You are here

Karate Zeon 5 CS

Viimati uuendatud
14.06.2022

Insektitsiid

Reg.nr: 
0213/30.06.05
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 3 punkti

Toimeained: 
Keemiline klass:
Püretroid
Toimeaine grupp: 
IRAC grupp 3A
Taimekaitsetunnistus: 
pakend suurusega 2 ml, 50 ml - ei ole nõutav. Pakend suurusega alates 1 l - nõutav.
Formulatsioon: 
Mikrokapselsuspensioon
Toimemehhanism: 
kontaktne, söötmürk

Lambda-tsühalotriin on kiiretoimeline kontaktne ja söötmürk, Lambda-tsühalotriin on kiiretoimeline kontaktne ja söötmürk, mõeldud nii närivate ja imevate kahjurputukate tõrjeks. Tõrjub erinevaid mardikalisi (Coleoptera), liblikalisi (Lepidoptera), kahetiivalisi (Diptera), kiletiivalisi (Hymenoptera), risptiivalisi (Thysanoptera) ja lutikalisi (Hemiptera). Lambda-tsühalotriin läbib kiiresti kutiikuli ja paralüseerib kahjurputuka närvisüsteemi. Desorientatsioon ja toitumistegevuse katkemine ilmneb mõne minuti jooksul.

Karate Zeon 5 CS on laia toimespektriga kontaktne ja söötmürk kahjurputukate tõrjeks aianduses, põllukultuuridel ja hoidlates.

Registreering kehtib kuni: 
30.06.2023

Dekoratiivtaimed

Hernes

Kapsas

Kartul

Kõrreliste heintaimede seemnepõllud

Lina

Lutserni seemnepõllud

Maasikas

Must sõstar

Õunapuud

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Karate Zeon 5 CS pakendeid suuruses 1 l, 2 l ja 5 l võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Väiksemaid pakendeid võib osta taimekaitsetunnistust omamamata. Mitte kasutada lähemal kui 30 m veekogudest. Toode sobib kasutamiseks temperatuuridel +5°C kuni +30 °C. Soovitav on mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Toode on mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00-05:00. Erandina võib tõrjuda maakirpu päevasel ajal, kui ei esine õitsvaid taimi.

Paagisegud

Karate Zeon 5 CS võib segada paljude insektitsiididega ja fungitsiididega. Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/3 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi pakendit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-300 l/ha.

Vihmakindlus

2-3 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida temperatuuril 0ºC kuni 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Kui on vajalik maoloputus, vältides mao sisu sattumist hingamisteedesse. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662

 • Insektitsiidi Karate Zeon 5 SC kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Karate Zeon 5 SC puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Fungitsiidid
  Acanto Prima
  Adexar
  AMISTAR
  ​AMISTAR OPTI
  Corbel
     
  ELATUS ERA
  ​ELATUS PLUS

  Folicur*
  MENARA 410 EC
  Opus
     
  Rovral Aqua Flo
  ​REVUS
  Shirlan 500 SC
  ​Signum
  SWITCH 62,5 WG
  Herbitsiidid
  Ally Max SX
  ​Atlantis OD
  AXIAL 50 EC
  Basagran 480
      
  Betanal SE
  Butisan 400
  ​Devrinol 45 SC

   
      
  Goltix 700 SC
  Optica
  ​Stomp CS

   
  Insektitsiidid
  ACTARA 25 WG
  Biscaya
  Plenum 50 WG
          
  Kasvuregulaatorid
  MODDUS 250 EC
  TOPREX 375 SC
      
  Leheväetised
  Magneesimsulfaat
  Mangaansulfaat
  YaraVita Bortrac
  ​YaraVita Caliphos
  ​YaraVita Coptrel
  ​YaraVita Croplift
  ​YaraVita Ferleaf
     
  YaraVita Foliar Potash
  ​YaraVita Liquid Mangane 15%
  YaraVita Magflo
  ​YaraVita MagPhos
  ​YaraVita Mancozin
  ​YaraVita Mancuflo
  ​YaraVita Mantrac 500
     
  YaraVita Mantrac DF
  YaraVita Molytrac
  YaraVita Seniphos
  ​YaraVita Sulphur F3000
  ​YaraVita Zinphos
  ​YaraVita Zintrac 700
  Märkused:
  * Ainult talirapsil, paagisegu tuleb kindlasti pidevalt segada;