You are here

Amistar 250 SC

Viimati uuendatud
05.12.2021

Fungitsiid

Reg.nr: 
0214/30.07.08
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 3 punkti 

Toimeained: 
Keemiline klass:
Strobiluriinid (Qol)
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp C2, kood M5
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
SC (suspensioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav, süsteemne, translaminaarne

Asoksüstrobiin on looduslikult esinevate strobiluriinide sünteetiline analoog, mis tagab pikaajalise kaitse paljude haiguste vastu. Süsteemne ja translaminaarne toime avaldub alljärgnevalt: * toimib taime pinnal ja peatab haiguse enne kui see kahju tekitab * kinnitub taime pinnale tungib taime kudedesse ja liigub läbi lehe * liigub taimesoontesse. Parim tulemus saadakse, kui pritsitakse enne haiguse lööbimist või haiguste varases aktiivses arengufaasis.

Amistar 250 SC on laia toimespektriga strobiluriinfungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja taliodral, suvi- ja talinisul, tritikalel, talirukkil, suvi- ja talirapsil, lillkapsal, peakapsal, brokolil, brüsseli kapsal, lehtkapsal, hiina kapsal, mugulsibulal, küüslaugul, porrulaugul, porgandil, oal, hernel ja kurgil ning maasikal kasvuhoones. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele avamaal: šalottsibulal, salatil, maasikal, murulaugul, petersellil, pastinaagil, tillil, kaalikal, varsselleril, naeril, peedil, männiseemikutel, puukoolidel ja golfimurul ning kultuuridele kasvuhoones: tomatil ja paprikal.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2022

Aeduba

Golfimurud

Hariliku männi avamaa külvid

Hernes

Kaalikas

Kurk katmikalal

Küüslauk

Maasikas avamaal

Maasikas katmikalal

Mugulsibul

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitada eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses. NB! Kuna Amistar on laiendatud kasutamiseks šalottsibulal, salatil, avamaa maasikal, murulaugul, petersellil, pastinaagil, tillil, kaalikal, männiseemikutel, varsselleril, naeril, peedil, puukoolidel ja golfimurul ning kasvuhoones tomatile ja paprikal professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

NB! Kui töödeldaval alal on õitsvaid taimi, võib taimekaitsetöid teha ainult õhtul, öösel või varahommikul, kui mesilased ja teised tolmeldajad putukad ei lendle enam või pole alustanud aktiivset lendlust.

Paagisegud

Preparaati võib kasutada segus mitmesuguste taimekaitsevahendite ja lämmastikväetistega. Parema tulemuse saamiseks kasutada paagisegus triasoolfungitsiididega (nt Artea 330 EC või Tilt 250 EC). Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Pritsipaak täidetakse 1/4 – 1/3 puhta veega ja alustatakse segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati, täidetakse paak veega jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Valmis pritselahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Töö lõppedes tühjendada pritsipaak ning pesta pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

Raps, teravili, kapsad 200-500 l/ha (optimaalne 200 l/ha), köögiviljad 200 l/ha, puukool 200-500 l/ha, golfimuru 200-600 l/ha.

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise Kuupäevast alates. Hoida kuivas, kaitstuna otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ning üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega ja lahtistit. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662

 • Fungitsiidi Amistar 250 SC kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Amistar 250 SC puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Fungitsiidid
  Corbel
  ​Dithane NT
  ELATUS ERA
  ​ELATUS PLUS
  Fandango
  ​Folicur
     
  Infinito
  MENARA 410 EC
  Opus
  Propulse *
  Prosaro
  REVUS
     
  Shirlan 500 SC
  Signum
  SWITCH 62,5 WG
  Talius

   
  Herbitsiidid
  Ally Max SX **
  Axial 50 EC
  BOXER 800 EC
      
  Galera
  Optica
  ​Starane 333 HL **
      
  Starane XL
   
  Insektitsiidid
  ACTARA 25 WG
  Decis Forte
  EVURE
      
  KARATE ZEON ***
  Mavrik
  Plenum 50 WG
      
  Steward
  Kasvuregulaatorid
  Cerone
  ​MODDUS 250 EC
   Stabilan 750 SL
  Terpal
   TOPREX 375 SC
  Leheväetised
  YaraVita Bortrac
  ​YaraVita Coptrel 500
  ​YaraVita Croplift
  ​YaraVita Hydromag
     
  YaraVita Magflo 300
  ​YaraVita Mancozin
  ​YaraVita Mancuflo
  ​YaraVita Mantrac 500
     
  YaraVita Mantrac DF
  ​YaraVita Sulphur F3000
  ​YaraVita Zintrac 700
  Syngenta soovitab:
  Amistar 250 SC 0,5 l/ha + Dithane NT 2,0 kg/ha: õitsemisaegseks haigustõrjeks oal ja hernel. Segu eeliseks hind ja lai tõrjespekter: laikpõetikud, šokolaadilaiksus, roosted, ebajahukaste, valgemädanik. 
  Märkused:
  * Paagisegu tuleb kindlasti pidevalt segada;
  ​** Kui teete segu Ally Max SX + Starane 333 HL + Amistar 250 SC, lisage tooted pritsipaaki just selles järjestuses;
  ​*** Lisage Karate Zeon pritsipaaki alati viimasena, v.a. juhul, kui paagisegusse läheb ka leheväetisi.