You are here

Maxim 025 FS

Viimati uuendatud
12.02.2022

Puhtimisvahend

Reg.nr: 
0109/22.12.08
Pakendi suurus: 
5 l, 200 l


​    1 l = 2 punkti 

Toimeained: 
Keemiline klass:
Fenüülpürrool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp E2, kood 12
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
FS (suspensioonikontsentraat seemnete keemiliseks töötlemiseks)
Toimemehhanism: 
kontaktne

Kontaktse toimega fungitsiid Maxim 025 FS on ette nähtud seemnematerjali külvieelseks märgpuhtimiseks. Toimeaine fludioksoniil kaitseb seemneid ja idusid seemnetega ning mullas levivate haigustekitajate eest. Omab järelmõju seemnetes ja tõusmetes. Kõik teraviljakultuurid taluvad hästi soovitatud kulunorme.

Fungitsiidse toimega puhtimisvahend teravilja- ja kartuliseemnete töötlemiseks seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: herne ja põldoa seemnete töötlemiseks seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu.

Registreering kehtib kuni: 
31.10.2023

Hernes

Kaer

Kartul

Nisu

Oder

Põlduba

Rukis

Tritikale

Hoiatus

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või puhtimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige puhisetolmu sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes koheselt puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Maxim 025 FS-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
NB! Kuna Maxim 025 FS on laiendatud kasutamiseks herne ja põldoa seemnete töötlemiseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Paagisegud

Preparaati võib segada neutraalse reaktsiooniga puhtimisvahenditega. Toote kasutamine segus teiste toodetega toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Kasutada puhtimisseadmeid, millega saab hästi segada. Enne töötlemist tuleb seade kalibreerida ja seemned puhastada mustusest, tolmust, aganatest jne. Kuna puhtimine võib vähendada seemnete voolavust, tuleb korrigeerida külvisenorm. Pärast seemnete puhtimist tuleb puhtimisseade puhastada.

Vee kulu

Teraviljad: 0-400 ml/100 kg seemnete kohta.
Kartul: 2,0-5,0 l/t mugulate kohta.

Vihmakindlus

Ei kohaldata.

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, vältida temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist. Puhitud seemnete kottidele märkida kasutatud puhtimisvahend ja hoida puhitud seeme toiduainest, joogist ja loomasöödast eraldi. Puhitud seemneid ei tohi kasutada söögiks, söödaks ega ümber töödelda jahuks. Puhitud seemnete jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge koheselt arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662