You are here

Amistar Gold logo banner

Amistar Gold

Viimati uuendatud
16.04.2018

Fungitsiid

Reg.nr: 
707/13.04.18
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 3 punkti 

Toimeained: 
Keemiline klass:
Strobiluriinid (Qol)
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp C2, kood M5
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
SC (suspensioonikontsentraat)

Toimeained asosküstrobiin ja difenokonasool kuuluvad erinevasse keemilisse klassi ning mõjuvad haigustekitajatele erinevalt, tagades nii tugeva ja pikajalise kaitsva ja raviva toime.

Asoksüstrobiin on looduslikult esinevate strobiluriinide keemiline analoog. On süsteemse, translaminaarse ja kaitsva toimega, liikudes taimes akropetaalselt (tõusvate vooludega). Toimeaine imendub lehtedesse järk-järgult, takistades rakkude hingamist ja põhjustades sellega seene elutsükli katkemise. Süsteemne, translaminaarne ja kaitsev toime avaldub alljärgnevalt: toimib taime pinnal ja peatab haiguse enne, kui see kahju tekitab; kinnitub taime pinnale; tungib taime kudedesse ja liigub läbi lehe, kaitstes mõlemat lehepinda haiguse eest; liigub taimesoontesse. Asosküstrobiin annab parima tulemuse, kui seda pritsitakse enne haiguse ilmumist või haiguse varajases arengufaasis. Asoksüstrobiinil on taimedele lisaks rohendav mõju st taimede lehed püsivad kauem rohelised ning seeläbi suureneb potentsiaalne saak.

Difenokonasool on pikaajalise kaitsva ning raviva mõjuga toimeaine, mis kuulub triasoolide keemilisse klassi. Toimeaine tungib kiiresti taime, liigub ksüleemis translaminaarselt (st kaitseb mõlemat lehepoolt), jaotub hästi taimerakkudes ning on kaitstud ärauhtumise eest. Difenokonasool mõjub haigustekitaja sisenemise ja haustorite moodustumise faasis. Takistab steroolide biosünteesi raku membraanis, mis peatab seene arengu. Steroolide biosünteesi takistamine katkestab membraani funktsioonid, tsütoplasma imbub välja ja seenehüüf hävib.

Difenokonasool toimib väga hästi majanduslikult olulist kahju tekitavate seenpatogeenide nagu kottseente (Ascomycetes), kandseente (Basidomycetes) ja teisseente (Deuteromycetes) vastu. DMI (demetülatsiooni pidurdava) fungitsiidina on difenokonasool oluline segupartner resistentsusriski vähendamise praktikates, tagades parema kaitsva toime ja pikemaajalise mõju.

Süsteemne fungitsiid valgemädaniku tõrjeks suvi- ja talirapsil ning peedi-lehetähnisuse, peedi-küberooste, peedi-jahukaste ja ramulaaria tõrjeks suhkrupeedil.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2023

Suhkrupeet

Suviraps

Taliraps

Klassifikatsioon etiketil ja pakendil (CLP)

 • GHS07

  GHS07

 • Ohupiktogramm GHS05

  GHS09: keskkonnale ohtlik

Hoiatus

Ohulaused

 • H302 Allaneelamisel kahjulik
 • H332 Sissehingamisel kahjulik.
 • H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
 • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
 • P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.
 • P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
 • P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
 • P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
 • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
 • SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. ärast töö lõpetamist, enne söömist, joomist, suitsetamist pesta käed ja nägu vee ja seebiga. Toote hoiustamisel, transportimisel ja käitlemisel järgida taimekaitsevahendite käitlemise üldeeskirju. Tööajal kanda spetsiaalset kaitseriietust ja individuaalkaitsevahendeid. Pärast töö lõpetamist pesta kaitseriietus ja puhastada isikukaitsevahendid.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Töölahuse valmistamine

Pritsipaak täita ½ osas puhta veega. Alustada segamist ja lisada vajalik kogus Amistar Goldi pritsipaaki. Täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Pritsimislahust mitte jätta pritsipaaki seisma, vaid kasutada see koheselt ära

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Vee kulu

200-400 l/ha

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästiventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Võimalusel näidake arstile toote etiketti.

  Nahale sattumisel võtta ära saastunud riided ning pesta kohe saastunud nahapindu rohke veega. Kui nahaärritus püsib, pöörduda arsti poole.
  Silma sattumisel loputada silmi 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veelkord. Pöörduda viivitamatult arsti poole.
  Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle etiketti. Mitte esile kutsuda oksendamist.
  Märkus: ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
  Vastumürk: spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. ​