You are here

Avoxa

Viimati uuendatud
09.02.2022

Herbitsiid

Reg.nr: 
0566/25.09.15
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 4 punkti 
    
★ preemiumtoode

 
Toimeained: 
Keemiline klass:
Fenüülpürasoliinid (DEN)
Triasoolpürimidiinid
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp B
HRAC grupp A
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Avoxa on süsteemse toimega herbitsiid, mis mõjub umbrohtudele lehtede kaudu. Sisaldab kahte toimeainet - pinoksadeeni ja pürokssulaami. Pinoksadeen kuulub fenüülpürasoliinide keemilisse klassi, pürokssulaam triasoolpürimidiinide keemilisse klassi. Pinoksadeen toimib kui atsetüül-CoA karboksülaasi inhibiitor, mis peatab rakkude moodustumise. Atsetüül-CoA karboksülaasi inhibiitorid mõjuvad ainult kloroplastidele, kuid pinoksadeen mõjub ka tsütoplasmale. Pärast pritsimist levib pinoksadeen taime meristeemkoes ja seiskab taime kasvu. Taime lehed muutuvad hiljem punakaks. Kuni 20 päeva pärast umbrohutaimed kuivavad, vars murdub ja lehed eralduvad kergesti. Pürokssulaamon süsteemne toimeaine, mis imendub samuti taime lehtede kaudu. Liigub taimemahlaga meristeemkoes, kus takistab ensüüm aminolaktaadi süntaasi, mis on vajalik oluliste aminohapete tootmiseks taimes. Selle tulemusel rakud kärbuvad ja tundlikud umbrohud hävivad.

Avoxa on valiva toimega süsteemne herbitsiid kõrreliste- ja kaheiduleheliste ning mõningate üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisul, talirukkil ja -tritikalel. Mitte kasutada kaeral!

Registreering kehtib kuni: 
30.04.2025

Nisu

Rukis

Talitritikale

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitsevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Avoxa`t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses. Ärge kasutage Avoxa`t kaeral! Mitte pritsida, kui kultuurtaimed on stressis või on saanud kannatada üleujutuse, kahjurite, haiguste või külmumise tõttu. Mitte pritsida kõrreliste segudega allakülve. Vältida pritsimisel preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele, kaerale, raiheinale või maisile. Vältige ülekatteid pritsimisel. Ülekatetel, stressis kultuuri pritsimisel või äärmuslike ilmastikutingimuste korral võib esineda kultuurtaime ajutist värvimuutust, mis üldjuhul ei põhjusta saagi vähenemist. Negatiivset mõju järelkultuurile ei ole täheldatud. Toode ei mõjuta negatiivselt seemnevilja (nisu, rukis, tritikale). Ei oma ka negatiivset mõju veeorganismidele, kui kasutatakse vähemalt 5 m kaugusel veekogudest ega ka naabruses asuvatele kultuuridele või sihtrühma mittekuuluvatele taimedele, kui kasutatakse 75% pritsmete eemalepaiskumist vähendavaid pihusteid ja peetakse kinni 5 m puhvertsoonist.

Paagisegud

Paagisegu sobivust soovitame eelnevalt väikesel pinnal katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-300 l/ha.

Hoiustamine

Toote säilivusaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ning üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole ja näidake talle pakendit või etiketti. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.