kuni 01.11.2021.

Registreering kehtib kuni: 
30.04.2020

Kurk katmikalal

Lõikelilled katmikalal

Tomat katmikalal

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Actara 25 WG´d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist.

Paagisegud

Paagisegudes kasutamisel tuleb eelnevalt katsetada füüsilist sobivust (sademe tekkimist või koaguleerumist). Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Pritsipaak täidetakse 1/10-1/4 puhta veega. Seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati, pannakse segisti tööle ja täidetakse paak veega. Segamist jätkatakse ka pritsimise ajal. Töölahus tuleb valmistamise järelkohe ära kasutada.

Vee kulu

10 l/ 100m² kohta.

Vihmakindlus

1 tund

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Allaneelamise korral kutsuda esile oksendamine. Teha koheselt maoloputus, vältides mao sisu sattumist hingamisteedesse. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662

 • Insektitsiidi Actara 25 WG kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Actara 25 WG puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Fungitsiidid
  AMISTAR
  ​Dithane NT
     
  Infinito
  Revus
     
  Shirlan 500 SC
  Insektitsiidid
  KARATE ZEON
          
  Kasvuregulaatorid
  MODDUS 250 EC
  TOPREX 375 SC
      
  Leheväetised
  Mangaansulfaat
  ​Mangaan 15%
  ​YaraVita Caliphos
  ​YaraVita Liquid Mantrac 15%
     
  YaraVita Magflo
  ​YaraVita MagPhos K
  ​YaraVita Mancozin
  ​YaraVita Mantrac DF

  YaraVita Mantrac 500
     
  YaraVita Safe N
  YaraVita Spud Builder
  YaraVita Stopit
  ​YaraVita Sulphur F3000