You are here

Topas 100 EC

Viimati uuendatud
03.12.2021

Fungitsiid

Reg.nr: 
74/22.12.04
Pakendi suurus: 
250 ml

 


​    1 l = 6 punkti

Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav, kaitsev ja raviv, süsteemne ja translaminaarne

Penkonasool on triasoolide klassi kuuluv süsteemne toimeaine. Tungib kiiresti läbi roheliste lehtede ja varte taimedesse. Toimib nakkuseelses faasis ennetavalt, peatades spooride tekke ja idanemise ja sellega koos nakkuse leviku.

Topas 100 EC on profülaktilise ja raviva toimega süsteemne fungitsiid viljapuude, marjapõõsaste, maasikate (k.a. katmikalal), viinamarjade, kurgi (k.a. katmikalal), tomati ja paprika (kasvuhoones), kõrvitsa, suvikõrvitsa, meloni, arbuusi, dekoratiivtaimede (k.a. katmikalal) ja tamme-, vahtra- ja viirpuuistikute, metsaistikute jahukaste ja roostehaiguste, viljapuu-mustvähi, laikpõletike ja pruunmädaniku tõrjeks.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2022

Arbuus

Dekoratiivtaimed

Kirsipuud

Kõrvits

Krüsanteemid

Kurk avamaal

Kurk katmikalal

Maasikas avamaal

Maasikas katmikalal

Marjapõõsad

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Toodet võib kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav töötaja. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Toote kasutamisel paagisegus soovitame teha eeltesti planeeritud seguga, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile testile järgnevatel päevadel. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada ettenähtud Topas 100 EC kogus veega täidetud pritsipaaki segisti töötades. Kui kasutatakse mitut preparaati koos, täidetakse paak poolenisti veega, pannakse segisti tööle, lisatakse märguv pulber ja seejärel Topas 100 EC ning täidetakse paak veega. Loputada tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisada loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

Vee kulunorm sõltub pritsitavast kultuurist: * Viinamarjad 300 l/ha. * Maasikas avamaal ja kasvuhoones, sõstrad ja karusmari 300-500 l/ha * Muud kultuurid 500 l/ha

Vihmakindlus

3 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Toote sattumisel nahale võtke ära saastunud riided ning peske koheselt saastunud nahapinda rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Eemaldage kontaktläätsed. Vajalik on kiire arstiabi. Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Kui kannatanu hingamine on katkendlik või peatub, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanut soojas, puhkeasendis. Võtke koheselt ühendust arsti või mürgistuskeskusega. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662