Registreeru motivatsioonikampaanias osalejaks

Registreeru Syngenta motivatsioonikampaania osalejaks

Käesolevaga avaldate soovi registreeruda osalejaks Syngenta Polska Sp. z o.o (Syngenta) motivatsioonikampaanias vastavalt motivatsioonikampaania tingimustele ning kinnitate, et esitate oma isikuandmed vabatahtlikult selleks, et osaleda Syngenta motivatsioonikampaanias, saada motivatsioonikampaania tingimuste kohaselt auhindu, saada teavet Syngenta toodete kohta ja teistel allpool kirjeldatud eesmärkidele.

REGISTREERIMISAVALDUS JA NÕUSOLEKUD MOTIVATSIOONIKAMPAANIAS OSALEMISEKS NING ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

             

Empty row 3
Kinnitan, et olen järgnevaga tutvunud:
Palun märkige kõik suhtluskanalid, mille kaudu olete nõus, et teiega ühendust võtame:
   
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.
   
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.
   
     
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.
   
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.
   
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.
   
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.
   
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.
   
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.
   
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.
   
Ainult üks fail.
256 MB mahupiirang.
Lubatud faili tüübid: pdf.

Registreerumisega kinnitate ühtlasi, et olete tutvunud ning nõustute motivatsioonikampaania tingimustega. Registreerumine on lõpule viidud, kui olete täidetud registreerumisvormi veebipõhiselt esitanud ning saanud Syngenta’lt vastava kinnituse.

Olete teadlik, et teil puudub kohustus registreerumisvormi kõiki andmevälju täita. Tärniga tähistatud andmeväljade täitmine on aga vajalik, et Syngenta motivatsioonikampaanias osaleda.

Registreerumisega võtate ühtlasi teadmiseks, et teie isikuandmeid töödeldakse käesolevas vormis toodud ja vastava nõusoleku andmisel nõustute isikuandmete töötlemisega ka allpool märgitud, nõusoleku andmise eesmärkidel.

Teate, et ülal tärniga tähistatud andmeväljadel märgitud isikuandmete mitteesitamisel ei saa te Syngenta motivatsioonikampaaniaga liituda ega kasutada kampaanias osaleja õigusi ning teile ei saadeta teavet Syngenta toodete kohta.

Teil on ilma igasuguste piiranguteta ja igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete kasutamise lõpetamist otseturunduse eesmärgil ja oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

Samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine andmetöötlust, mis toimub muul õiguslikul alusel (nt lepingute, tellimuste täitmine, kampaanias osalemine).

Teie poolt motivatsioonikampaanias osalejaks registreerumisel ja kampaania käigus või kampaaniaga seoses esitatud isikuandmeid töödeldakse:

Syngenta motivatsioonikampaania korraldamise ja elluviimise eesmärgil, et tagada teie kui kampaanias osaleja õiguste rakendamine, et tagada kampaaniaga seotud andmete tehniline ja korralduslik toimivus (sh osalejale posti, e-posti, SMS-i või telefoni teel mitteturunduslike teadete edastamine), et võimaldada kampaaniapunktide arvestamist, kampaania auhindade tellimist ja kohale toimetamist ning teiste motivatsioonikampaania eeskirjas kirjeldatud funktsioonide täitmist.

Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood (ainult auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisel või kui see on vajalik auhinnaks oleva õppereisi korraldamiseks (nt viisataotluste esitamiseks jne)), Syngenta motivatsioonikampaanias osaleja kontonumber, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, põllumaa pindala ja viljeldavate kultuuride jaotus, teie või teie esindatava ettevõtte ostuarved Syngenta Polska Sp. z o.o. toodete kohta, motivatsioonikampaania raames kogutud preemiapunktid ja tellitud auhinnad, nende tarneaadress (kui see erineb kampaania osaleja poolt registreerumisel esitatud aadressist).

Lisaks annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks:

Otseturunduse eesmärgil, et edastada teile teavet Syngenta Polska Sp. z o.o. toodete, müügikampaaniate, reklaamiürituste kohta, et teha teile isiklikke pakkumisi (teie viljeldavate kultuuride jaotuse ja varasemate ostude alusel), et saata teile muud turunduslikku teavet (nt turundusmaterjale, pakkumisi toodete kohta, tutvustavat materjali, infot reklaamikampaaniate, lojaalsusprogrammide ja muude turunduskampaaniate kohta), sh teie eelistuste kohaselt teateid posti, e-posti või telefoni teel. Teie ettevõtte poolt viljelevate kultuuride jaotuse kohta andmete esitamisega kinnitate, et saate aru, et seesuguse teabe esitamine võimaldab meil teile teha isiklikke pakkumisi (teie põllukultuuride jaotumise alusel) ja saata muud samalaadset teavet (nõuandeid).

Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi andmeid: eesnimi, perekonnanimi, ettevõtte nimi, ettevõtte suurus, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, põllumaa pindala ja kasvatatavate kultuuride jaotus, varasemad ostud.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Syngenta Polska Sp. z o.o.; registrikood 016320040; peakorteri aadress Szamocka tn 8, 01-748 Varssavi, Poola; e-post: syngenta.polska@syngenta.com, riikliku kohturegistri registreerimisnumber KRS 17224, registreerimisandmeid teabe saamiseks hoiab ringkonnakohus. Kontaktandmed eesti keeles kontakteerumiseks – e-posti aadress Dataprivacy.ee@syngenta.com. Ettevõte on nimetanud isikuandmete kaitse eest vastutava isiku, kellega saab ühendust ülaltoodud kontaktandmeid kasutades.

Teie isikuandmete töötlemise seaduslik alus ülaltoodud eesmärkidel on kas lepingu ettevalmistamine või täitmine - kampaanias osalejaks registreerumisel või teie nõusolek – nõusoleku andmise puhul (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi „IKÜM“) artikkel 6 lõige 1 punkti a ja b kohaselt).

Juhime tähelepanu, et Syngenta Polska Sp. z o.o-l on õigus töödelda isikuandmeid ka väljaspool motivatsioonikampaaniat ning muudel alustel, näiteks kui te tellite tooteid.

Teie isikuandmete saajad on: andmete töötlemiseks vastutava töötleja valitud motivatsioonikampaania andmete koordinaator, andmete koordinaatori valitud andmete majutamise teenuste, kommunikatsiooniteenuste, uudiskirjade saatmise teenuste osutajad, motivatsioonikampaania punktide eest ostetud preemiate müüjad, transporditeenuste pakkujad, teised vastutavale töötlejale ja kampaania koordinaatorile teenuseid osutavad (neide heaks töid teostavad) isikud, sh Facebooki ja Google’i haldajad juhul, kui kliendiprogrammi kontosse sisenemiseks kasutatakse nimetatud kontosid, turunduslike materjalide koostamise ja edastamisega seotud andmete töötlemiseks vastutava töötleja valitud turundusagentuurid ja turundusmaterjale saatvad ettevõtted, st ekspressveo- ja postiteenuseid osutavad ettevõtted. Andmete saajate seas on ka vastutavale töötlejale ja teistele andmete saajatele andmete majutamise teenuseid pakkuvad ettevõtted, vastutava töötleja kasutatavad kõnekeskused ja raamatupidamisettevõtted.

Isikuandmeid töödeldakse perioodil, mil olete motivatsioonikampaanias osaleja, kuni kampaaniaga seotud (nt reiside, auhindade väljastamiseks vmt) vajalike toimingute lõpetamiseni ning mistahes võimalike nõuete aegumistähtaegade möödumiseni ja raamatupidamisseadustest ning eeskirjadest tulenevate tähtaegade lõpuni (vastavalt, milline neist on kõige pikem), või kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel – siis kuni võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi. Motivatsioonikampaania välise otseturunduse eesmärgil töödeldakse isikuandmeid nii kaua, kui vastutav töötleja tegeleb otseturundusliku tegevusega, või kuni esitate vastuväite teie isikuandmete otseturunduse eesmärkidel kasutamise vastu või võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi.

Teil on järgmised õigused: õigus teie isikuandmetele ligi pääseda, õigus nõuda teie isikuandmete parandamist või hävitamist või teie isikuandmete töötlemise peatamist, õigus esitada teie isikuandmete töötlemise vastu vastuväiteid, õigus teie isikuandmete töötlemist piirata, õigus teie isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) ja õigus andmete üleviimisele. Kui teie isikuandmete töötlemisel rikutakse õigusaktide nõudeid, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Oma isikuandmetele ligipääsemiseks või isikuandmete töötlust puudutavate küsimustega kirjutage Dataprivacy.ee@syngenta.com

                  

Tagasi kampaania lehele                      Kampaania tingimused