You are here

Chorus 50 WG

Viimati uuendatud
09.02.2022

Fungitsiid

Reg.nr: 
200 g, 300 g, 1 kg, 5 kg
Pakendi suurus: 
200 g, 300 g, 1 kg, 5 kg

 


​    1 l = 6 punkti

Toimeained: 
Keemiline klass:
Aniliin-pürimidiin
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp D1, kood 9
Taimekaitsetunnistus: 
pakendid 200 g ja 300 g - ei ole nõutav pakendid 1 kg ja 5 kg - nõutav
Formulatsioon: 
WG (vees dispergeeruvad graanulid)
Toimemehhanism: 
ennetav, raviv ja kaitsev, süsteemne ja translaminaarne

Tsüprodiniil mõjutab metioniini sünteesi ja ensüümide eritumist seene rakkudest. Toimeaine tõrjub ka teise toimemehhanismiga fungitsiidide suhtes resistentseid populatsioone (prokloraas, morfoliin ja triasool). Tsüprodiniil mõjub seene elutsüklile peamiselt sissetungimise protsessi kaudu ja häirib mütseeli kasvu taime koes. Imendub hästi ning kiiresti lehtedesse. Liigub akropetaalselt (taime tipu suunas) ja translaminaarselt (lehe pinnalt läbi lehe alumisele pinnale). Basipetaalset (taime juurte suunas) liikumist ei ole täheldatud.

Chorus 50 WG on süsteemne fungitsiid kärntõve tõrjeks õuna- ja pirnipuudel ning küdoonial, puuviljamädaniku tõrjeks kirsi- ja ploomipuudel.

Registreering kehtib kuni: 
30.04.2021

Kirsipuud

Küdoonia

Õunapuud

Pirnipuud

Ploomipuud

Ettevaatust kasutamisel

  • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
  • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Chorus 50 WG pakendeid suuruses 1 kg ja 5 kg võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Väiksemaid pakendeid võib osta taimekaitsetunnistust omamata. Chorus 50 WG sobib kasutamseks madalatel (+3°C kuni +10°C) temperatuuridel. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Mitte kasutada lähemal kui 15 m veekogudest. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (v.a. spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. Mitte pritsida lähemal kui 15 meetrit pinnaveekogudest. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Chorus 50 WG-d võib segada paljude fungitsiidide ja insektitsiididega. Kahtluse korral tuleb paagisegu sobivust eelnevalt väiksel pinnal katsetada. Paagisegu kasutamisel lisada esimesena Chorus 50 WG, lahustada täielikult, seejärel lisada segupartner. Kui partnerpreparaat on veeslahustuvas pakendis, siis lisada Chorus 50 WG hiljem. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Pritsipaak täidetakse 1/3 puhta veega ja alustatakse segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati, täidetakse paak veega jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Valmis pritselahus tuleb koheselt ära kasutada. Töö lõppedes tühjendada pritsipaak ning pesta pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal.

Vee kulu

Õunapuu, pirnipuu, küdoonia 300-1500 l/ha: * 0,45 kg toodet 300 l vee kohta * 0,75 kg toodet 1500 l vee kohta Kirss, ploom: 600-1000 l/ha: * 0,45 kg toodet 600 l vee kohta * 0,75 kg toodet 1000 l vee kohta

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

  • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge koheselt arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

    Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.