You are here

Score 250 EC

Viimati uuendatud
09.02.2022

Fungitsiid

Reg.nr: 
0068/14.07.09
Pakendi suurus: 
250 ml

 


​    1 l = 10 puntki

Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
pakend 2 ml - ei ole nõutav, pakend 250 ml - nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav ja raviv, süsteemne ja translaminaarne

Score 250 EC on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid õuna-ja pirnipuu kärntõve ja jahukaste tõrjeks ning kirsi- ja ploomipuu mädanike tõrjeks. Preparaadil on tugev translaminaarne toime (läbib lehele sattudes lehepinna, kaitstes ka alumist lehe külge). Toimeaine difenokonasoolon pikaajalise toimega profülaktiliselt ja ravivalt kasutatav fungitsiid. Kuulub triasoolide keemilisse klassi ja tema toimemehhanism on sarnane teiste triasoolide toimega. Triasoolfungitsiidid on süsteemse toimega, tungides taimedesse kiiresti, liikudes ksüleemis translaminaarselt, jaotudes hästi taimerakkudes ning kaitstes ärauhtumise eest. Difenokonasool mõjub haigustekitaja sisenemise ja haustorite moodustumise faasis. Takistab steroolide biosünteesi raku membraanis, mis peatab seene arengu. Steroolide biosünteesi takistamine katkestab membraani funktsioonid, tsütoplasma imbub välja ja seene hüüf hävib.

Score 250 EC on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid kärntõve ja jahukaste tõrjeks õuna- ja pirnipuudel ning luuviljaliste mädanike tõrjeks kirsi- ja ploomipuudel.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2023

Kirsipuud

Õunapuud

Pirnipuud

Ploomipuud

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Mitte kasutada preparaati lähemal kui 25 m veekogudest. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (v.a. spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Ettenähtud Score 250 EC kogus lisatakse veega täidetud pritsipaaki segisti töötades. Kui kasutatakse mitut preparaati koos, täidetakse paak 1/2 ulatuses veega, pannakse segisti tööle, lisatakse märguv pulber ja seejärel Score 250 EC ning täidetakse paak veega. Loputage tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisage loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

õunapuu, pirnipuu: 800-1500 l/ha: * 80-150 l/1000 m²-le * 8-15 l/100 m²-le kirsipuu, ploomipuu: 800-1000 l/ha: * 80-100 l/1000 m²-le * 8-10 l/100 m²-le

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662