You are here

Teridox 500 EC

Viimati uuendatud
01.01.2022

Herbitsiid

Reg.nr: 
0264/21.01.05
Pakendi suurus: 
20 l

 


​    1 l = 2 punkti

 
Toimeained: 
Keemiline klass:
Kloroatsetamiid
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp K3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Teridox 500 EC imendub idanevatesse tõusmetesse peamiselt iduvarte kaudu. Seepärast hävinevad umbrohud enne tärkamist, tärkamise ajal või natuke aega pärast tärkamist. Juurte kaudu imendumine on väiksem kui iduvarte kaudu.

Teridox 500 EC on herbitsiid lühiealiste kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks rapsil.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2022

Suviraps

Taliraps

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Teridox 500 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest, mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast. Teridox 500 EC-d on lubatud kasutada samal põllul ainult igal 3. aastal! Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Teridox 500 EC-d võib segada tavaliselt kasutatavate herbitsiididega. Toimespektri laiendamiseks võib kasutada segus Brasan 540 EC 1,0 l/ha + Teridox 500 EC 1,0 l/ha. Võib segada ka väetistega. Soovitame teha eeltest planeeritud seguga, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile järgnevatel päevadel. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi pakendit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-300 l/ha.

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla +10ºC ja üle 30ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, loputada suud veega ja pöörduda koheselt arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

 •   

  Herbitsiidi Teridox 500 EC kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Teridox 500 EC puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. 
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Herbitsiidid
  BRASAN 540 EC
  Devrinol 45 SC
  Nimbus SE​
        

   
  Insektitsiidid
  Plenum 50 WG
      
   
      
  Syngenta soovitab:
  Teridox 500 EC 1,0 l/ha + Brasan 540 EC 1,0 l/ha: segu eeliseks on väga lai toimespekter sh mõõdukas mõju põldsinepile ja -rõikale. Piirangud järelkultuurile puuduvad. Mulda pole vaja peale pritsimist segada. Soovitame lisada mullamärgajat.

   


  Umbrohild. k. nimetusBrasan
  540 EC

  2,0 l/ha
  Teridox
  500 EC

  2,0 l/ha
  Brasan 540 EC + 
  Teridox 500 EC

  1,0 + 1,0 l/ha
  Erilehine linnurohiPolygonum aviculare⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Harilik maltsAtriplex patula⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Harilik hiirekõrvCapsella bursa-pastoris⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik kirburohiPolygonum persicaria ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik linnukapsasLapsana communis⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ (⬤)
  Harilik nälgheinSpergula arvensis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik piimalill Euphorbia helioscopia⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Harilik punandFumaria officinalis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik ristirohiSenecio vulgaris⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik unilook Sisymbrium officinale⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Hiirehernes  Vicia sp. ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Iminõgesed Lamium sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Kahar kilbirohiPersicaria lapathifolia⬤ ⬤⬤ ⬤
  KannikesedViola sp.⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Kare jürilillCardamine hirsuta⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
  Kare kõrvikGaleopsis tetrahit⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Kesalill, kummelidMatricaria sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Koeraputk Aethusa cynapium⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ (⬤)
  KukeleivadSetaria sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  PiimohakadSonchus sp.⬤ (⬤)⬤ (⬤)⬤ (⬤)
  Põld-konnatatar Fallopia convolvulus⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põld-tulikasRanunculus arvensis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik kortsleht  Alchemilla vulgaris⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Kukemagun Papaver rhoeas⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Kurerehad Geranium sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Mailased Veronica sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Maisi varis ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Murunurmikas Poa annua⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Must maavitsSalanum nigrum⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Paljas võõrkakarGalinsoga parviflora⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Paljuseemneline hanemaltsChenopodium polyspermum⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põld-litterheinThlaspi arvense⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Põld-lõosilmMyosotis arvensis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põld-rebasesabaAlopecurus myosuroides⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põld-varsapõlvAnagallis arvensis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põldrõigas Raphanus raphanistrum⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Põldsinep Sinapis arvensis⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Raiheinad  Lolium sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Raudnõges Urtica urens⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Rihu-peenlookDescurainia sophia⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Roomav madar (virn)Galium aparine⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Rukkilill Centaurea cyanus⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Rukki-kasteheinApera spica-venti⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  OblikadRumex sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Tähk-kukehirssEchinochloa crus-galli⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Tähk-rebasheinAmaranthus retroflexus⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
  Valge hanemaltsChenopodium album⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Valge pusurohiSilene latifolia⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
  Verev iminõgesLamium purpureum⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  VesiheinStellaria media⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤


  ◯  vähene mõju, mõju puudub või mõju teadmata        
  ⬤ ⬤   keskmine kuni hea mõju        
  ⬤ ⬤ ⬤  hea kuni väga hea mõju