Karjäär

Karjäär

Aita kujundada põllumajanduse tulevikku

Teave värbamisprtoseduuris osalevatele kandidaatidele

Teie isikuandmeid töötleb ettevõte Syngenta Polska sp. z o.o., mille registreeritud peakorter asub aadressil ul. Szamocka 8, 01-748 Varssavi, Poola, mis on registreeritud Poola riigikohtu registris numbriga KRS 17224, mille registreerimissertifikaati hoitakse Varssavi ringkonnakohtu XVI majandusosakonnas, mille aktsiakapitaliks on 22 264 000 PLN ja mille maksukohustuslase number (NIP) on 5222548445. 

Isikuandmete töötleja poolt määratud andmekaitseametniku, kelle poole te võite pöörduda, kui teil on küsimusi oma isikuandmete turvalisuse ja kasutamise kohta, kontaktandmed on järgmised: tel + 48 223260601, e-post: dataprivacy.pl@syngenta.com.

Teil on järgmised õigused: õigus tutvuda oma isikuandmetega, õigus neid parandada ja õigus nende kustutamisele, õigus piirata isikuandmete töötlemist, õigus andmete ülekandmisele, õigus esitada vastuväide nende töötlemisele ja õigus esitada kaebus järelevalveasutuse juhile, kui teie isikuandmeid on töödeldud õigusakti nõudeid rikkudes. 

Teie isikuandmeid töödeldakse töötleja loodud ametikohale töötaja värbamiseks. Kui te annate oma vabal tahtel ja valikul nõusoleku, on töötlejal õigus töödelda muid andmeid kui töötajaid käsitleva seaduse artikli 221 lõikes 1 sätestatud andmeid ning samuti töödelda neid töötleja täiendavate värbamisprotseduuride tegemise eesmärgil.

Teie suhtes ei kohaldata automatiseeritud otsuseid, st profileerimisanalüüsi, mis tooks kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või sarnasel viisil avaldaks teile märkimisväärset mõju.

Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid nende esitamata jätmisel ei saa te osaleda värbamisprotseduurides. 

Isikuandmete töölepingu sõlmimise ja täitmise jaoks vajalikul määral töötlemise õiguslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. aprilli 2016. aasta määruse (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)) artikli 6 lõike 1 punktides b ja c  sätestatu, mille kohaselt vastutav töötleja võib isikuandmeid töödelda oma õiguslike kohustuste täitmiseks vajalikul määral.
Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on ka isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f ehk vastutava töötleja õigustatud huvi. Isikuandmete töötleja õigustatud huvi on selliste töötajate leidmine ja värbamine, kes oma kvalifikatsioonide poolest vastavad kõige paremini töötleja vajadustele.
Kui te annate nõusoleku töötajaid käsitleva seaduse artikli 221 lõikes 1 sätestatud muude andmete töötlemiseks ning samuti nõusoleku töödelda isikuandmeid täiendavate värbamisprotseduuride tegemise eesmärgil, töödeldakse teie isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a kohaselt. Isikliku nõusoleku alusel töödeldava teabe korral on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. See ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmisele eelneval perioodil andmete töötlemise õiguslikkust. 

Teie isikuandmete saajateks võivad olla: 

  1. ametiasutused, kellele vastutav töötleja on kohustatud esitama andmeid õiguslikel alustel;
  2. Syngenta grupi ettevõtted; 
  3. värbamisprotseduuri toetavad isikud;
  4. isikud, kes osutavad raamatupidamis- ja finantsteenuseid, auditeerimis- ja kontrolliteenuseid, õigusteenuseid;
  5. isikud, kes pakuvad tuge haldustuge korraldades ärireise või teenindades sõidukiparki; 
  6. ettevõtted, kes pakuvad analüütilisi, IT ja hostimisteenuseid; 
  7. isikud, kes tagavad töötlejale arvutitarkvara; 
  8. isikud, kes tagavad infosüsteemi hostimise;
  9. isikud, kes pakuvad transporditeenuseid ja kommunikatsiooni- ja saadetistega seotud teenuseid. 

Teie isikuandmeid töödeldakse kuni värbamisprotseduuri lõpetamiseni. Kui te annate eraldi nõusoleku muude andmete kui töötajaid käsitleva seaduse artikli 221 lõikes 1 sätestatud andmete töötlemiseks ning samuti nõusoleku töödelda isikuandmeid täiendavate värbamisprotseduuride tegemise eesmärgil, töödeldakse nimetatud isikuandmeid kuni värbamisprotseduur lõpetatakse, kuid mitte kauem kui kuupäevani, mil nõusolek võetakse tagasi. Kui nõusolek antakse töödelda isikuandmeid tulevikus toimuvate värbamisprotseduuride ajal, töödeldakse isikuandmeid kuni vastava värbamisprotseduuri lõpetamiseni, kuid mitte kauem kui kuupäevani, mil nõusolek võetakse tagasi.

Vastutav töötleja on usaldanud teatud teenuste osutamise ja ülesannete täitmise väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuvatele (kolmandate riikide) ettevõtetele, eelkõige IT teenuste ja juhtimisteenuste allhangete valdkonnas. Sellistel juhtudel edastatakse isikuandmed kolmandale riigile Euroopa Komisjoni otsuse alusel, mille kohaselt on tagatud isikuandmete piisav kaitse (nt Šveits, USA). Kui kaitse tase ei ole piisav (nt India), siis tuleb võtta õigusnõuetega kooskõlas olevad sobivad turvameetmed, millega tagatakse piisav andmekaitse tase, eelkõige ELi standardsete andmekaitse punktidega. Teil on igal ajal võimalus saada turvameetmete kohta lisateavet ja vastavate garantiide koopiaid.

Teie konkreetsest olukorrast tulenevalt on teil võimalik esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemise kohta, kui töötleja töötleb isikuandmeid oma õiguslikest huvidest lähtuvalt.