You are here

Maxim Extra 050 FS

Viimati uuendatud
12.02.2022

Puhtimisvahend

Reg.nr: 
0290/14.07.09
Pakendi suurus: 
20 l


​    1 l = 2 punkti 

Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Fenüülpürrool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
FRAC grupp E2, kood 12
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
FS (suspensioonikontsentraat seemnete keemiliseks töötlemiseks)
Toimemehhanism: 
süsteemne,"kontaktne

Maxim Extra 050 FS on fungitsiidse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu teraviljadel. Tõrjub suurepäraselt järgmisi haigusi – nisu kõvanõgi (Tilletia caries, Tilletia contraversa), lumiseen (Microdochium nivale), helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum), fusarioosid ja nende põhjustatud kõrreliste juuremädanik (Fusarium spp.), kõrreliste pruunlaiksus ja sama haigustekitaja põhjustatud juuremädanik (Cochliobolus sativus). Fludioksoniil on laia toimespektriga kontaktne fungitsiid, mis omab järelmõju seemnetes ja tõusmetes. Difenokonasool on laia toimespektriga süsteemne triasoolfungitsiid, mis liigub seemnete kaudu tõusmetesse. Fludioksoniil ja difenokonasool tõrjuvad olulisi haigusi, mida põhjustavad kottseened, kandseened ja teisseened.

Maxim Extra 050 FS on fungitsiidse toimega puhtimisvahend teraviljaseemnete töötlemiseks seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2022

Teraviljad

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või puhtimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige puhisetolmu sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes koheselt puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitsevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Maxim Extra 050 FS-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Paagisegud

Toote kasutamine segus teiste toodetega toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Kasutada puhtimisseadmeid, millega saab hästi segada. Enne töötlemist tuleb seade kalibreerida ja seemned puhastada mustusest, tolmust, aganatest jne. Kuna puhtimine võib vähendada seemnete voolavust, tuleb korrigeerida külvisenorm. Pärast seemnete puhtimist tuleb puhtimisseade puhastada.

Vee kulu

400-700 ml vett/200 ml puhtimisvahendi kohta 100 kg seemnete puhtimiseks

Vihmakindlus

Ei kohaldata.

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, vältida temperatuuri alla -5ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Segamine teiste toodetega

Toode 1 Toode 2 Tode 3

variant 2

jhgj

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kui kannatanu hingab katkendlikult või hingamine on seiskunud, tuleb teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Pöörduda viivitamatult arsti poole. Kemikaali allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole. Mitte esile kutsuda oksendamist. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.