You are here

Evure

Viimati uuendatud
17.02.2022

Insektitsiid

Reg.nr: 
688/18.01.18
Pakendi suurus: 
1 l

 


​    1 l = 4 punkti 
    
★ preemiumtoode

Toimeained: 
Keemiline klass:
Püretroid
Toimeaine grupp: 
IRAC grupp 3A
Taimekaitsetunnistus: 
pakendid suurusega 1 l ja 5 l - nõutav, pakendid suurusega alla 1 l - ei ole nõutav
Formulatsioon: 
EW (emulsioon, õli vees)
Toimemehhanism: 
kontaktne

Evure hävitab kahjurputukaid ning tõrjub ja hävitab lestasid. Preparaat mõjub eelkõige kontaktsel teel, s.t. et tõrjutavad kahjurid peavad kokku puutuma pritsimisvedelikuga või selle jääkidega. Hea tulemuse eelduseks on taime korralik katmine pritsimisvedelikuga.

Optimaalsed tulemused saadakse siis, kui kahjurputukad on aktiivsed ja puutuvad kokku pritsitava vedelikuga ning on tundlikus kasvustaadiumis. Kui optimaalsed tingimused pritsimiseks ei ole täidetud, võib mõju halveneda. Sellistes tingimustes ei tohi kulunormi vähendada.

Evure kasutatakse kahjurite tõrjeks tali- ja suviteraviljal, tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil, linal, hernel, oal (täisküpsuses koristatavad), kartulil, porgandil, lillkapsal, brokkolil, peakapsal, rooskapsal, ilutaimedel ja jõulupuudel (kuuskedel ja nulgudel).

Registreering kehtib kuni: 
31.05.2022

Aeduba

Brokoli ehk spargelkapsas

Dekoratiivtaimed

Hernes

Kartul

Lillkapsas

Lina

Peakapsas

Põlduba

Porgand

Klassifikatsioon etiketil ja pakendil (CLP)

 • Ohupiktogramm GHS05

  GHS09: keskkonnale ohtlik

Hoiatus

Ohulaused

 • H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
 • P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
 • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
 • SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest teraviljadel, rapsil, rüpsil, linal, hernel, oal ja kartulil kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m pinnaveekogudest porgandil ja kapsastel kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 30 m pinnaveekogudest ilutaimedel ja jõulupuudel kasutamisel.

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ja taara loputusvee sattumist pinna- ja põhjavette ning kanalisatsiooni!
Põhja- ja pinnavee kaitse eesmärgil järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid muid kasutuspiiranguid.

Paagisegud

Evure-t võib segada paljude agrokeemiliste toodetega, v.a. leeliselised pritsimisvedelikud.
Kuna on võimatu teada kõiki müügil olevaid preparaate, siis tootja ei saa vastutada segatud pritsimisvedelike eest, mis ei ole soovitatud nende spetsialistide poolt.

Töölahuse valmistamine

Vajalik kogus preparaati valada vajaliku hulga veega täidetud pritsipaaki ja segada enne kasutamist. Pritsimisvedelikku kasutada valmistamise päeval. Paagisegude valmistamisel lahustada vajalik kogus preparaati eelnevalt ämbris ja seejärel lisada see pritsimisvedelikule.

Vee kulu

Teraviljad ja kartul 100-400 l/ha, raps, rüps, lina, hernes ja uba 100-300 l/ha, porgand 150-400 l/ha, lillkapsas, brokkoli, peakapsas, rooskapsas, ilutaimed ja jõulupuud (kuused ja nulud) 200-400 l/ha.

Vihmakindlus

2 h

Hoiustamine

2 aastat suletuna originaalpakendis.

 • Õnnetusjuhtumi puhul konsulteerida arstiga. Säilitada arsti jaoks originaaletikett. Ravi sümptomaatiline. Spetsiaalne vastumürk puudub.
  Preparaadi nahale sattudes võtta ära määrdunud riided, saastunud kehaosad pesta põhjalikult vee ja seebiga. Kui naha ärritus püsib, konsulteerida arstiga.
  Silma sattumisel pesta otsekohe 15 min jooksul voolava veega, püüdes hoida silmalaud avatuna. Konsulteerida silma- või üldarstiga.
  Sissehingamisel väljuda ohtlikust tsoonist.
  ​Allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, loputada suud põhjalikult veega ning juua palju vett. Vajadusel pöörduda arsti poole.
  Teadvuse kaotuse korral hoida kannatanu küljeli asendis, pea allapoole, mitte manustada midagi suu kaudu ega kutsuda esile oksendamist.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662​