You are here

Axial One

Viimati uuendatud
09.01.2022

Herbitsiid

Reg.nr: 
0422/21.11.11
Pakendi suurus: 
1 l, 5 l, 20 l
Toimeained: 
Keemiline klass:
Fenüülpürasoliinid (DEN)
Triasoolpürimidiin
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp A
HRAC grupp B
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
”süsteemne”

Axial One 50 EC on süsteemse toimega herbitsiid, mis sisaldab kahte toimeainet: pinoksadeeni ja florasulaami.Pinoksadeenkuulub fenüülpürasoliinide keemilisse klassi, florasulaam triasoolpürimidiinide keemilisse klassi. Pinoksadeen mõjub umbrohtudele lehtede kaudu. Toimib kui atsetüül-CoA karboksülaasi inhibiitor, mis peatab rakkude moodustumise. Atsetüül-CoA karboksülaasi inhibiitorid mõjuvad ainult kloroplastidele, kuid pinoksadeen mõjub ka tsütoplasmale. Pärast pritsimist levib pinoksadeen taime meristeemkoes ja seiskab taime kasvu. Taime lehed muutuvad hiljem punakaks. 20 päeva pärast umbrohutaimed kuivavad, vars murdub ja lehed eralduvad kergesti.Florasulaamon süsteemne toimeaine, mis imendub taime lehtede, varre ja juurte kaudu. Liigub taimemahlaga meristeemkoes, kus takistab ensüüm atsetolaktaadi süntaasi, mis on vajalik oluliste aminohapete tootmiseks taimes. Selle tulemusel rakud kärbuvad ja tundlikud umbrohud hävivad. Florasulaam peatab umbrohtude kasvu ning nende konkureerimine kultuurtaimega väheneb koheselt pärast pritsimist. Väiksemad umbrohud hävivad kiiremini kui suuremad, millel on suurem aminohapete varu. Ilmastikutingimused võivad umbrohtude närbumist aeglustada, eriti kui ilm on kuiv ja külm. Soodsatel ilmastikutingimustel närbuvad tundlikud umbrohud 14-21 päeva jooksul, vähem soodsate tingimuste puhul 6-8 nädala jooksul.

Axial One on süsteemse toimega herbitsiid tuulekaera ja teiste lühiealiste kõrreliste ning lühiealiste ja mõnede pikaealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, talirukkil, -tritikalel. Mitte kasutada kaeral.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2017

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.

Vajalikud isikukaitsevahendid

  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitsevahendite kohta leiate toote ohutusaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Axial One’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Vältida fenoksüherbitsiidide (näit: MCPA, 2,4-D-amiinsool, Banvel 4S ja teised preparaadid, mille toimeained kuuluvad sellesse keemilisse klassi) segamist Axial One-ga. Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-300 l/ha.

Vihmakindlus

1 tund

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästiventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole ja näidake talle pakendit või etiketti. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.