You are here

Zetrola logo

Zetrola

Viimati uuendatud
01.01.2022

Herbitsiid

Reg.nr: 
683/07.12.17
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 2 punkti

 
Toimeained: 
Keemiline klass:
Arüüloksüfenoksüpropioon (FOP)
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp A
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne, lehe- ja mullakaudne

Zetrola toimeaine propakvisafop imendub umbrohtude lehtede kaudu ning transporditakse sealt nii maapealsetesse kui maa-alustesse kasvukuhikutesse, peatades rasvhapete sünteesi ja takistades rakkude elulisi funktsioone. Umbrohtude kasv peatub juba 1-2 päeva pärast. Herbitsiidi efekt on märgatav esmajoones noortel lehtedel, need muutuvad kollaseks, värvuse muutus varre alumises osas. Mitmeaastaste taimede pookealus (kõigepealt selle ülemine osa) muudab värvust – muutub pruuniks ja sureb välja. Umbrohud, sõltuvalt ilmastiku tingimustest, surevad lõplikult 10-20 päevaga.

Üheidulehelised umbrohud on kõige tundlikumad enne võrsumise algust, hiljem võrsumise-kõrsumise kasvufaasis tundlikkus herbitsiidi suhtes väheneb, seega tuleb kasutada suuremat kogust. Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud (orashein) hävivad kõige paremini 4-6 pärislehe staadiumis, harilik nurmikas on kõige paremini tõrjutav 1-3 pärislehe staadiumis, kasutades kogust 1,0-1,5 L/ha. Tarnasid ja kaheidulehelisi umbrohtusid toode ei hävita. Toote efektiivsus on parim umbrohtude aktiivse kasvu ajal. Pärast pritsimist idanenud umbrohud ei hävi.

Herbitsiidi Zetrola kasutatakse ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suhkru- puna- ja söödapeedil, linal, kartulil, tali- ja suvirapsil, viljapuude aedades (õuna- ja pirnipuudel), brokkolil, peakapsal ja lillkapsal, mugulsibulal (v.a. rohelisel sibulal), küüslaugul, peedil, porgandil, hernel, oal, sinepil, punasel ristikul seemneks, punasel aruheinal (Festuca rubra) kaalikal, maasikatel, mustal ja punasel sõstral, vaarikatel, karusmarjadel, puukoolis kasvatatavatel dekoratiivtaimedel (s.h. ka kaseistikud).

Registreering kehtib kuni: 
30.11.2022

Aeduba

Brokoli ehk spargelkapsas

Hernes

Kaalikas

Kartul

Karusmari

Küüslauk

Lillkapsas

Lina

Maasikas

Klassifikatsioon etiketil ja pakendil (CLP)

 • GHS07

  GHS07

 • GHS08

  GHS08

 • Ohupiktogramm GHS05

  GHS09: keskkonnale ohtlik

Hoiatus

Ohulaused

 • H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
 • P305+351+338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.P305+351+338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
 • P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
 • EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
 • EUH208 Sisaldab ainet propakvisafop. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
 • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
 • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. ärast töö lõpetamist, enne söömist, joomist, suitsetamist pesta käed ja nägu vee ja seebiga. Toote hoiustamisel, transportimisel ja käitlemisel järgida taimekaitsevahendite käitlemise üldeeskirju. Tööajal kanda spetsiaalset kaitseriietust ja individuaalkaitsevahendeid. Pärast töö lõpetamist pesta kaitseriietus ja puhastada isikukaitsevahendid.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Paagisegud

Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Töölahuse valmistamine

Pool pritsipaaki täidetakse puhta veega ja käivitatakse segisti. Seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati Zetrola ja paak täidetakse veega. Jätta segisti tööle kogu pritsimise aja jooksul. Kasutada puhast vett. Mitte jätta pritsipaaki seguga pikemaks ajaks seisma. Pritsimise järel pesta pritsipaak, poomisüsteem ja pihustid hoolikalt puhtaks.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Vee kulu

200-300 l/ha

Hoiustamine

Süttib +97ºC temperatuuril. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originaalpakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril 0ºC kuni +35vC. Kasutuskõlbulik vähemalt 3 aastat.

 • Üldine nõuanne: vältida toote sattumist nahale, silma ja riietele. Määrdunud riided võtta koheselt seljast. Kui tekib probleeme, pöörduda oma arsti poole. Näidata arstile pakendit, etiketti ja/või ohutuskaarti.
  ​Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte, pöörduda arsti poole.
  Kokkupuutel nahaga: võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka korralikult seebi ja sooja veega, pöörduda arsti poole.
  Silma sattumisel: võtta viivitamatult välja kontaktläätsed ja loputada silmad jooksva veega mõned minutid. Pöörduda arsti poole.
  Allaneelamisel: MITTE KUTSUDA ESILE oksendamist. Loputada viivitamatult suud veega.
  Informatsioon arstile: ravida sümptomaatiliselt. Spetsiifilist vastumürki ei ole. Mitte kunagi anda midagi suu kaudu teadvusetule või krampides kannatanule.

  Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.