You are here

Axial 50 EC

Viimati uuendatud
17.12.2019

Herbitsiid

Reg.nr: 
0334/29.11.07
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 2 punkti

 
Toimeained: 
Keemiline klass:
Fenüülpürasoliinid (DEN)
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp A
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Axial on süsteemse toimega herbitsiid, mis mõjub umbrohtudele lehtede kaudu. Tõrjub tuulekaera ja teisi lühiealisi kõrrelisi umbrohtusid (rukki-kastehein, raiheinad, kukeleib, päideroog) nisu ja odra külvides. Pinoksadeen mõjub umbrohtudele lehtede kaudu. Toimib kui atsetüül-CoA karboksülaasi inhibiitor, mis peatab rakkude moodustumise. Atsetüül-CoA karboksülaasi inhibiitorid mõjuvad ainult kloroplastidele, kuid pinoksadeen mõjub ka tsütoplasmale. Pärast pritsimist levib pinoksadeen taime meristeemkoes ja seiskab taime kasvu. Taime lehed muutuvad hiljem punakaks. 20 päeva pärast umbrohutaimed kuivavad, vars murdub ja lehed eralduvad kergesti.

Axial 50 EC on valiva toimega herbitsiid tuulekaera ja teiste lühiealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral. Mitte kasutada kaeral!

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2020

Nisu

Oder

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitsevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Axial 50 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses. Mitte kasutada kaeral. Mitte pritsida, kui kultuurtaimed on stressis või on saanud kannatada üleujutuse, kahjurite, haiguste või külmumise tõttu. Mitte pritsida kõrreliste segudega allakülve. Vältida pritsimisel preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele, kaerale, raiheinale või maisile. Väldi hormoonherbitsiidide (2,4-D, MCPA, dikamba-Banvel 4S) kasutamist segus või järjestikku Axial 50 EC-ga. Hormoonherbitsiide võib kasutada 7 päeva pärast Axial 50 EC-ga pritsimist. Kui hormoonherbitsiide kasutatakse enne, võib Axial 50 EC-ga pritsida 21 päeva pärast.

Paagisegud

Paagisegu mõnede sulfonüüluurea herbitsiididega võib vähendada preparaadi mõju. Väldi hormoonherbitsiidide (2,4-D, MCPA, dikamba-Banvel 4S) kasutamist segus või järjestikku Axial 50 EC-ga. Hormoonherbitsiide võib kasutada 7 päeva pärast Axial 50 EC-ga pritsimist. Kui hormoonherbitsiide kasutatakse enne, võib Axial 50 EC-ga pritsida 21 päeva pärast. Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Enne avamist loksutada pakendit, seejärel lisada vajalik kogus Axial 50 EC-d pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputada tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisada loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-400 l/ha.

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Toote säilivusaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ning üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole ja näidake talle pakendit või etiketti. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662

 • Herbitsiidi Axial kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Axiali puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Fungitsiidid
  Acanto Prima
  AMISTAR
  AMISTAR OPTI
  ​Corbel
  ​Credo
     
  ELATUS ERA
  ELATUS PLUS
  ​Fandango
  Folicur
  ​MENARA 410 EC
     
  Prosaro
  ​Talius


   
  Herbitsiidid
  Ally Max*
  Biathlon 4D**
  ​BOXER 800 EC
      
  ​Calibre 50 SX
  Pixxaro EC
  Starane XL
      
  Stomp CS
  ​Zypar*
   
  Insektitsiidid
  KARATE ZEON
      
   
      
   
  Kasvuregulaatorid
  CCC***
  ​MODDUS 250 EC***
  ​MODDUS START***
      
  Leheväetised
  YaraVita Bortrac
  YaraVita Coptrel 500
  ​YaraVita Croplift
  YaraVita Foliar Potash
     
  YaraVita Liquid Manganese
  ​YaraVita Magflo*****
  YaraVita Mancozin
  ​YaraVita Mancuflo****

   
     
  YaraVita Mantrac DF
  ​YaraVita Stopit

  YaraVita Zintrac****
  Tooted, millega Axiali segada EI TOHI:
  Ärge segage Axiali väävlit sisaldavate lehe- või vedelväetistega.
  ​Mitte segada bifenoksi (nt Fox 480 SC) sisaldavate toodetega.
  Mitte segada kasvuregulaatoriga Medax Top.
  ​Mitte kasutada segus kasvuregulaatoriega peale kasvufaasi 32.
  Märkused:
  * Biathlon lisada paagisegsse esimesena, korralikult lahustada ning seejärel lisada Axial.
  ​** Andmed pärinevad DuPondilt.
  *** Peale kasvufaasi BBCH 32 (2. kõrresõlm) ei tohi kasvuregulaatoreid ja Axiali segada! Peale kasvufaasi 32 peab kasvuregulaaori ja Axiali pritsimise vahele jääma 5. päeva.
  Talinisu ja talioder  - Axial + kasvuregulaator võib (aga ei pruugi) võimendada kasvu reguleerivat efekti (ehk olenevalt tingimustest ja sortidest võib kõrs jääda lühemaks kui tavaliselt). Talirukis ja suvioder võivad reageerida veel vastuvõtlikumalt, kui talinisu ja talioder.
  **** Kindlasti vajalik pidev segamine.
  Ei tea, millises järjekorras tooteid paagisegusse lisada? Vaata SIIT