You are here

Boxer 800 EC

Viimati uuendatud
09.01.2022

Herbitsiid

Reg.nr: 
0310/22.12.08
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 1 punkt

 
Toimeained: 
Keemiline klass:
Tiokarbamaat
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp N
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Boxer 800 EC on tiokarbamaatgrupi herbitsiid, mis sisaldab toimeainet prosulfokarb. Toimeaine absorbeerub juurte ja lehtede kaudu ning liigub kiiresti kasvukuhikutesse. Prosulfokarb pidurdab lipiidide sünteesi, mille tulemusel rakkude elutegevus katkeb ja umbrohi hävineb.

Boxer 800 EC on herbitsiid lühiealiste kõrreliste ja lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, rukkil, talitritikalel, kartulil, hernel, põldoal ja köömnel.

Registreering kehtib kuni: 
31.10.2023

Kartul

Köömen

Põlduba

Rukis

Seemneks koristatav hernes

Talinisu

Talioder

Talitritikale

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Boxer 800 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/3 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-400 l/ha (optimaalne 200 l/ha).

Vihmakindlus

1 tund

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, loputada suud veega ja pöörduda koheselt arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662

 •   Tõrjespektri laiendamiseks võib Boxer 800 EC-d kasutada segus erievate herbitsiididega:
   

  • Taliteraviljad: segu Boxer 800 EC 2,0 l/ha + Legacy 500 SC 0,2 l/ha. Teraviljal kuni 2 lehte. Parim aeg kasutamiseks, kui külviread muutuvad nähtavaks (hakkavad rohetama).
  • Hernes, Põlduba: segu Boxer 800 EC 2,0 l/ha + Stomp SC 1,35 l/ha. Kasutada enne kultuuri tärkamist. Jälgida, et mullas oleks piisavalt niiskust. Kuivemate olude korral kasutada võimalikult kohe peale kultuuri külvi, et mullas olevat niiskust maksimaalselt ära kasutada.
  • Kartul: enne tärkamist kasutada paagisegu Boxer 800 EC 4,0 l/ha + Mistral 700 WG 0,2-0,3 kg/ha. See paagisegu on väga efektiivne hariliku kesalille ja linnurohu tõrjeks. Kui on vaja korrata pritsimist Mistral 70 WG-ga, tuleb see teha ajal, kui kartulitaimed on ca 8 cm kõrgused.

           

    Boxer 800 EC tõrjespekter kasutatuna eraldi ja segus: