Kasutustingimused

Syngenta Polska Sp. z o.o. (edaspidi “Syngenta”) on loonud veebilehe www.syngenta.ee (edaspidi: Veebileht), et anda üldist teavet Syngenta, selle toodete ja teenuste kohta. Veebilehte saate kasutada ainult kooskõlas käesolevate tingimustega.

Teie nõusolek tingimustega

Võtke palun paar minutit aega käesolevate tingimustega hoolikalt tutvumiseks. Kui pöördute Veebilehele ja kasutate seda, nõustute täitma käesolevaid tingimusi ning kinnitate, et need on teile siduvad. Kui te ei nõustu neid tingimusi täitma ning ei soovi, et need oleks teile siduvad, ei saa te seda Veebilehte enam külastada, seda kasutada või sellelt materjale alla laadida.

Tingimused võivad muutuda

Syngenta jätab endale õiguse uuendada või muuta käesolevaid tingimusi igal ajal ilma sellest ette teatamata. Sellisel juhul avaldab Syngenta Veebilehel tingimuste uuendatud või muudetud versiooni. Kui kasutate Veebilehte pärast seesuguse muudatuse tegemist, tähendab see, et nõustute täitma uusi tingimusi ja kinnitate, et need on teile siduvad. Seetõttu soovitame teil tingimused uuesti üle vaadata igakordsel Veebilehe kasutamisel.

Privaatsusavaldus

Syngenta austab Veebilehte kasutavate isikute privaatsust. Antud Veebilehel avaldatud privaatsusavaldus kirjeldab Syngenta praeguseid poliitikaid ja praktikat, mis puudutavad Syngenta Veebilehe kaudu kogutavaid isikuandmeid.

Privaatsusavaldus on käesolevate tingimuste osa. Kui nõustute, et need tingimused on teile siduvad, nõustute ka oma isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamisega vastavalt Veebilehe privaatsusavaldusele. Palun võtke mõned minutid aega privaatsusavaldusega tutvumiseks.

Kasutajanimed, salasõnad ja turvalisus

Kõik teile käesoleva Veebilehe kasutamiseks antud või teie enda valitud kasutajanimed ja salasõnad on mõeldud ainult teile isiklikult kasutamiseks ning neid ei või kasutada ükski teine isik (muuhulgas teie ettevõtte teised töötajad või agendid). Teie ja teie ettevõte olete täielikult vastutavad oma kasutajanime ja salasõna salajas hoidmise eest. Peale selle olete teie ja teie ettevõtte täielikult vastutavad kõigi teie kasutajanime ja salasõnaga tehtavate toimingute eest, olenemata sellest, kas teie või teie ettevõte on lubanud neid toiminguid teha või teie salasõna kasutada. Teie või teie ettevõte peab teavitama Syngentat kohe teile teada või arvatavast loata kasutajanime ja salasõna kasutamisest või kõigist muudest turvalisusega seotud rikkumistest.

Kasutajaandmete uuendamine

Teie või teie ettevõte peate kohe teavitama Syngentat, kui registreerimisel antud andmed (kasutajaandmed) muutuvad või kui teie või teie ettevõte saate teadlikuks, et kasutajaandmed on ebatäpsed või puudulikud.

Vaatamata teie või teie ettevõtte kohustusele esitada Syngentale uuendatud kasutajaandmed, on Syngental õigus kasutada teie või teie ettevõtte varem esitatud kasutajaandmeid kuni teie või teie ettevõte olete esitanud Syngentale uuendatud kasutajaandmed. Peale selle nõustute teie ja teie ettevõtte ka sellega, et Syngenta võib edastada käesolevate tingimuste või Veeilehega seoses teateid e-posti teel, kasutades selleks teie või teie ettevõtte poolt Syngentale viimati esitatud e-posti aadressi.

Kui te ei ole enam oma ettevõtte töötaja või volitatud agent või kui teil ei ole enam oma ettevõtte luba Saiti kasutada, peab teie ettevõte kohe sellest Syngentat teavitama, ning teil ei ole enam luba Saiti kasutada.

Syngental on Veebilehele täielik omandiõigus, muuhulgas piiranguteta käesoleva Veebilehe disainile, vahenditele, funktsionaalsusele, navigeerimisele, sisule ja tööilmele ning Veebilehe kaudu kogutud kõigile andmetele, muuhulgas, ilma piiranguteta, kõigile nendega seotud intellektuaalomandi õigustele, nagu autoriõigus, patendid, kaubamärgid, ärisaladused ja oskusteave.

Õigus veebilehte muuta

Syngenta jätab endale õiguse mistahes põhjusel, ilma eelnevalt sellest teatamata ja igal ajal muuta Veebilehe sisu ja funktsionaalsust mistahes viisil, piirata juurdepääsu Veebilehele või Veebileht ajutiselt või alaliselt sulgeda, seejuures ei ole Syngenta mitte mingil viisil selliste muudatuste või sulgemiste võimalike tagajärgede eest teie või teie ettevõtte ees vastutav.

Autoriõiguse avaldus ja piiratud litsents

Kõik, mida Veebilehel näete ja kuulete (edaspidi: Sisu), muuhulgas näiteks kõik tekstid, fotod, illustratsioonid, graafika, audioklipid, videoklipid ja audio-videoklipid, on kaitstud autoriõigusega.

Teile antakse lihtlitsents Sisule, mille kohta kehtivad järgmised piirangud:

Te võite alla laadida, salvestada, printida, kopeerida ja jagada Veebilehe Sisu tingimusel, et:

  1. (kasutate Sisu ainult mitteärilisel eesmärgil või edendamaks oma äri Syngentaga;
  2. publitseerite või postitate mistahes Sisu osa mõnel teisel inernetilehel või mõnes teises meedias ainult Veebilehega seotud kontekstis;
  3. näitate, et see Sisu kuulub Syngentale;
  4. te ei paranda ega muuda Sisu mistahes viisil, ei kustuta ega muuda mistahes autoriõiguse või kaubamärgi või konfidentsiaalsuse avaldust.

Välja arvatud eespool selgesõnaliselt märgitud tegevused, ei või te kopeerida, alla laadida, printida, publitseerida, kuvada, teostada, jagada, edastada, üle kanda, tõlkida, muuta, lisada, uuendada, koostada, lühendada, frame, inline, linkida või süvalinkida mistahes avalikult kättesaadaval veebilehel või mingil viisil muuta või toimetada Veebilehe kogu Sisu või osa sellest ilma Syngenta eelneva kirjaliku loata.

Kui välja arvata eespool selgesõnaliselt märgitud tingimused, ei lähe teile üle ühtegi õigust, omandit või huvi Veebilehelt allalaaditud Sisule. Kui välja arvata eespool antud lihtlitsents, ei või mitte midagi käesolevates tingimustes ja Veebileel sisalduvat tõlgendada kui litsentsi või mõne muu õiguse andmist, mistahes autoriõiguse, kaubamärgi, patendi või mõne muu Syngenta või kolmanda poole muu intellektuaalomandi õiguse alusel.

Kaubamärgi avaldus

Kõik Veebilehel kuvatud kaubamärgid, teenusemärgid ja logod (edaspidi: Kaubamärk/Kaubamärgid) on Syngenta, mõne selle tütarettevõtte või Syngentale oma kaubamärgid litsentsinud kolmandate osapoolte või mõne nende tütarettevõtte registreeritud ja registreerimata kaubamärgid.

Välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt käesolevates tingimustes märgitud, ei või te reprodutseerida, kuvada või mõnel muul viisil kasutada mistahes Kaubamärki ilma eelnevalt Syngentalt kirjalikku luba hankimata.

Mitteotsitud ideed

Syngenta tervitab teie märkusi ja tagasisidet Veebilehe kohta. Syngentale Veebilehe kaudu esitatud kogu teavet ja kõiki materjale, nagu kommentaarid, tagasiside, ideed, küsimused, kavad, andmed ja sarnane teave, ei peeta konfidentsiaalseks ja ärisaladuse alla kuuluvaks. Seetõttu palume teil mitte saata meile teavet või materjale, mida te ei soovi meile loovutada, muuhulgas piiranguteta ka igasugust konfidentsiaalset teavet ja originaalseid loovmaterjale.

Käesoleva Veebilehe kaudu Syngentale teateid ja/või materjale esitades loovutate Syngentale tasuta, kusjuures ka teie poolt Syngentale üle antava teabe ja/või materjalide kõik üleilmsed õigused, omandi ja huvi nende autoriõigustes ja muudes intellektuaalomandi õigustes. Syngental on õigus kasutada kogu teavet ja/või kõiki materjale, mida Veeilehe kaudu esitate ning kõiki sellises teabes ja/või materjalides sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet ja/või tehnikaid, mistahes eesmärgil, kaasa arvatud piiranguteta sellise teabe või materjalide kasutamine toodete väljatöötamisel, tootmisel või turundamisel, sealjuures teile mitte mingit hüvitist maksmata.

Siiski ei kasuta Syngenta teie poolt Veebilehe kaudu esitatud teavet või materjale viisil, mis võiks rikkuda kehtivaid eraelu puutumatuse seadusi. Eelkõige ei avalda Syngenta teie nime ega publitseeri muul viisil asjaolu, et olete meile teavet või materjale esitanud, välja arvatud siis, kui (a) me saame teilt loa teie nime kasutada või (b) me kõigepealt teavitame teid, et kindla Veebilehe osas teie esitatud materjalid või muu teave publitseeritakse või neid kasutatakse muul viisil koos teie nimega või (c) seda nõuab meilt seadus.

Te vastutate Veebilehe kaudu esitatavate teadete, muuhulgas piiranguteta ka nende tõepärasuse ja täpsuse eest.

Palun pange tähele, et teie esitatud andmetel (nt meie kontaktandmete vormi kaudu) ei ole Syngentale õiguslikult siduvat mõju. Seega arved, meeldetuletused ja sarnased dokumendid tuleb saata ainult vastavas lepingus ette nähtud aadressidele.

Kolmanda poole teave

Käesoleval Veebilehel kättesaadavaks tehtud teatav teave, mõned artiklid ja muud materjalid on Syngentale andnud kolmandad isikud. Kui see on praktiline, on nende kolmanda poole materjalide allikas teatavaks tehtud. Sellised kolmanda poole materjalid on lisatud ainult teie huvides ja mugavuse pärast. Syngenta ei kinnita ega tõenda, et neid materjale on uuendatud või et need on täpsed, täielikud või usaldusväärsed. Syngenta ei võta endale vastutust selle eest, kuidas kolmanda poole teavet kasutatakse.

Lingid teistele Syngenta veebisaitidele

Käesoleval Saidil on hüperlingid teistele Syngenta või teiste Syngenta ettevõtete opereeritavatele veebisaitidele (edaspidi: Teine Syngenta Veebisait / Teised Syngenta Veebisaidid). Taolised Teised Syngenta Veebisaidid on eraldiseisvad ja autonoomsed. Igaühel neist on erinev eesmärk. Iga Teise Syngenta Veebisaidi kohta kehtivad selle vastavad kasutustingimused ja privaatsusavaldus. Kui pöördute Teistele Syngenta Veebisaitidele käesolevale Saidile paigutatud linkide kaudu, võtke endale paar minutit aega tutvumaks teie külastatava Teisele Syngenta Veebisaidile pandud kasutustingimuste ja privaatsusavaldusega.

Lingid teistele veebisaitidele

Käesolev Veebileht sisaldab linke kodulehtedele, mida Syngenta ei opereeri. Need lingid on lisatud ainult teile viiteks ja teie kasutusmugavuse parandamiseks ning ei tähenda kolmanda poole kodulehtede materjalide toetamist või seotust nende operaatoritega. Syngental puudub kontroll nende kodulehtede üle ning Syngenta ei vastuta nende sisu eest. Nimetatud kodulehtede külastamine ja kasutamine toimub ainult teie omal riisikol.

Tooteinfo

Käesoleval Veebilehel sisalduv või sellel viidatud mis tahes teave on esitatud ainult Syngenta ja selle toodete ja teenuste tutvustamiseks. Kui soovite saada nõuannet ja juhiseid meie toodete ja teenuste kohta, palume teil võtta vahetult ühendust Syngentaga. Need, kes kavatsevad kasutada taimekaitsevahendit või seemneid, peavad läbi lugema toote etiketil toodud teabe ja seda hoolikalt järgima; lisaks peavad nad täitma kõiki kehtivaid õigusakte, mis puudutavad vastava toote kasutamist. Enne mistahes taimekaitsevahendi kasutamist veenduge, et see oleks teie riigis kasutamiseks registreeritud.

Üleilmne kättesaadavus

Et riikides üle maailma kehtivad erinevad õigusaktid ja regulatiivsed nõuded, on mõned tooted, programmid või teenused mõnedes riikides kättesaadavad ja teistes mitte. Käesolev Veebileht võib sisaldada viiteid või ristviiteid Syngenta toodetele, programmidele ja teenustele, mis ei pruugi olla teie riigis kättesaadavad või välja kuulutatud. Need viited ei tähenda, et Syngenta kavatseb teatada sellistest toodetest, programmidest või teenustest teie riigis. Kui teil on küsimusi selle kohta, millised tooted, programmid ja teenused on teile kättesaadavad, pidage nõu oma kohalike Syngenta müügiesindajatega või võtke Syngentaga ühendust.

Võtke meiega ühendust

Mõnede Syngenta veebisaitide „Võtke meiega ühendust“ („Contact us“) funktsioon võimaldab teil saata veebi kaudu meie ekspertidele asjakohaseid küsimusi. See võimalus on lisatud teie huvides ja teie mugavust silmas pidades. Kui kasulik meie vastus teile on, oleneb sellest, kui põhjalik ja täpne oli teie küsimus, samuti muudest meie kontrollile allumatutest asjaoludest, näiteks ilmast. Ainult teie ja teie ettevõte saate hinnata meie vastuse väärtust ja kasulikkust.

Mõned Syngenta veebisaidid postitavad esindajate küsimusi ja vastuseid, mis meie arvates võiks huvi pakkuda ka teistele registreeritud kasutajatele. Seega palume teil oma küsimusse mitte lisada konfidentsiaalset, ärisaladusena käsitletavat või isiku tuvastamist võimaldavat teavet. Jätame endale õiguse küsimusi toimetada nende selguse ja lühiduse huvides. Enne meile mistahes teabe saatmist vaadake üle käesolevate tingimuste osa, mis puudutab teie kirju.

Ei ole pakkumus või kutse investeerida

Käesoleval Veebilehel avaldatud teave ei tähenda pakkumust või kutset investeerida või muul viisil Syngenta aktsiate või muude Syngenta väärtpaberitega tehinguid teha ning seda ei või nii tõlgendada. Samuti ei tehta või küsita sellist pakkumust või kutset. Väärtpaberite hinnad ja tulu nendelt väärtpaberitelt võivad igal ajal tõusta või langeda ning potentsiaalsed investorid peaksid olema teadlikud sellest, et varasemad tulemused ei kajasta ilmtingimata tulemusi tulevikus. Potentsiaalsed investorid peaksid otsima sõltumatut finantsnõu enne iga investeerimisotsuse tegemist.

Ettevaatavad avaldused

Meie eebilehel võib olla avaldatud ettevaatavaid avaldusi, nt avaldusi, mis ei ole ajaloolised faktid, muuhulgas avaldusi meie uskumuste ja ootuste kohta. Need avaldused, mida on võimalik eristada sõnadena nagu ‘ootama’, 'võiks', 'kindlasti', 'võimalik', 'plaanid', 'väljavaated', 'arvatav', 'eesmärk', 'plaanipärane' ja sarnased väljendid tuginevad praegustele plaanidele, hinnangutele ja prognoosidele, mille eest Syngenta ei ole mingil moel vastutav ja millele teie ja teie ettevõte ei tohi liialt toetuda. Need avaldused on seotud ebakindluse ja riskidega, millest paljud ei allu Syngenta kontrollile. Ettevaatavad avaldused sisaldava ainult teavet nende tegemise päeva seisuga ja Syngenta ei võta mingit kohustust neid uuendada uute andmete selgumisel või tulevaste sündmuste valgusel.

Garantiidest lahtiütlemine

Käesolev Veebileht on esitatud "nii nagu on" ja "nii nagu on kättesaadav" põhimõttel, ilma igasuguste avalduste või garantiideta. Syngenta ettevõtted ja nende vastavad teenusepakkujad ja litsentsiomanikud ütlevad lahti kõigist selgesõnalistest, viidatud, kohustuslikest või muudest garantiidest kohaldatava õigusega lubatud ulatuses. Ilma eespool kirjeldatut piiramata, ütlevad Syngenta ettevõtted ja nende vastavad teenusepakkujad ja litsentsiomanikud käesolevaga lahti seadusega lubatud ulatuses (a) kõigist müüdavuse, konkreetsele eesmärgile sobivuse, omandi ja mitterikkumise garantiidest käesoleva Veeblehel ja selle sisu ja sellel Veebilehel kirjeldatud või selle kaudu kättesaadavaks tehtud kõigi toodete või teenuste suhtes; (b) käesoleva Veebilehe või selle mingi osa toimimises esinevate viivituste, katkestuste, vigade või puudustega seotud garantiidest; (c) käesoleva Veebilehe edastamise või pakkumise või selle kättesaadavusega mingil konkreetsel ajal või asukohas seotud garantiidest; (d) garantiidest, mis on seotud käesoleva veebilehel turvalisusega või sellega, et veebilehe sisu on vaba viirustest, ussidest või muudest koodidest, millel võivad olla nakatavad või lõhkuvad omadused; (e) garantiidest, mis on seotud käesoleva veebilehe kasutamise, kehtivuse, täpsuse, ajakohasuse, täielikkuse, sobivuse, usaldusväärsuse või kasutamise tulemustega, muuhulgas mis tahes Sisuga (sealhulgas tootesildid, käesoleva veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud tooted või teenused) ja (f) garantiidest, mis on seotud käesolevale Veebilehele lingitud veebisaitidega.

Mõnedes seadusandlustest ei ole teatavatest garantiidest lahtiütlused või piirangud, mis puudutavad seda, kui pikalt viidatud garantii kehtib, lubatud, seega üks või kõik eespool esitatud piirangutest ei pruugi teie ja/või teie ettevõtte kohta kehtida.

Piiratud vastutus

Teie ja teie ettevõte kasutate Veebilehte, selle Sisu, muuhulgas tooteetikette ning kõiki Veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud tooteid, programme või teenused ainult teie enda või teie ettevõtte vastutusel. Mitte mingil tingimusel ei ole Syngenta ettevõtted või nende vastavad teenusepakkujad ja litsentsiomanikud, muuhulgas nende direktorid, kõrgem juhtkond, töötajad või agendid, vastutavad mistahes kaotuse või kahju eest, mis on tekkinud selle tõttu või sellega seoses, et teie või teie ettevõte on pöördunud, kasutab või ei saa kasutada käesolevat Veebilehte, selle sisu, muuhulgas tooteetikete, või mis on tekkinud mistahes toodetest, programmidest või teenustest, mis on selle veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud, või teie ettevõtte toetumisest mis tahes sellel veebilehel esitatud teabele. Ilma piiramata eelöeldut, ei vastuta Syngenta ettevõtted ja nende vastavad teenusepakkujad ja litsentsihoidjad mitte mingil moel võimalike vigade või puuduste eest sisus; see kehtib eelkõige Syngenta ettevõtete antud tooteid, programme ja teenuseid puudutava teabe kohta. See on täielik vastutuse piiramine, mis kehtib kõigi otseste või kaudsete, üldiste, eriliste, ettenägematute, tekkivate, hoiatavate või muude kaotuste või kahjude suhtes, muuhulgas ka äritegevuse katkemine, andmete või maineväärtuse kaotus või kahjustamine ning tulu või kasumi kaotus.

Taoline piiratud vastutus kehtib kohaldatava õigusega lubatud täies ulatuses olenemata sellest, kas eeldatav kohustus tuleneb lepingust, hooletusest, lepinguvälisest kahjust, vastutusest või mõnest muust põhjusest, ning see kehtib isegi siis, kui mõnele Syngenta ettevõtte volitatud esindajale oli teatatud või ta oleks pidanud teadma sellise kahju võimalikkusest, ning vaatamata teiste kaitsevahendite tõhususele.

Teie ja teie ettevõte tunnistate ja nõustute, et Syngenta ei saanud teha käesolevat Veebilehte ja selle Sisu teile ja teie ettevõttele tasuta kättesaadavaks, kui nende vastutus ei ole eespool selgitatud viisil piiratud.

Kui mingit vastutuse piirangut peetakse kehtetuks või jõustamatuks mistahes põhjusel, siis Syngenta ettevõtete ja nende vastavate teenusepakkujate ja litsentsihoidjate koguvastutus sellistel asjaoludel vastutuse korral, mis muidu oleks olnud piiratud, ei ületa sadat dollarit ($100.00) (või samaväärset summat kohalikus vääringus).

Teatavates jurisdiktsioonides ei ole teatav kahjude piiramine lubatud, seega mõned või kõik vastutuse piirangud ei pruugi kehtida teie ja/või teie ettevõtte kohta ning teil ja/või teie ettevõttel võib olla lisaõigusi.

Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse ja neid tõlgendatakse kooskõlas Šveitsi õigusega kohaldamata kollisiooninormi põhimõtteid. Kõikide käesolevate tingimustega seotud nõuete suhtes kehtib Baseli (Basel-Stadti kanton, Šveits) tavakohtute ainujurisdiktsioon.

Loobumine

Kui me ei nõua mingil hetkel käesolevate tingimuste mis tahes nõude täitmist või mõne siin toodud õiguse teostamist, ei tähenda see sellest nõudest või õigusest loobumist. Kõik loobumised peavad olema kirjalikud ning nende siduvaks muutmiseks peab vastav pool need allkirjastama. Kui kirjalik loobumine ei sisalda selgesõnalist vastupidist avaldust, ei peeta ühtki Syngenta loobumist käesolevatest tingimustest tuleneva õiguse rikkumist jätkuvast või järgnevast rikkumisest, sellest sättest endast või nende tingimuste alusel mis tahes õigusest loobumiseks.

Sätete kehtivus

Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus peab käesolevate tingimuste mis tahes sätet seadusega vastuolus olevaks, muudetakse selline säte ja seda tõlgendatakse nii, et kõige paremini täita esialgse sätte eesmärke seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses ning käesolevate tingimuste ülejäänud sätted jäävad täielikult jõusse ja kehtima.

Täielik kokkulepe

Käesolevad tingimused on täielik kokkulepe teie ja teie ettevõtte ning Syngenta vahel, mis puudutab teie ja teie ettevõtte juurdepääsu käesolevale Veebilehele ja/või selle kasutamist. Käesolevaid tingimusi ei muudeta, välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt käesolevas ette nähtud.

Läbivaatamise kuupäev

Käesolevaid tingimusi muudeti viimati 25. mail 2018.