You are here

Actellic 50 EC

Viimati uuendatud
17.02.2022

Insektitsiid

Reg.nr: 
0129/30.09.11
Pakendi suurus: 
1 l

 


​    1 l = 4 punkti

Toimeained: 
Keemiline klass:
Organofosfaat
Toimeaine grupp: 
IRAC grupp 1B
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
kontaktne, auruv, söötmürk

Actellic 50 EC on pika toimeajaga kontaktne ja söötmürk. Toimeaine metüülpirimifoss imendub kahjurputuka organismi kehapinna ja seedetrakti kaudu. Samuti toimib kui fumigant, sattudes kahjurputuka organismi hingamisteede kaudu.

Actellic 50 WG on insektitsiid laokahjurite tõrjeks tühjades laohoonetes. Desinsektsiooni võivad teostada ainult firmad, kellel on vastav sertifikaat ja erivarustus!

Registreering kehtib kuni: 
31.07.2023

Tühjad laod

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Desinsektsiooni võivad teostada ainult firmad, kellel on vastav sertifikaat ja erivarustus.

Pritsimistehnoloogia

Desinsektsiooni teostamiseks kinnistes ruumides kasutada külmaerosool generaatorit automaatrežiimil, et vältida auru sissehingamist. Töö lõpetamisel tühjenda paak. Pärast kasutamist pesta pritsimisvarustus. Loputada paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

Töölahuse kontsentratsioon ei tohi ületada 8%, st 200 ml Actellic 50 EC-d 2,5 l vee kohta. Erinevate pindade küllaldaseks katmiseks töölahusega tuleb toote kulunormi (100 ml) lahjendada veega. Erinevate pindade töötlemiseks on vajalikud erinevad veekogused: • Metallpinnad (erinevad metallpinnad- tsingitud, värvitud kuni tugevalt roostetanud) - 2,5-5,0 l töölahust/100 m² kohta .Värvitud puidust pinnad (sileda- või karedapinnalised, õli- või emulsioonvärviga värvitud) - 2,5-5,0 l töölahust /100 m² kohta. Värvimata puidust pinnad - 5,0 l töölahust /100 m² kohta. Krohvitud pinnad - 7,0 l töölahust /100 m² kohta. Krohvimata tellisest pinnad -15,0 l töölahust /100 m² kohta.

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle 25ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Nahale sattumisel, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Ravi: Teha koheselt maoloputus, vältides mao sisu sattumist hingamisteedesse. Seejärel rakendada sümptomaatilist ravi. Antidoodid: atropiin, PAM või toksogoniin.

    Ettevaatusabinõud: SEE ON FOSFORORGAANILINE ÜHEND. Mitte kasutada toodet, kui arst on keelanud teil töötada fosfororgaaniliste ühenditega, karbamaatide või tiokarbamaatidega.