You are here

Regucil

Viimati uuendatud
05.12.2021

Kasvuregulaator

Reg.nr: 
0222/29.04.11
Pakendi suurus: 
1 l, 5 l

 


​    1 l = 3 punkti

Toimeained: 
Keemiline klass:
Tsükloheksaankarboksülaat
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Regucil toimeaine etüültrineksapak imendub peamiselt lehtede ja võrsete kaudu ning kandub algkoesse, kus pidurdab kõrresõlme kasvu. Pritsimisjärgselt väheneb oluliselt taimede kasv ja pikkus, tugevneb ja pakseneb kõrresein, paraneb juurestiku areng - seetõttu väheneb oluliselt taimede lamandumise oht.

Usaldusväärne ja mitmekülgne lamandumisvastane kasvuregulaator teraviljadele. Lamandumisvastane toime põhineb juuresüsteemi kaalu suurenemisel, kõrre tihenemisel, sõlmevahede lühenemisel ja taime pikkuse vähenemisel.

Registreering kehtib kuni: 
29.04.2023

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Regucili võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Toode sobib kasutamiseks temperatuuridel +5°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Regucili võib segada paljude fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiidide, kasvuregulaator CCC ja vedelväetistega. Segades toodet fungitsiididega optimeerime haiguste tõrjet. Mitmed fungitsiidid (Archer Turbo 575 EC, Artea 330 EC) võimendavad Regucili efekti ja seega aitavad vähendada kulunormi. Kasutades segus CCC-ga saab vähendada mõlema toote kulunormi. Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/4-1/3 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi pakendit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputada tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisada loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-400 l/ha

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0ºC üle 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Nahale sattumisel võtta ära saastunud riided ning pesta kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel loputada avatud silmalaugudega silmi 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega. Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, loputada suud veega ja pöörduda koheselt arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada, rakendada sümptomaatilist ravi. Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662

 • Kasvuregulaator Regucil kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Regucili puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Fungitsiidid
  Acanto Prima
  Adexar
  AMISTAR
  ​AMISTAR OPTI
  ​ARCHER TURBO 575 EC
  ​Comet Pro​
     
  Corbel
  Dithane NT

  ELATUS ERA
  ​ELATUS PLUS
  Fandango
  Folicur
     
  Infinito
  MENARA 410 EC
  Opus
  Talius
  ​Tilt 250 EC
  Herbitsiidid
  Ally Max SX *
  ​Atlantis OD **
  Axial 50 EC
      
  BOXER 800 EC
  MCPA
  Optica​
      
  Starane 333 HL
  Starane XL
   
  Insektitsiidid
  KARATE ZEON
         
  Kasvuregulaatorid
  Stabilan 750 SL
      
  Leheväetised
  YaraVita Bortrac
  ​YaraVita Caliphos
  ​YaraVita Coptrel 500
  ​YaraVita Croplift
  ​YaraVita Ferleaf

  YaraVita Foliar Potash
     
  YraVita Liquid Mn 15%
  ​YaraVita MagPhos K
  ​YaraVita Mancozin
  ​YaraVita Mancuflo
  ​YaraVita Mantrac 500

  YaraVita Mantrac DF
     
  YaraVita Molytrac 250
  ​YaraVita Phosamco
  ​YaraVita Photrel
  ​YaraVita Stopit
  ​YaraVita Sulphur F3000
  ​YaraVita Zintrac 700
  Syngenta soovitab:
  Regucil paagisegus triasoolfungitsiididega (nt Tilt 250 EC, Archer Turbo 575 EC) - võimendavad üksteise mõju, mistõttu saab kasutada madalamat kulunormi (Regucili mitte alla 0,2 l/ha).
  Märkused:
  ​* Ettevaatust segu tegemisel Ally Max SX-ga, tali- ja -suviodral ning kaeral või tekkida fütotoksilisus;

  ** Regucil selles paagisegus vaid äärmisel vajadusel ja selle kulunorm antud segus mitte üle 2,0 l/ha, vastasel juhul võib tekkida fütotoksilisus. Andke peale segu kasutamist taimedele 5-7 päeva nn. puhkeaga (töö-oode).