You are here

Moddus Start

Viimati uuendatud
05.12.2021

Kasvuregulaator

Reg.nr: 
0562/03.09.15
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 4 punkti 
    
★ preemiumtoode

 
Toimeained: 
Keemiline klass:
Tsükloheksaankarboksülaat
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
DC (dispergeeruv kontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Moddus Start toimeaine etüültrineksapak imendub peamiselt lehtede ja võrsete kaudu ning kandub algkoesse, kus pidurdab kõrresõlme kasvu. Pritsimisjärgselt väheneb oluliselt taimede kasv ja pikkus, tugevneb ja pakseneb kõrresein, paraneb juurestiku areng - seetõttu väheneb oluliselt taimede lamandumise oht. Varases faasis kasutatuna omab taimedele rohendavat toimet.

Moddus Start on kasvuregulaator teraviljade ja kõrreliste heintaimede kasvu reguleerimiseks.

Registreering kehtib kuni: 
29.04.2023

Kaer

Kõrreliste heintaimede seemnepõllud

Nisu

Oder

Rukis

Tritikale

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Moddus Start`i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Toode sobib kasutamiseks temperatuuridel +5°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Moddus Starti võib segada paljude fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiidide, kasvuregulaator CCC ja vedelväetistega. Segades toodet fungitsiididega optimeerime haiguste tõrjet, kuna triasoolfungitsiidid (Archer Turbo 575 EC, Artea 330 EC) võimendavad Moddus Stardi efekti ja seega aitavad vähendada kulunormi. Kasutades segus CCC-ga saab vähendada mõlema toote kulunormi. Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/4-1/3 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi pakendit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputada tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisada loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-400 l/ha

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0ºC üle 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Nahale sattumisel võtta ära saastunud riided ning pesta kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel loputada avatud silmalaugudega silmi 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veelkord. Pöörduda viivitamatult arsti poole. Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle etiketti. Mitte esile kutsuda oksendamist. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada, rakendada sümptomaatilist ravi. Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662

 • Kasvuregulaatorite katse 2015/2016

  Läbiviija: põllumeeste ühistu Kevili

  Kevili kasvuregulaatorite katse 2015/2016

  * Saagikus mõõdeti kombainiga. Vastav andur kalibreeriti eelmise põllu järgi (kontrollkaalumine). Iga katselapi suurus jäi vahemikku 0,7-0,8 ha. Tehnorajad arvati arvestusest välja. Igalt katselapilt võeti proov, mida analüüsiti Kevili Rõngu terminali laboris.

  ** Viimane rida katseandmete tabelis on ülejäänud põld katselappide kõrval.