You are here

Maxim Star 025 FS

Viimati uuendatud
27.12.2020

Puhtimisvahend

Reg.nr: 
0185/22.12.08
Pakendi suurus: 
5 l, 200 l


​    1 l = 2 punkti 

Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Fenüülpürrool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
FRAC grupp E2, kood 12
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
SC (suspensioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne, kontaktne

Fludioksoniil on laia toimespektriga kontaktne fungitsiid. Tsüprokonasool on süsteemse toimega triasoolfungitsiid. Maxim Star 025 FS kaitseb seemneid ja idusid seemnetega ning mullas levivate haigustekitajate eest. Kõik teraviljakultuurid taluvad hästi soovitatud kulunorme. Kahtluse korral kontrollida kultuuri taluvust.

Maxim Star 025 FS on fungitsiidse toimega puhtimisvahend suvi- ja talinisu, suviodra ja kaera seemnete töötlemiseks seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu.

Registreering kehtib kuni: 
31.05.2022

Kaer

Nisu

Suvioder

Talioder

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või puhtimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige puhisetolmu sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes koheselt puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Maxim Star 025 FS-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Paagisegud

Toote kasutamine segus teiste toodetega toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Kasutada puhtimisseadmeid, millega saab hästi segada. Enne töötlemist tuleb seade kalibreerida ja seemned puhastada mustusest, tolmust, aganatest jne. Kuna puhtimine võib vähendada seemnete voolavust, tuleb korrigeerida külvisenorm. Pärast seemnete puhtimist tuleb puhtimisseade puhastada.

Vee kulu

Vee kulunorm oleneb puhitavast teraviljakultuurist: Oder, kaer: 350-750 ml vett / 150 ml puhtimispreparaadi kohta / 100 kg seemnete puhtimiseks või 3,5-7,0 l vett / 1,5 l puhtimispreparaadi kohta / 1 tonni seemnete puhtimiseks Suvi- ja talinisu: 400-800 ml vett / 100 ml puhtimispreparaadi kohta / 100 kg seemnete puhtimiseks või 4,0-8,0 l vett / 1,0 l puhtimispreparaadi kohta / 1 tonni seemnete puhtimiseks

Vihmakindlus

Ei kohaldata.

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, vältida temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist. Puhitud seemnete kottidele märkida kasutatud puhtimisvahend ja hoida puhitud seeme toiduainest, joogist ja loomasöödast eraldi. Puhitud seemneid ei tohi kasutada söögiks, söödaks ega ümber töödelda jahuks. Puhitud seemnete jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge koheselt arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.