You are here

Amistar 250 EC + Pecari 300 EC

Viimati uuendatud
09.02.2022

Fungitsiid

Reg.nr: 
214/30.07.08 / 801/19.05.21
Pakendi suurus: 
10 l + 10 l

 


​  Duopakk  10 l + 10 l  = 69 punkti 

Toimeained: 
Keemiline klass:
Strobiluriinid (Qol)
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp C2, kood M5
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
SC (suspensioonikontsentraat)
EC (emulsioonikontsentraat)

Amistar 250 EC on Laia toimespektriga strobiluriinfungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja taliodral, suvi- ja talinisul, tritikalel, talirukkil, suvi- ja talirapsil.

Pecari 300 EC on laia toimespektriga triasoliintioonide keemilisse gruppi kuuluv kõrsi, lehti ja viljapead kahjustavate haiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, durum nisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliritikalel ning haiguste vastu suvi- ja talirapsil ning suvi- ja talirüpsil.

Registreering kehtib kuni: 
31.07.2022

Nisu

Oder

Raps

Rukis

Tritikale

Ettevaatust kasutamisel

 • Kõrvaliste isikute ja elanike kaitsmiseks kasutada triivi vähendavaid otsakuid või pidada kinni mittepritsitavast puhvertsoonist vähemalt 5 m elurajoonidest ja avalikest kohtadest, teedest ja avalikest asutustest.

Muud kasutamispiirangud

Toodete kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Töölahuse valmistamine

Enne kasutamist tuleb pihustid põhjalikult puhastada ning kontrollida, et filtrid ja düüsid poleks kahjustustatud ja ummistunud. Enne kasutamist loksutage tooteid põhjalikult. Pritsipaak täidetakse 1/4 – 1/3 puhta veega (soov. üle +10 ºC) ja alustatakse segamist. Lisada paakisegusse esimesena vajalik kogus Amistar 250 EC-d, seejärel Pecari 300 EC. Täitke paak veega, segu pidevalt segades. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal, kuni pritsipaak on täiesti tühi. Pritimislahus kasutada ära kohe pärast segamist.

Pritsimistehnoloogia

Poomi kõrgust tuleks hoida nii, et tagada põllukultuuri ühtlane kattuvus, eriti hilisemates kultuuri kasvufaasides. Õige kõrgus on selline, kus pihustitega poom on põllukultuurilst veidi üle. Hilisemates kultuuri kasvufaasides ja tihedama taimiku korral tuleb kasutada suuremaid vee koguseid. Peale töö lõppu pese hoolikalt kõik pihustid ja mõõtevahendid.

Vee kulu

200-400 l/ha.
Suuremat veekulu on soovitatav kasutada, kui põllukultuur on tihe või haigusrisk/oht on kõrge, et tagada pritsimislahuse hea levik alumistele lehtedele ja varre/kõrre alumistele osadele. Vähendades vee kulu, võib PECARI 300 EC tõrjeefektiivsus haiguste vastu väheneda, kuna raske on saavutada pritsimislahuse ühtlast jaotuvust. PECARI 300 EC kulunormi tuleb kohandada vastavalt haigusele, põllukultuurile, haiguse levikule ja üldisele tõrjeprogrammile.

Töörõhk

Soovitatav piritsimisel kasutatav rõhk on 2-3 baari.

Hoiustamine

Preparaatide säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, kaitstuna otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ning üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti.
  Allaneelamisel: Loputada suud veega. Ärge kutsuge esile oksendamist. Pöörduge koheselt arsti poole.
  Sissehingamisel: Koheselt viia kannatanu värske õhu kätte ja laske puhata.
  Kokkupuude nahaga: 31.12.2022Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga.
  Silma sattumisel: Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt.
  Kui iiveldus/ärritus püsib, pöörduge arsti poole (võimalusel näidata etiketti).

  Vastumürk. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.