You are here

Celest Trio 060 FS

Viimati uuendatud
12.02.2022

Puhtimisvahend

Reg.nr: 
0406/11.07.11
Pakendi suurus: 
1 l, 5 l, 20 l, 200 l


​    1 l = 2 punkti 

Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Fenüülpürrool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
FRAC grupp E2, kood 12
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
FS (suspensioonikontsentraat seemnete keemiliseks töötlemiseks)
Toimemehhanism: 
süsteemne,"kontaktne

Fludioksoniil on kontaktne pikaajalise toimega fungitsiid, mis tungib osaliselt seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse. Kindlustab seemnete kaitse seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu. Difenokonasool on süsteemse ja pikaajalise toimega fungitsiid, mis tungib tõusmetesse juurte kaudu. Difenokonasool on laia toimespektriga, tõrjub ka Tilletia controversa põhjustatud kõvanõge nisul. Tebukonasool on süsteemse toimega fungitsiid, mis tungib kiiresti juurte kaudu tõusmetesse ja jõuab epikotüüli (iduvars idulehtedest ülalpool). Kaitseb seemneid nii Tilletia tritici ja Ustilago tritici, kui ka seemnetega levivate haigustekitajate eest.

Celest Trio 060 FS on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, suvi- ja talitritikalel ning rukkil.

Registreering kehtib kuni: 
31.08.2023

Kaer

Rukis

Suvinisu

Suvioder

Talinisu

Talioder

Tritikale

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või puhtimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige puhisetolmu sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes koheselt puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitsevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Paagisegud

Toote kasutamine segus teiste toodetega toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Kasutada puhtimisseadmeid, millega saab hästi segada. Enne töötlemist tuleb seade kalibreerida ja seemned puhastada mustusest, tolmust, aganatest jne. Kuna puhtimine võib vähendada seemnete voolavust, tuleb korrigeerida külvisenorm. Pärast seemnete puhtimist tuleb puhtimisseade puhastada.

Vee kulu

Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega.

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, vältida temperatuuri alla -5ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist. Puhitud seemnete kottidele märkida kasutatud puhtimisvahend ja hoida puhitud seeme toiduainest, joogist ja loomasöödast eraldi. Puhitud seemneid ei tohi kasutada söögiks, söödaks ega ümber töödelda jahuks. Puhitud seemnete jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole ja näidake talle pakendit või etiketti. Mitte esile kutsuda oksendamist. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.