You are here

Elatus Era

Viimati uuendatud
30.11.2021

Fungitsiid

Reg.nr: 
0674/08.05.17
Pakendi suurus: 
5 l

 


​    1 l = 6 punkti 
    
★ preemiumtoode

Toimeained: 
Keemiline klass:
SDHI
Triasool
Toimeaine grupp: 
FRAC grupp C2, kood 7
FRAC grupp G1, kood 3
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)

Bensovindiflupüür on Syngenta poolt loodud uus toimeaine, millel on valdavalt tugev kaitsev mõju seenhaiguste vastu ja seetõttu annab parima tulemuse ennetaval haiguste tõrjel. Raviv mõju on piiratud, kuigi toimeaine pidurdab rakkudevahelise mütseeli kasvu. Jaotub kiiresti ja ühtlaselt lehe pinnal, vahakihis ja kudedes. Tänu ühtlasele laialijaotumisele taimes ning kõrgele biokeemilisele aktiivsusele on bensovindiflupüür SDHI toimeainete grupist üks tugevamat ja pikaajalisemat kaitset pakkuv toimeaine, mõjudes erinevate teraviljahaiguste vastu.

Bensovindiflupüür toimib seenpatogeenides suktsinaat dehüdrogenaasi inhibiitorina (SDHI), st inhibeerib suktsinaat dehüdrogenaasi ensüümi (SDHI) ning osaleb seega kompleks II mitokondriaalses elektronide transpordi ahelas ehk hingamisahelas. Suktsinaat dehüdrogenaas on mitokondriaalses hingamisahelas põhiline samm energia tootmiseks rakkudes. Tavaolukorras toetab TCA tsükkel hingamisahelat katkematult, vähendades ekvivalente. Bensovindiflupüür blokeerib antud tsükli, põhjustades sellega olulise rakuenergia katkemise.

Protiokonasool on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid, millel on nii profülaktiline, kaitsev kui ka raviv toime. Mõjutab haigustekitaja seente steroolide biosünteesi ja häirib sellega rakumembraani struktuuri. Kahe toimeaine kombinatsioon on eriti tugeva toimega kõrreliste helelaiksuse ja roostete vastu.

Süsteemne fungitsiid erinevate teraviljahaiguste kasvuaegseks tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talitritikalel ning talirukkil.

Registreering kehtib kuni: 
01.03.2024

Nisu

Oder

Rukis

Tritikale

Hoiatus

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Töölahuse valmistamine

Pritsipaak täita ½ osas puhta veega. Alustada segamist ja lisada vajalik kogus Elatus Era`t pritsipaaki. Täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Pritsimislahust ära jäta pritsipaaki seisma, vaid kasuta see koheselt ära.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Vee kulu

200-400 l/ha

Töörõhk

2-5 baari

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida jahedas, kuivas, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla -5ºC ja üle +40ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 meetrit, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Resistentsus

Bensovindiflupüür kuulub SDHI toimeainete klassi, pürasool-karboksamiidide keemilisse gruppi (FRAC kood 7), mille puhul resistentsuse tekke võimalust loetakse keskmiseks kuni kõrgeks. Protiokonasool kuulub DMI fungitsiidide klassi, triasoolide keemilisse gruppi (FRAC kood 3), mille puhul resistentsuse tekke riski hinnatakse keskmiseks. Kahe erineva keemilise klassi toimeaine kombinatsioon vähendab resistentsuse tekke tõenäosust ning parandab mõlema üksiku toimeaine mõju. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Toote sattumisel nahale võtke ära saastunud riided ning peske koheselt saastunud nahapinda rohke vee ja seebiga. Kui nahaärritus püsib, kutsuge arst. Silma sattumisel loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Eemaldage kontaktläätsed. Vajalik on kiire arstiabi. Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Kui kannatanu hingamine on katkendlik või peatub, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanut soojas, puhkeasendis. Võtke koheselt ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

 • Fungitsiidi Elatus Era kasutamine paagisegus teiste toodetega
     
  Järgnevalt äratoodud tootede ja Elatus Era puhul on testitud nende füüsilist kokkusobivust paagisegus eeldusel, et kasutatakse registreeritud kulunorme ning tooteid segatakse tehniliselt korras pritsi paagis. Allajoonitud toodete puhul on testitud ka bioloogilist kokkusobivust Elatus Eraga. Kui teete paagisegusid, ei vastuta Syngenta kultuuri ohutuse või toodete piisava mõju eest. Üldine soovitus on, et paagisegus ei kasutataks korraga rohkem kui 2 või 3 toodet. Leheväetised lisatakse pritsipaaki enamasti viimasena.
      
  Kui mõne paagisegu puhul soovitame seda viimase toime tõttu, on see allpool eraldi ära märgitud. Enne paagisegude tegemist lugege alat hoolikalt kõikide segupartneite etkette, vajadusel küsige nõu toote esindajalt. iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ning enne järgmise toote lisamist peab eelmine toode olema korralikult segunenud. Pritsipaagi segisti peab segu tegemise, transpordi ja pritsimise ajal kogu aeg töötama. Valmis paagisegu tuleb koheselt ära kasutada. 
  Fungitsiidid
  AMISTAR
  AMISTAR OPTI
  Comet Pro
  ​Corbel​
     
  Folicur
  Opus
  Osiris
     
  Opus
  Prosaro
  Talius
   
  Herbitsiidid
  All Max SX
  Atlantis OD *
  Foxtrot
      
  MCPA
  Optica
  Pixxaro EC
      
  Spitfire 333 HL
  Starane 333 HL

   
  Insektitsiidid
  Biscaya
  Decis Forte
      
  KARATE ZEON
  EVURE
      
  Mavrik
  Kasvuregulaatorid
  Cerone
  ​Cycocel 750
  ​Medax Max
   MODDUS 250 EC
  MODDUS START
   Stabilan 750 SL
  Terpal
  Leheväetised
  Epso Top
     
  Epso Microtop
     
  Märkused:
  * Paagisegu tuleb kindlasti pidevalt segada.