You are here

Vibrance Trio

Viimati uuendatud
12.02.2022

Puhtimisvahend

Reg.nr: 
733/18.09.18
Pakendi suurus: 
1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 200 l, 500 l, 1000 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
SDHI
Fenüülpürrool
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp E2, kood 12
FRAC grupp G1, kood 3
FRAC grupp C2, kood 7
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
FS (suspensioonikontsentraat seemnete keemiliseks töötlemiseks)

Sedaksaan on pürasool-karboksamiidide keemilisse gruppi kuuluv lokaalsüsteemne fungitsiid, mis liigub taimedes juhtsoonte (ksüleemi) kaudu tõusva vooluna alumistelt taime osadelt ülemistele (ei levi floeemi ehk juhtkudede kaudu st taime ülemistelt osadel alumistele). Toimib seenpatogeenides suktsinaat dehüdrogenaasi inhibiitorina (SDHI), st inhibeerib suktsinaat dehüdrogenaasi ensüümi (SDH) ning osaleb seega kompleks II mitokondriaalses elektronide transpordi ahelas ehk hingamisahelas. Suktsinaat dehüdrogenaas on mitokondriaalses hingamisahelas põhiline samm energia tootmiseks rakkudes. Tavaolukorras toetab TCA tsükkel hingamisahelat katkematult, vähendades ekvivalente. Sedaksaan blokeerib antud tsükli, põhjustades sellega olulise rakuenergia katkemise.

Fludioksoniil on fenüülpürroolide gruppi kuuluv kontaktne fungitsiid, mis toimib steroolide biosünteesi inhibiitorina, blokeerides seenerakkude membraanis steroolide biosünteesis C14 metülaasi. Häirib osmootse signaali ülekandes mitogeen-aktiveeritud proteiinkinaasi (MAP-kinaasi). Proteiinkinaas katalüüsib glütserooli sünteesi reguleeriva ensüümi fosforüleerimist (fosfaatrühma lisamist valgule). Inhibeerides ensüümi proteiinkinaasi, ei lase fludioksoniil osmootsetel protsessidel seeneraku membraanis tavapäraselt toimuda ning seetõttu on vee omastamine raku poolt, rakumembraaniga seotud protsessid ja rakuseina süntees häiritud. Taolise metaboolse häire tulemusena on pärsitud seenekoniidide ja -mütseeli kasv ning eostorukeste areng.

Tebukonasool on triasoolide gruppi kuuluv süsteemne fungitsiid, mis tungib juurte kaudu kiiresti tõusmetesse ja jõuab epikotüüli (iduvars idulehtedest ülalpool). Tebukonasool mõjutab ergosterooli biosünteesi ja toimib biokeemilise steroidinhibiitorina, pärssides seente kasvu. On kaitsva, raviva ja hävitava toimega. Kasutatuna puhistes kaitseb tebokunasool teravilju efektiivselt erinevate nõgede, nagu Tilletia spp., Ustilago spp. ja Urocystis spp., samuti seemnest alguse saanud Parastagonospora nodorum`i vastu.

Kontaktse ja profülaktilise toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel.

Registreering kehtib kuni: 
31.08.2022

Kaer

Nisu

Oder

Rukis

Talitritikale

Klassifikatsioon etiketil ja pakendil (CLP)

 • GHS07 + GHS09

Hoiatus

Ohulaused

 • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
 • H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
 • H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.
 • P273 Vältida sattumist keskkonda.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: Pöörduda arsti poole.
 • P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
 • P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
 • P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
 • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
 • SPe5 Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.
 • SPe6 Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.

Ettevaatust kasutamisel

 • Sisaldab ohtlikku ainet 1,2-bensisotiasool-3-oon. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Muud kasutamispiirangud

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Töölahuse valmistamine

Täita puhtimismasina paak ½ osas veega. Lisa vajalik kogus preparaati ja alusta segamist. Pidevalt segades lisa ülejäänud vee kogus. Sega kuni preparaat on lahustunud. Jätka segamist ka töötamise ajal. Soovitav on kasutada puhast vett. Valmistatud töölahus tuleb ära kasutada 24 tunni jooksul.

Vee kulu

Töölahuse kogus peaks olema 6-10 l/t seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega.

Hoiustamine

Hoida toodet jahedas, kuivas ja hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 meetrit, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Puhitud seemnete hoidmine: puhitud seemnete kottidele märkida kasutatud puhtimisvahend ja hoida puhitud seeme toiduainest ja loomasöödast eraldi. Puhitud seemneid ei tohi kasutada söödaks ja ümber töödelda jahuks. Puhitud seemnete jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi purunemisel

Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi kahjutustamine

Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti.
  Toote sattumisel nahale võtke ära saastunud riided ning peske koheselt saastunud nahapinda rohke vee ja seebiga. Kui nahaärritus püsib, kutsuge arst.
  Silma sattumisel loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Eemaldage kontaktläätsed. Vajalik on kiire arstiabi.
  Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Kui kannatanu hingamine on katkendlik või peatub, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanut soojas, puhkeasendis. Võtke koheselt ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.
  Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.
  Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
  Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. 

 • Töölahuse kogus peaks olema 6-10 l/t seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega. Jälgi, et seemned kattuksid ühtlaselt. Vajadusel võib vee kogust suurenda, eriti siis, kui seemned on väiksed. Samuti võib puhtimiseks kasutada lahjendamata toodet, kui seemnete ühtlaseks katvuseks on olemas vastavad puhtimisseadmed. Puhtimisprotsess nõuab vastavaid seadmeid, mis on nõuetekohaselt ettevalmistatud ja seadistatud valitud kulunormile. Puhtida võib ainult sorteeritud, hästi puhastatud, mehhaaniliselt vigastamata ja tolmuvabu seemneid. Mitte puhtida märga või idanenud seemet. Kui seemnete niiskussisaldus on suurem kui 16%, nende idanemisvõime langeb ja selliseid seemneid ei hoiustata, vaid külvatakse koheselt. Külvamata jäänud puhitud seemned võib hoiustada järgmise hooajani, kui nende niiskussisaldus on normaalne (13-14%) ning seemneid hoitakse kuivas. Seemnete idanevust tuleb aasta jooksul kontrollida.