You are here

Vertimec 018 EC

Viimati uuendatud
01.06.2022

Insektitsiid

Reg.nr: 
0302/10.12.09
Pakendi suurus: 
250 ml


​    1 l = 15 punkti 

Toimeained: 
Keemiline klass:
Avermektiin
Toimeaine grupp: 
IRAC grupp 6
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
kontaktne, söötmürk

Vertimec 018 EC mõjub peamiselt seedeelundkonna kaudu, kuid omab ka kontaktset toimet. Vertimec 018 EC toimel paralüseeruvad kahjurputukad kiiresti ja hävivad 2-4 päeva jooksul. Sellel ajal kahjur kultuurtaime enam ei kahjusta. Vertimec 018 EC on eelkõige akaritsiid, kuid omab ka spetsiifilist insektitsiidset toimet, mõjudes ka kahetiivaliste (kärbsed), mardikaliste, ripslaste ja karilaste liikidele.

Kedriklesta ja teiste kahjurite tõrjeks kõrvitsalistel, tomatil, maguspipral, maasikal, salatil, maitsetaimedel ja dekoratiivtaimedel katmikalal.

Ajavahemikus 10.05.2022-07.09.2022 on toodet lubatud erandkorras kasutada avamaa kurgil ja suvikõrvitsal kedriklesta ja ripslaste tõrjeks ning avamaa maasikal punase kedriklesta ja maasikalesta tõrjeks. Eriluba kehtib Põllumajandus- ja Toiduametit kasutada soovimisest teavitanud kasvatajatele. Eriloa tingimused ning sooviavalduse esitanud kasutajad leiate siit.

Registreering kehtib kuni: 
29.04.2024

Arbuus

Dekoratiivtaimed katmikalal

Kõrvits

Kurk katmikalal

Lõikelilled

Maasikas katmikalal

Maguspipar katmikalal

Maitsetaimed

Melon

Salat

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Vertimec 018 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Soovitav on mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses. Toode on mesilastele ohtlik. Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada mesilaste ja teiste kasulike putukate aktiivse lendluse ajal. Mitte kasutada õitseva umbrohuga alal. Väldi tolmeldajate putukatena kasutatavate mesilaste/kimalaste kasvuhoonesse sattumist varem kui 96-tunni jooksul pärast pritsimist.

Paagisegud

Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi pakendit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

1000-1500 l/ha.

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, vältida temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Vajadusel kutsuge arst. Kemikaali allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Pöörduge viivitamatult arsti poole. Näidake arstile toote pakendit või etiketti. Mitte kutsuda esile oksendamist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662