You are here

Ouragan with System 4

Viimati uuendatud
09.01.2022

Herbitsiid

Reg.nr: 
0486/08.01.13
Pakendi suurus: 
1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
Glütsiin
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp G
Taimekaitsetunnistus: 
pakend 1 l - ei ole nõutav / pakend suurusega alates 5 l - nõutav
Formulatsioon: 
SL (vesilahus)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Ouragan with system 4 on üldhävitav süsteemse toimega herbitsiid, mõjudes ühe- ja mitmeaastastele kõrrelistele ning kaheidulehelistele umbrohtudele roheliste varte ning lehtede kaudu. Ouragan with System 4 sisaldab toimeainet glüfosaati, mis koos spetsiaalse abiainega tagab parema ja kiirema tulemuse umbrohutõrjel. Koristuseelsel umbrohutõrjel teraviljades ja rapsis lihtsustab hilisemat koristust, olles oluline eriti orasheina (Elytrigia repens) tõrjel. Teravilja kultuur valmib umbrohu puudumise tõttu ühtlasemalt, mistõttu on koristus kiirem, saak suurem ja saagi kvaliteet kõrgem. 3 tundi pärast pritsimist alanud vihmasadu ei vähenda märgatavalt umbrohutõrje tulemusi.

Üldhävitav süsteemse toimega herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks.

Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses. Toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks. Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Registreering kehtib kuni: 
15.12.2023

Kaer

Kartul

Kesad

Kõrrepõllud

Külvi- ja istutuseelne kasutamine

Metsandus

Mittepõllumajanduslikud alad

Oder

Raps

Viinamari

Ettevaatust kasutamisel

 • Töötamisel vältida toote sattumist riietele, nahale ja silma. Paagisegu tegemise ajal kasutada isikukaitsevahendeid. Soovituslik on toore kasutamisel kanda maski. Seep ja puhas vesi peavad olema töökohal alati kättesaadavad. Enne söömist või joomist pesta nägu ja käed. Töötamise lõppedes tuleb vahetada riided ning puhastada ja pesta isikukaitsevahendid.
 • Mitteprofesionaalne kasutaja võib toodet kasutada ühes päevas maksimaalselt pool tundi järjest ja maksimaalselt 100m² suurusel alal.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Mitte pritsida, kui tuule kiirus on rohkem kui 4 m/s ning on oodata lähema 3-6 tunni jooksul sademeid, pritsimiseks kasutatav vesi on saastunud, taimik on kahjustatud põuast, külmast, liigveest või on vananenud või kui põlluharimise käigus on umbrohud saanud mehaaniliselt vigastada ja ei saa herbitsiidi kasvukuhikutesse kanda.

Paagisegud

Mitmeaastase puju tõrjumiseks soovitame kasutada segus Banvel 4S 0,75 l/ha + Ouragan System 4 3,0 l/ha. Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Töölahuse valmistamine

Pritsipaak täita 1/2 ulatuses puhta veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus Ouragan with system 4 pritsipaaki ja täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut ning vajadusel loputada paaki. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Vee kulu

150-250 l/ha või 1 l/50 m² kohta

Vihmakindlus

3 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks väljaspool töötlemisala

Tootel võib tuule triivi tõttu olla kahjulik mõju mittesihtmärktaimedele töödeldava ala ümber. Puhvervööndi vähendamiseks järgida järgmist tabelit:


KulunormIlma triivi vähendava otsikutaTriivi vähendava otsikuga
  50%75%90%
2,0 l/ha või 10 ml/50m²10 m550
3,0 l/ha või 15 ml/50m²15 m550
4,0 l/ha või 20 ml/50m²15 m1055

 

Pakendi purunemisel

Pakendi purunemisel välja voolanud preparaati mitte kasutada, vaid koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi kahjutustamine

Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud taara koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Pritsi puhastamine

Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

Resistentsus

Ouragan with System 4 toimeaine glüfosaat on HRAC rühma G toimeainena. Resistentsuse juhtumeid Euroopas on vaid üksikuid ning resistentsuse tekkimise ohtu glüfosaadi suhtes peetakse madalaks. Üle 40 aasta kasutamise järel on Euroopas kinnitust leidnud vaid resistentsete Lolium spp (raiheinad) ja Conyza spp (pujukakar) populatsioonide leiud.

Üldised printsiibid herbitsiidide resistentsuse vältimiseks:

 • Kasutage vaheldumisi või segus mitmeid erineva toimemehhanismiga herbitsiide, millel on sarnane toimespekter.
 • Kasutage täiskulunormi ja pritsige ettenähtud kasvufaasis, et tõrjuda raskestitõrjutavaid umbrohuliike.
 • Pärast pritsimist kontrollige tulemusi. Vältige umbrohtude paljunemist vegetatiivselt või seemnete abil.
 • Puhastage pritsimisvarustus enne järgmise põllu pritsimist.
 • Kasutage viljavaheldust, integreeritud taimekaitset ning alustage umbrohutõrjet varakult.

Kõige kaasaegsemate ja täpsemate soovituste saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Pöörduda koheselt arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662