Elektrooniliste teenuste „Moddus Ekspert“

EESKIRI

I. Mõisted

1 peatükk

Selles tarbijate eeskirjas (edaspidi tekstis – Eeskiri) kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. Veebileht – peamine veebileht www.syngenta.pl ja selle alalehed,

2. Programm – programm „Moddus Ekspert“on ette nähtud Android operatsioonisüsteemiga varustatud telefonidele,

3. Operaator –  ettevõte Syngenta Polska sp. z o.o., asukoht Varssavis (01-748), Szamocka 8, registreeritud Riigikohtute äriregistris, mida peab Varssavi linna jaoskonnakohtu XVI majandusosakond, Äriregistri (KRS) number 17224, käibemaksukohustuslase kood (NIP): 5222548445, ettevõtte kood (REGON): 016320040,

4. Tarbija – iga internetitarbija, kes tutvub veebilehega oma brauseris,

5. Teenus „Moddus Ekspert“– tarbijatele ligipääsetav teenus, mille funktsionaalsust on põhjalikult kirjeldatud eeskirja peatüki 2 lõikes 2,

6. Teenus või Teenused – teenus „Moddus Ekspert“

7. Leping – operaatori ja tarbija vahel kooskõlas eeskirjaga sõlmitud teenuste osutamise leping.

II. Üldsätted

2 peatükk

1. Eeskiri sätestab põhimõtted, mille alusel operaator osutab tarbijatele elektroonilisi teenuseid.

2. Teenus „Moddus Ekspert“annab tarbijatele eelkõige võimaluse:

1. Hinnata tarbija esitatud andmete järgi lamandumisriski talinisu või taliodra põldudel; 

2. Arvestades põldude lamandumisriski hindamise tulemusi, määrata kindlaks kasvuregulaatorite kasutamise soovitused;

3. Saada põhjalik aruanne lamandumisriski kohta ning seoses sellega koostatud soovitused.

3 peatükk

1. Veebilehe kasutamine on tasuta.

2. Operaator keelab ükskõik millise ebaseadusliku teabe avaldamise veebilehel.

3. Operaator annab võimaluse kasutada teenuseid anonüümselt.

4 peatükk

1. Teenuse „Moddus Ekspert“ leping on operaatori ja tarbija vahel elektroonselt sõlmitud kui:

1. Tarbija vajutab nuppu „Alusta analüüsi“;

III. Intellektuaalne omand

5 peatükk

1. Kõik õigused teostele, kaubamärkidele ja muudele veebilehel avaldatud materjalidele kuuluvad operaatorile või kolmandatele isikutele.

2. Veebilehe kasutamisega ei omanda tarbija otseselt mitte mingeid õiguseid, sealhulgas, eelkõige ka õiguseid teostele, kaubamärkidele ja muudele veebilehel ligipääsetavatele materjalidele.

IV. Kaebuste menetlemise kord

6 peatükk

1. Operaatori poolt eeskirja järgi osutatavate teenuste kohta võib kaebuseid esitada kirjalikult või saates e-postiga aadressile: syngenta.polska@syngenta.com

2. Kaebuses tuleb ära märkida tarbija andmed ja esitada kaebuse aluseks oleva situatsiooni kirjeldus.

3. Operaator menetleb kaebuseid viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul kaebuse laekumise päevast.

4. Vastus kaebusele saadetakse tarbijale kaebuses märgitud aadressile.

V. Tehnilised tingimused, mis on vajalikud teenuste kasutamiseks 

7 peatükk

1. Soovides kasutada teenust nõuetekohaselt, peab:

1. olema arvuti või muu seade, mis tagab ligipääsu internetile,

2. kasutama standardse tarkvara operatsioonisüsteemi ja brauserit, lisaks sellele peab brauser toetama küpsiseid (küpsiste kasutamise täielikud reeglid on avaldatud dokumendis Privaatsus ja küpsiste poliitika),

2. Kui ülalpool nimetatud nõuded ei ole täidetud, siis võib veebilehe või mõnede operaatori pakutavate teenuste kasutamine olla raskendatud või üldse võimatu.

VI. Teabeklausel taimekaitsevahendite kasutamise kohta

8 peatükk

1. Tarbija teatab, et on tutvunud väitega „taimekaitsetooteid tuleb kasutada ohutusnõudeid järgides. Enne iga kasutamist lugege läbi etiketid ja teave toote kohta“.

VII. Operaatori vastutus

9 peatükk

1. Koostatud soovitused on ainult informatiivse iseloomuga. Taimekaitsetoodete kasutamisel väiksemates kui on märgitud etiketile annustes ja segudes, langeb vastutus alati tarbijale. 

2. Operaator vastutab toote tõhususe eest, kui seda on kasutatud kooskõlas etiketile märgitud teabega. Tarbija vastutab selle eest, kui taimekaitsevahendit on kasutatud teisiti, kui on soovitatud etiketil.

3. Ettevõte püüab hoida nõuetekohast teabeallikate ja teabe või soovituste, mida pakutakse tarbijatele kui teenuste üht osa, usaldusväärsust. Siiski ei vastuta ettevõte teenuse „Moddus Ekspert“ osutamisel andmete, teabe või soovituste vastavuse või nõuannete õigsuse eest, mis eksperdid annavad teiste teenuste osutamisel.

VII. Lõppsätted

10 peatükk

1. Operaatoril on õigus muuta eeskirja ühepoolselt selles osas kirjeldatud põhimõtete järgi, kui eksisteerib üks neist põhjustest:

1. operaator on juurutanud teenuste uued funktsioonid või on katkestanud olemasolevate funktsioonide toimimise,

2. muudetud on osutatavate teenuste funktsioone,

3. muutunud on kehtivad õigusaktid, mis avaldavad mõju operaatori ja tarbija omavahelistele õigussuhetele.

2. Eeskirja muudatused avaldatakse veebilehe ühel alalehel. Kui tarbija kasutab pärast eeskirja muutmist ükskõik milliseid teenuseid, siis tähendab see eeskirjaga nõustumist. Kui tarbija ei ole eeskirja muutmisega nõus, siis ei peaks ta teenuseid kasutama.

3. Eeskirja kehtiva versiooniga võib tutvuda aadressil https://www.syngenta.ee/satted või operaatori kontoris.

VIII. Teave isikuandmete töötlemise kohta

1. Enne teenuste, mille puhul kohaldatakse käesolevat eeskirja, kasutama hakkamist tuleb tutvuda teabega isikuandmete töötlemise kohta, mille võib leida aadressil: https://www.syngenta.pl/polityka-prywatnosci.