Cruiser OSR

Viimati uuendatud
21.02.2019

Puhtimisvahend|fungitsiid ja insektitsiid

Reg.nr: 
0220/23.07.07
Pakendi suurus: 
5 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
Neonikotinoid
Fenüülpürrool
Fenüülamiid
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
SC (suspensioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne, kontaktne

Tiametoksaam on laia toimespektriga juuresüsteemne insektitsiid. Kahjurputukatele mõjub kiiresti kontaktselt ja seedetrakti kaudu kahjurputuka närvisüsteemile. Fludioksoniil on laia toimespektriga kontaktne fungitsiid, mis kaitseb seemneid ja idusid. Metalaksüül-M kaitseb taime ebajahukaste seente eest.

Cruiser OSR on süsteemne ja kontaktne insekto-fungitsiid rapsi seemnete puhtimiseks, mida tohib kasutada ainult Põllumajandusameti poolt välja antud eriloas nimetatud ajavahemikus ja tingimustel. Luba kehtib 120 päeva ehk ajavahemikus 20.02.2019-20.06.2019 võivad kutselised seemnetöötlusrajatised (Eesti Taimekasvatuse Instituut Jõgeval, Aamissepa 1 ning Scandagra Eesti AS Elvas, Tööstuse 17) suvirapsi seemet Cruiser OSR-ga puhtida ning põllumajandustootjad Cruiser OSR-ga puhitud suvirapsi seemet külvata.

Lubatud kasutada kuni: 
20.06.2019

Raps

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või puhtimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige puhisetolmu sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes koheselt puhastada/pesta. Soovitused puhitud seemnete ohutuks kasutamiseks: • Väldi puhitud seemnete või puhtimistolmu sattumist veekogudesse ja vooluteedesse. Maha pudenenud puhitud seeme tuleb kokku koguda või maha matta. • Puhtimisvahend on mesilastele mürgine, seetõttu tuleb vältida puhtimistolmu sattumist õitsevatele taimedele. • Püüa vältida tolmu tekkimist puhitud seemnete kottide avamisel, külviku täitmisel ja selle puhastamisel jääkidest. Väldi kokkupuudet tolmuga. • Väldi tolmu tekkimist puhitud seemne transpordil ja külviku täitmisel. • Keelatud on puhitud seemnete töötlemine lisaainetega. • Ära külva puhitud seemet tuulise ilmaga, külva soovitatud külvinormiga. • Kasuta sellist külvikut, millega seemned juhitakse kindlalt mulda, vältides seemnete laialivalgumist ja tolmu tekkimist. • Tolm, mis tekib pneumaatilist külvikut kasutades, tuleb juhtida deflektorite kaudu mulda. • Lindude ja metsloomade kaitsmiseks peab puhitud seeme olema viidud mulda, eriti põllu äärtes ja nurkades. • Ära jäta tühje kotte või puhitud seemnete ülejääke pärast külvi põllule. Tühjad kotid tuleb kahjutustada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele. • Üle jäänud puhitud seemne tuleb pakendada tagasi originaalpakendisse. • Ära taaskasuta tühje puhitud seemnete kotte muuks otstarbeks. • Puhitud seemnete kotid peavad olema märgistatud järgneva etiketiga: töödeldud tiametoksaamiga.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad j

Muud kasutamispiirangud

Cruiser OSR-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Puhtimist võib läbi viia ainult kutselistes seemnetöötlusrajatistes.

Paagisegud

Toote kasutamine segus teiste toodetega toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Seemnete puhtimisel on oluline, et seemned oleksid ühtlaselt ja nõuetekohaselt puhtimisvahendiga kaetud. Seetõttu on soovitav Cruiser OSR-le lisada vett. Seemnete parema katvuse saavutamiseks, kasuta rohkem lahust. Kui seemned on väikesed, tuleb vett lisada rohkem. Seemnete kiiremaks kuivamiseks ja kokkukleepumise vältimiseks on soovitav kasutada absorbente. Rapsi puhtimiseks on kõige sobivam portsjonpuhtimisseade. Puhtimis- ja pakkeseade peavad olema varustatud tolmuimemise ja tolmukogumise seadmega. Kasutada puhtimisseadmeid, millega saab hästi segada. Enne töötlemist tuleb seade kalibreerida ja veenduda, et puhtimisseadmed ja puhtimispaak on puhtad. Seemned tuleb enne puhtimist puhastada mustusest, tolmust, aganatest jne. Täida paak 1/3 osas puhta veega ja alusta segamist. Enne kasutamist loksutada toodet originaalpakendis. Segamise ajal lisada vähehaaval vajalik kogus Cruiser OSR-i puhtimispaaki. Loputada tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisada loputusvesi puhtimispaaki. Seejärel täidetakse paak veega jätkates segamist. Segajat puhtimise ajal mitte välja lülitada. Valmistatud töölahus tuleb ära kasutada 24 tunni jooksul. Kuna puhtimine võib vähendada seemnete voolavust, tuleb korrigeerida külvisenorm. Pärast seemnete puhtimist tuleb puhtimisseade puhastada.

Vihmakindlus

Ei kohaldata.

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, hästiventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi. Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662