Syngenta müügikampaania 2024 reeglid

___________________________________________

1. ÜLDINFORMATSIOON

1.1. Müügikampaania korraldaja on Syngenta Polska Sp. z o. o., peakorteri aadress ul. Szamocka 8, 01-748 Varssav, Poola, registreeritud Varssavi ringkonnakohtu poolt hallatavas ettevõtete registris, Riikliku kohturegistri 12. äriosakonnas KRS-i numbriga 0000017224, maksumaksja kood (NIP): 522-254-84-45, BDO: 000022372, REGON: 016320040, (edaspidi – Syngenta või Korraldaja).

1.2. Müügikampaania toimub Eesti Vabariigis. Müügikampaanias osalejad, kes on ostnud kampaania perioodil käesolevates kampaania reeglites (edaspidi - Reeglid) loetletud tooteid, omavad õiguse saada allahindlusi Reeglites loetletud toodetele (edaspidi - Müügikampaania). 

1.3. Reeglid määratlevad Müügikampaanias osalemise tingimused. 

1.4. Müügikampaania periood: alates 01.01.2024 kuni 01.06.2024 (kaasa arvatud).

1.5. Müügikampaanias võivad osaleda Eestis tegutsevad põllumajandustootjad (edaspidi – Osaleja), välja arvatud 1.6 punktis näidatud juhtudel. Müügikampaanias osalevad vaid ärisubjektid (ettevõtjad või FIE-d, kes tegelevad majandustegevusega).

1.6. Müügikampaanias ei või osaleda:

1.6.1. ettevõtted, kes ostavad Müügikampaania tooteid nende levitamise eesmärgil; 

1.6.2. põllumajanduskooperatiivid, välja arvatud kooperatiivide üksikliikmed, kes kasutavad oma otseses tegevuses Müügikampaania tooteid.

1.7. Müügikampaania tooted on järgmised Syngenta tooted (edaspidi – Tooted):

1.8 Syngenta jätab endale õiguse lisada Müügikampaania Toodete nimekirja täiendavaid tooteid ning ka õiguse asendada allahindlusega Müügikampaania Tooteid sarnase kvaliteedi, funktsionaalsuse ja väärtusega toodetega. Osalejad ei pea nende reeglitega uuesti nõustuma pärast seda, kui Syngenta täiendab või muudab Toodete nimekirja. Osalejad, kes jätkavad Müügikampaanias osalemist pärast Syngenta toodete nimekirja täiendamist või käesolevate Reeglite muul viisil muutmist peale muudatuste avaldamist Syngenta veebilehel www.syngenta.ee, nõustuvad muudetud Reeglitega tingimusteta.

1.9. Käesolevad Reeglid on esitatud tutvumiseks Syngenta veebilehel www.syngenta.ee Müügikampaania kehtivusperioodi jooksul. Reeglite teksti võib Osaleja palvel esitada ka Korraldaja esindaja.

1.10. Müügikampaanias osalevate Toodete kogus on piiratud ja neid müüakse kuni kaupa jätkub. Toodete lõppemise korral ei ole Korraldaja kohustatud Müügikampaaniat jätkama ka juhul, kui käesolevates Reeglites näidatud Müügikampaania kehtimisperiood pole veel lõppenud. 

1.11. Korraldaja ei võta endale mingit vastutust pretensioonide eest, mille esitavad Reeglites sätestatud tingimustele vastavad subjektid, kes ei saa Müügikampaanias osaleda Toodete varude lõppemise tõttu.

 

2. MÜÜGIKAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED

2.1. Müügikampaanias võib osaleda Reeglite 1.5 punktis näidatud mistahes subjekt, kes on täitnud Müügikampaanias osaleja REGISTREERIMISVORMI (edaspidi – Vorm). Vormi täitev Osaleja tutvub ja nõustub käesolevate Reeglitega ja nendes esitatud Müügikampaania tingimustega. Müügikampaanias osaleda soovivatele subjektidele ja Osalejatele on käesolevad Reeglid kohustuslikud. Osalejad peavad nõustuma Müügikampaania Reeglitega tingimusteta.

2.2. Vormi võib täita Syngenta veebilehel https://www.syngenta.ee/tk-kampaania-2024 või täita ja esitada Syngenta esindajale. Vormi peab täitma veebilehel või esitama täidetud vormi Syngenta regiooni müügijuhile mitte hiljem kui 01.06.2024 a. 

2.3. Vormi edukat esitamist kinnitab kehtivate QR-sooduskoodide saatmine Osaleja poolt täidetud Vormil näidatud e-posti aadressil või SMS-sõnumiga. Kui osaleja täidab Vormi, kuid ei saa QR-sooduskoodi 3 tööpäeva jooksul, peab ta võtma ühendust Syngenta esindajaga.

2.4. Müügikampaanias osalemise kohustuslik tingimus - Osaleja tutvumine isikuandmete töötlemise eeskirjadega, mis esitatakse Osalejale koos Vormiga või millega saab tutvuda Syngenta veebilehel https://www.syngenta.ee/privaatsusavaldus

2.5. Mittetäielikult või valesti täidetud Vormi peetakse mittekehtivaks.

2.6. Osaleja võib iga saadud QR-sooduskoodi kasutada vaid üks kord.

2.7. Korraldajal on õigus kontrollida Osaleja Vormil esitatud andmete õigsust või neid uuendada ja sel eesmärgil paluda Osalejalt täiendavaid andmeid. Kui Osaleja esitab ebaõiged või valeandmed, on Korraldajal õigus katkestada Osaleja osalemine Müügikampaanias.

 

3. HINNAALANDUSED

3.1. Osaleja, kes täidab Vormi Müügikampaania perioodil vastavalt käesolevate Reeglitega kehtestatud korrale, saab Syngentalt QR sooduskoodi(d) Vormis märgitud Toodete kogusele vastavalt käesolevate Reeglite punktis 1.7 esitatud tingimustel. 

3.2. Tooteid võib osta käesolevate Reeglite punktis 1.7 nimetatud Syngenta edasimüüjatelt (Syngenta toodete müüjatelt) Eestis. 

3.3. Kui Osaleja ostab käesolevate Reeglite punktis 1.7 nimetatud tooteid (näidatud koguse ja/või komplekti), saab ta kasutada saadud QR-sooduskoodi, mille skaneerimise järel Syngenta edasimüüja (Syngenta toodete müüja) annab ostu sooritamise ajal Osalejale hinnaalanduse teatud Tootele (punktis 1.7 nimetatud Toote kogusele).

3.4. Üks QR sooduskood on mõeldud ühe alandatud hinnaga Toote ostmiseks. Mistahes kahtluste vältimiseks rõhutame, et saadud QR-sooduskoode võib kasutada üks kord kuni xx 2024. a.

3.5. Müügikampaanias Osalejatele ei piirata ostetavate Toodete koguseid, välja arvatud punktis 1.10 nimetatud juhtudel (Toodete varude lõppemine).

3.6. Osaleja märgib Vormi täites osta kavatsetavad Tooted ja nende kogused. 

3.7. Toodete hinnad määravad kõikidel juhtudel Syngenta edasimüüjad (Syngenta toodete müüjad).

3.8. Müügikampaanias osaledes annab Osaleja tagasivõtmatu nõusoleku, mis võimaldab Syngental kontrollida Osaleja poolt Syngenta edasimüüjalt (Syngenta toodete müüjalt) ostetud Toodete liike ja koguseid ning selgitada välja, kas on väljastatud vastavad arved ega pole tehtud parandusi, mille tõttu väheneks ostetav kogus, mille alusel Osalejale antakse hinnaalandus. Syngental on õigus nõuda Osalejalt Toodete ostmist kinnitavate originaaldokumentide esitamist. 

3.9. Osaleja saab hinnaalanduse näidatud Toodetele, kui ostab nimetatud Tooted ja/või nende komplektid. Osaleja poolt ostetud Tooted, nende kogused, hind, kohaldatud hinnaalandus on näidatud Syngenta edasimüüja (Syngenta toodete müüja) poolt väljastatud ja Osalejale esitatud arvel.

 

 4. KAEBUSTE LÄBIVAATAMINE

4.1. Toodete müügiga seotud pretensioonid esitatakse Syngenta edasimüüjale (Syngenta toodete müüjale), kellelt Osaleja ostis Tooted. Syngenta ei vastuta müüja tegevuse või tegevusetuse eest.

4.2. Käesolevate Reeglite rakendamisega seotud kaebused esitatakse Korraldajale kirjalikult aadressil ul. Szamocka 8, 01-748 Varssav, Poola mitte hiljem kui 31.07.2024. a.

4.3. Kaebuse esitamise kuupäev on selle saabumise päev Korraldaja aadressile.

4.4. Korraldaja vaatab esitatud kaebuse läbi 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul kaebuse saabumisest arvates ja teavitab kaebuse esitajat otsusest, saates talle tähitud kirja koos kättesaamiskinnitusega või vastates kaebuses märgitud e-posti aadressil.

4.5. Pooled püüavad kõik selle Müügikampaaniaga seotud võimalikud vaidlused lahendada rahumeelselt. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendab vaidluse pädev kohus.

 

5. KORRALDAJA VASTUTUS

5.1. Korraldaja ei vastuta Osalejate esitatud valeandmete või kolmandate isikute esitatud andmete eest ega sellest tulenevate Müügikampaania läbiviimisega seotud tagajärgede eest. Osaleja, kes esitab valeandmeid või kolmanda osapoole andmeid, kaotab õiguse saada Müügikampaania raames allahindlusi.

5.2. Korraldaja ei vastuta Interneti toimimise eest, mida Osalejad kasutavad Vormide saatmisel ja mida Korraldaja kasutab Osalejaga kontakteerumisel.

5.3. Korraldaja ei vastuta internetis kaotsiläinud Registreerimisvormide eest, osalejate poolt Vormides näidatud sisu, Osalejate arvutite personaalsete seadete ja nende konfiguratsiooniviisi eest, samuti interneti-teenuse osutaja teenustele juurdepääsu tingimuste või häirete eest. 

5.4. Korraldaja ei võta endale vastutust Müügikampaania tõttu Osalejatele tekkinud kaotuste või kahjude eest, välja arvatud seadustes sätestatud vastutus. 

 

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Müügikampaanias osalemine on vabatahtlik. Müügikampaanias Osalejatel on õigus mistahes ajal Kampaanias osalemisest loobuda, sealhulgas juhtudel, kui nad ei nõustu Reeglite muudatustega.

6.2. Korraldaja võib mõjuvatel põhjustel ühepoolselt katkestada Osaleja osalemise Müügikampaanias. Eelpool mainitud mõjuvad põhjused on need:

6.3.1. Osaleja rikkus käesolevate Reeglite tingimusi;

6.3.2. Osaleja tegevus kahjustab Korraldaja mainet või huvisid.

6.3.3. Osaleja ei vasta enam Müügikampaanias osalemise tingimustele, nt. lõpetas äritegevuse või muutis äritegevuse viisi; 

6.3.4. tuvastati muud käesolevate Reeglite rikkumised, nt Korraldajal on põhjendatud kahtlus, et ostutehinguid sooritatakse näilikult ainult hinnaalanduse saamise eesmärgil, st. ebaausalt, Reegleid eirates või mingil muul viisil, mis tekitab kahtlusi hinnaalanduse andmise aluse olemasolus.

6.4. Käesolevad Reeglid piiritlevad ainult Syngenta ja Müügiikampaanias osalevate Osalejate õigused ja kohustused ning näitavad nende ulatust Müügikampaania ajal. Kui nende sisu osas on kahtlusi, võib Osaleja saata kõik nendega seotud küsimused Korraldajale kirjalikult aadressil ul. Szamocka 8, 01-748 Varssav, Poola. 

6.5. Syngenta jätab endale nende Reeglite muutmise või Müügikampaania katkestamise õiguse ilma põhjusi esitamata. Syngenta teavitab Osalejaid Müügikampaania lõpetamisest, katkestamisest või muudatustest tavapärasel viisil (Syngenta kodulehel www.syngenta.ee ja/või kasutades Osaleja kontaktandmeid). 

6.6. Kui Reeglite teatud säte tunnistatakse kehtetuks või ebaseaduslikuks, ei mõjuta selle sätte kehtetus või ebaseaduslikkus ülejäänud sätete kehtivust või toimivust. Korraldaja teeb kõik endast oleneva Reeglite kehtetu või ebaseaduslikku sätte asendamiseks uue seadusliku sättega.

6.7. Reklaammaterjale esitatakse Müügikampaanias Osalejatele teavitamise eesmärgil. 

6.8. Müügikampaaniat reguleerivad Eesti Vabariigi vastavad õigusaktid.


Tagasi kampaania lehele