You are here

Toprex 375 SC

Viimati uuendatud
26.05.2022

Fungitsiid

Reg.nr: 
0483/29.08.12
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 5 punkti

Toimeained: 
Keemiline klass:
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
SC (suspensioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
ennetav, kaitsev ja raviv, süsteemne ja translaminaarne

Süsteemsed toimeained paklobutrasool ja difenokonasool imenduvad taime kudedesse ning jaotuvad ühtlaselt taimes. Paklobutrasoolon triasoolide klassi kuuluv kasvuregulaator, mis imendub taime lehtede ja varte kaudu ning liigub taimemahlaga mööda niinekiu kimpe kasvukuhikutesse. Toimeaine blokeerib giberelliini biosünteesi, aeglustades taime vegetatiivset arengut. On tugeva rohendava toimega (soodustab fotosünteesi). Difenokonasool imendub kiiresti taime roheliste osade kaudu ja liigub seal rakkude vahel. Difenokonasoolil on tugev ja kauakestev toime haiguste vastu. Ta kuulub DMI (demetülaasi inhibiitorite) fungitsiidide gruppi. Kaitseb taime tõhusalt haigustekitaja arengu algfaasis. Fungitsiid blokeerib seenerakkude membraanis steroolide biosünteesi.

Toprex 375 SC on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid-kasvuregulaator fomoosi, tsülindrosporioosi ja kuivlaiksuse tõrjeks ning kasvu reguleerimiseks talirapsil.

Registreering kehtib kuni: 
31.05.2024

Taliraps

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitsevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Toprex 375 SC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Paagisegus teiste toodetega tuleb esimesena pritsipaaki valada Toprex 375 SC. Toote kasutamisel paagisegus soovitame teha eeltesti planeeritud seguga, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile testile järgnevatel päevadel. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/4-1/3 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

200-450 l/ha.

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästiventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole. Mitte esile kutsuda oksendamist. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada, rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

 • Fungitsiidi Toprex 375 SC kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Toprex 375 SC puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Fungitsiidid
  AMISTAR
  ​Folicur
  ​Prosaro
        

   

  Herbitsiidid
  Galera
          
   
  Insektitsiidid
  Biscaya
  Decis Forte
  ​Decis Mega
      
  KARATE ZEON ***
  ​EVURE
  Mavrik
      
  Plenum 50 WG
  Steward *
  Leheväetised
  YaraVita Bortrac 100
  ​YaraVita Bassitrel Pro
  ​YaraVita Coptrel 500
  ​YaraVita Croplift
  ​YaraVita Ferleaf
  ​YaraVita Foliar Potash
     
  YaraVita Liquid Manganese
  YaraVita Magflo 300
  ​YaraVita Maghos
  ​YaraVita Mantrac 500
  YaraVita Mantrac Pro
  YaraVita Mantrac DF
     
  YaraVita Molytrac
  YaraVita Safe-N
  ​YaraVita Sulphur F3000
  ​YaraVita Zintrac 700
  Tooted, millega Toprex 375 SC EI SOBI paagisegusse:
  ​Toprex 375 SC ei sobi kokku boskaliidi sisaldavate toodetega ning leheväetisega Headland Sulphur.
  Märkused:
  * Paagisegu sobivust on kontrollinud DuPont.