You are here

Elumis 105 OD

Viimati uuendatud
06.01.2022

Herbitsiid

Reg.nr: 
0658/14.02.17
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 3 punkti

 
Toimeained: 
Keemiline klass:
Triketoon
ALS inhibiitor
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp F2
HRAC grupp B
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
OD (õlidispersioon)

Elumis 105 OD sisaldab süsteemseid toimeaineid mesotrioon ja nikosulfuroon. Parim ja kiireim mõju saavutatakse, kui pritsimise ajal on soodsad ilmastikutingimused ja taimed kasvavad aktiivselt. Lõplik toime saabub 2 nädala jooksul.

Nikosulfuroon kuulub sulfonüül-uurea keemilisse klassi. Imendub taime peamiselt lehtede kaudu, juurte kaudu imendumine on piiratud. Toimeaine koguneb taime meristeemis, kus see takistab ensüümi atsetolaktaadi (ALS) sünteesi. Tundlike taimede kasv peatub mõne tunni jooksul peale pritsimist, taimede värvumine kollaseks või punaseks toimub mõne päeva kuni 2 nädala jooksul. Tärkamisjärgsel kasutamisel on nikosulfuroonil mõju paljudele üheaastastele kõrrelistele umbrohtudele, mõnedele mitmeaastastele kõrreliste liikidele ning teatud laialehelistele umbrohtudele.

Toimeaine mesotrioon imendub kiiresti taimedesse nii lehtede kui juurte kaudu, mis tähendab, et see mõjub ka taimedele, mis tärkavad vahetult peale pritsimist. Mesotrioon on süsteemse toimega, pärssides taimede klorofülli tootmist. Kokkupuutel toimeainega peatub tundlike taimeliikide kasv koheselt, kloroos võib ilmneda juba mõne päeva jooksul. Toimeaine mõju on visuaalselt nähtav nädal peale pritsimist, mil algab taimede närbumine alates aktiivselt kasvavatest taimeosadest. Toimeaine mõjub enamikele üheaastastele laialehelistele umbrohtudele ning mõningatele kõrrelistele.

Laia toimespektriga herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste umbrohtude ning kõrreliste, sh orasheina, tärkamisjärgseks tõrjeks maisil.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2022

Mais

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Herbitsiidi Elumis 105 OD võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest ja mitte lähemal kui 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast. Lubatud kasutada 1 kord 2 aasta jooksul.

Peale pritsimist võib esineda kultuuri lehtede ajutist värvimuutust, mis ei mõjuta ebasoodsalt saadavat saaki ega selle kvaliteeti. Vältige pritsimist ebasoodsate ilmastikutingimustega, hoiduge ülekatete tekkimisest pritsimisel või pritsimislahuse kandumisest naabruses asuvatele kultuuridele. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25º C või kui tuul on tugevam kui 4 m/s.

Piirangud järelkultuuridele puuduvad. Soovitav sügiskünd enne tundlike kultuuride (suhkrupeet, suviraps, hernes) külvamist. Kultuuri hävimise korral võib samal aastal ümberkülvina külvata ainult maisi.

Toote ladustamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid muid kasutuspiiranguid.

Paagisegud

Preparaati võib segada mitmete agrokeemiliste toodetega, sh herbitsiidiga Banvel 4S. Siiski, kui ei ole spetsiaalselt soovitatud segud, on nende valmistamine kasutaja enda riskil. Soovitame teha eeltest (enda vastutusel ja riskil) planeeritud segudega, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile, mida töödeldakse testile järgnevatel päevadel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal.

Vee kulu

100-400 l/ha

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästiventileeritud kohas, eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Vältida temperatuuri alla +10ºC ja üle +40ºC. Hoiustamisel temperatuuril alla +10ºC võib toode kristalliseeruda. Kui see juhtub, tuleb toodet hoida vähemalt 24 tundi temperatuuril üle +15ºC ja loksutada enne kasutamist. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Toote ladustamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“.

  • Mistahes mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Nahale sattumise korral võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Kui nahaärritus püsib, pöörduge arsti poole. Silma sattumisel loputage silmi 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Eemaldage kontaktläätsed. Pöörduge viivitamatult arsti poole. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kui kannatanu hingamine on katkendlik või peatub, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanut soojas, puhkeasendis. Võtke koheselt ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega. Kemikaali allaneelamise korral, kui kannatanu on teadvusel, loputada suud veega, juua klaas (250 ml) vett. Pöörduge koheselt arsti poole ja näidake arstile pakendit või etiketti. Mitte esile kutsuda oksendamist. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.