You are here

Switch 62,5 WG

Viimati uuendatud
03.12.2021

Fungitsiid

Reg.nr: 
0277/22.12.08
Pakendi suurus: 
250 g

 

 


​    1 kg = 12 punkti

Toimeained: 
Keemiline klass:
Aniliin-pürimidiin
Fenüülpürrool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp D1, kood 9
FRAC grupp E2, kood 12
Taimekaitsetunnistus: 
pakend kuni 1 kg (k.a.) - ei ole nõutav, pakend üle 1 kg - nõutav
Formulatsioon: 
WG (vees dispergeeruvad graanulid)
Toimemehhanism: 
ennetav ja raviv, kontaktne, süsteemne ja translaminaarne

Switch 62.5 WG on kombinatsioon kahest tugevatoimelisest koostisosast, millel on uus toimemehhanism hahkhallituse vastu. Tootel on optimaalne toime: vihmakindlus, temperatuurist sõltumatus, liikuvus, mõju kestvus ja seene kasvu takistamine erinevatel viisidel. Tsüprodiniil mõjutab metioniini sünteesi ja ensüümide eritumist seene rakkudest. Toimeaine tõrjub ka teise toimemehhanismiga fungitsiidide suhtes resistentseid populatsioone (prokloraas, morfoliin ja triasool). Tsüprodiniil mõjub seene elutsüklile peamiselt sissetungimise protsessi kaudu ja häirib mütseeli kasvu taime koes. Imendub hästi ja kiiresti lehtedesse. Liigub akropetaalselt (taime tipu suunas) ja translaminaarselt (lehe pinnalt läbi lehe alumisele pinnale). Basipetaalset (taime juurte suunas) liikumist ei ole täheldatud.Fludioksoniililon pärssiv mõju seene idanemisele ning seene eoste ja mütseeli kasvule. Fludioksoniili imendumine taime koesse on vähene, sest see on kontaktse toimega. Fludioksoniil takistab proteiini kinaasi, mis on seotud osmoosse rõhuga. Fungitsiididel, nagu fenpropid ja triasoolid, selline mõju puudub, samuti ka imidasoolidel, bensimidasoolidel ja sulfoonamiididel. Liigub taimes akropetaalselt (taime tipu suunas) ja translaminaarselt (lehe ülemiselt pinnalt alumisele).

Switch 62,5 WG on süsteemse ja kontaktse toimega fungitsiid maasikate, dekoratiivtaimede, marjapõõsaste ja liblikõieliste köögiviljade seenhaiguste tõrjeks. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: õuna- ja pirnipuud, ploomi- ja kirsipuud (õitsemise ajal), vaarikas ning kasvuhoones kurk, tomat, suvikõrvits, puukool ja golfimuru.

Registreering kehtib kuni: 
31.10.2023

Dekoratiivtaimed

Golfimurud

Kirsipuud

Kurk katmikalal

Liblikõielised

Maasikas avamaal

Maasikas katmikalal

Marjapõõsad

Õunapuud

Pirnipuud

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Switch 62,5 WG 5 - 400 kg pakendeid võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Kuni 1 kg pakendeid võib osta ilma taimekaitsetunnistust omamata. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

NB! Kuna Switch 62,5 WG on laiendatud kasutamiseks õuna-, pirni-, ploomi- ja kirsipuudele, vaarikale ning kasvuhoones kurgile, suvikõrvitsale, tomatile, puukoolile ja golfimurule professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Paagisegud

On testitud palju kombinatsioone Switch 62.5WG sobivusest teiste fungitsiidide ja insektitsiididega. Segunematust teiste toodetega ei ole täheldatud, kuid soovitame teha eeltesti planeeritud seguga, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile testile järgnevatel päevadel. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/3 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

Õuna- ja prinipuudel vee kulunorm 300-1500 l/ha. Ploomi- ja kirsipuude vee kulunorm 600-1500 l/ha. Vaarikatel vee kulunorm 500-2000 l/ha. Kasvuhoone kurgil, suvikõrvitsal ja tomatil: 0,1 kg/100 l vee kohta (0,1% lahus), maksimaalselt 100 l lahust/1000 m² kohta. Maasikal, dekoratiivtaimedel, marjapõõsastel, liblikõielistel köögiviljadel 300-500 l/ha. Puukoolil 1000 l/ha. Golfimurul 400-800 l/ha.

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Tihedalt suletud mahuteid hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas, kättesaamatult lastele, eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Hoiustamisel vältida temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid. Toote sattumisel nahale võtke ära saastunud riided ja peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Kui nahaärritus püsib, pöörduda arsti poole. Saastunud riided pesta enne järgmist kasutamist. Silma sattumisel loputage silmi koheselt vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Pöörduge viivitamatult arsti poole. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kui kannatanu hingab katkendlikult või hingamine on seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanu soojas ning puhkeasendis. Pöörduda viivitamatult arsti poole või mürgistusteabekeskusesse. Toote allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada, rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

 • Fungitsiidi Switch 62,5 WG kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Switch 62,5 WG puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Fungitsiidid
  AMISTAR
  ​Folicur
  ​Signum
     
  Score 250 EC
  Topas 100 EC
    
  Herbitsiidid
  -
          
   
  Insektitsiidid
  Biscaya
  Decis Mega
  ​KARATE ZEON
  ​Steward